18 năm thực hiện phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa"

Thứ Năm, 06/12/2018, 18:05 (GMT+7)

BHG - Từ năm 2000 đến nay, tròn 18 năm ra đời và phát triển phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” TDĐKXDĐSVH được các cơ quan chuyên môn đánh giá như một luồng gió mới tạo hiệu ứng lan tỏa trong xã hội, trở thành phong trào tổng hợp gắn kết chặt chẽ các ngành, lĩnh vực; được các tầng lớp nhân dân đồng tình hưởng ứng thực hiện. Hòa vào sự lan tỏa này, phong trào TDĐKXDĐSVH được cấp ủy, chính quyền tỉnh chỉ đạo thực hiện toàn diện như một giải pháp hữu hiệu nhằm nâng cao ý thức của cả hệ thống chính trị và mỗi người dân về mục đích, ý nghĩa của phong trào trong xây dựng và phát triển KT-XH; xây dựng nhân cách, đạo đức con người Việt Nam xã hội chủ nghĩa; bảo vệ vững chắc Tổ quốc; đảm bảo hài hòa giữa phát triển KT-XH với xây dựng đời sống văn hóa, môi trường văn hóa trong tình hình mới.

Nghệ nhân dân tộc Nùng xã Quản Bạ (Quản Bạ) giới thiệu nghề thêu truyền thống trong khuôn khổ Liên hoan Nghệ thuật hát Then, đàn Tính các dân tộc Tày - Nùng - Thái toàn quốc lần thứ VI, năm 2018 tổ chức tại thành phố Hà Giang.
Nghệ nhân dân tộc Nùng xã Quản Bạ (Quản Bạ) giới thiệu nghề thêu truyền thống trong khuôn khổ Liên hoan Nghệ thuật hát Then, đàn Tính các dân tộc Tày - Nùng - Thái toàn quốc lần thứ VI, năm 2018 tổ chức tại thành phố Hà Giang.

Từ việc quán triệt, thực hiện nghiêm túc, toàn diện, sâu sắc; phong trào TDĐKXDĐSVH trên địa bàn tỉnh đã đi vào cuộc sống, trở thành hoạt động thường xuyên, hàng ngày của cộng đồng dân cư; tác động đến từng cá nhân, gia đình, cơ quan, đơn vị, lực lượng vũ trang về hành vi, lối sống, đạo đức, nhân cách; khơi dậy truyền thống tương thân, tương ái, đạo lý “Uống nước nhớ nguồn” ngàn đời của dân tộc. Thông qua các nội dung của phong trào TDĐKXDĐSVH, nhiều giá trị văn hóa được bảo tồn, đạo đức, gia phong dòng tộc; làng, xã được gìn giữ, bảo tồn và trao truyền. Các nội quy, quy chế hoạt động của cơ quan, đơn vị được thực hiện nghiêm túc. 18 năm thực hiện phong trào TDĐKXDĐSVH, nhân dân các dân tộc trong tỉnh luôn đoàn kết giúp nhau xóa đói, giảm nghèo; thực hiện nếp sống văn hóa, kỷ cương pháp luật; xây dựng môi trường văn hóa, các thiết chế và hoạt động văn hóa – thể thao cơ sở; xây dựng tư tưởng chính trị lành mạnh; thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, tang, lễ hội…

Minh chứng cho thấy, đến nay, tại cấp xã, phường, thị trấn trong toàn tỉnh có 82/195 Nhà văn hóa; 1.336/2.071 thôn, bản, tổ dân phố có Nhà văn hóa cộng đồng hoặc trụ sở làm việc cùng các phương tiện phục vụ công tác tuyên truyền thường xuyên của địa phương. 11/11 huyện, thành phố có Thư viện; 195/195 xã, phường có Tủ sách pháp luật; 152/195 xã có Bưu điện Văn hóa xã, vừa đáp ứng dịch vụ viễn thông, vừa đáp ứng nhu cầu đọc sách, báo của nhân dân. Đặc biệt, phong trào TDĐKXDĐSVH được triển khai linh hoạt, gắn với nhiều phong trào thi đua yêu nước, tạo nên hiệu ứng tích cực. Hằng năm, 100% thôn, bản, tổ dân phố triển khai Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng Nông thôn mới (NTM), đô thị văn minh” và tổ chức Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc (18.11). Qua đó, toàn tỉnh đã có 23 xã đạt chuẩn NTM; trên 850 làng đạt tiêu chí Làng văn hóa; 18/18 phường, thị trấn đăng ký xây dựng “Phường, thị trấn đạt chuẩn Văn minh đô thị”, đến nay, 5/5 phường của TP. Hà Giang đã trở thành phường chuẩn Văn minh đô thị; trên 70% cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp… đạt chuẩn văn hóa.

Cùng với kết quả trên, qua phong trào “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại”, tỷ lệ người tham gia luyện tập thể dục, thể thao (TDTT) thường xuyên đạt 21,4%; hình thành 379 câu lạc bộ TDTT, 2.815 đội TDTT cơ sở; 100% số trường học thực hiện giáo dục thể chất nội khóa, 84% số trường hoạt động giáo dục thể chất ngoại khóa. Qua đó, góp phần nâng cao đời sống tinh thần cho cán bộ, quần chúng nhân dân. Đặc biệt, từ phong trào học tập, lao động, sáng tạo, xây dựng gương người tốt, việc tốt đã xuất hiện trên 10.000 cá nhân, tập thể điển hình tiên tiến trên các lĩnh vực kinh tế, công tác, hoạt động xã hội. Nhiều gương người tốt, việc tốt có thành tích trong công tác, lao động, học tập được tuyên dương, khen thưởng tại hội nghị các cấp, ngành góp phần nâng cao chất lượng phong trào TDĐKXDĐSVH...

Bài, ảnh: THU PHƯƠNG

.