123
Nâng cao chất lượng hoạt động của Ủy ban Kiểm tra Công đoàn - Báo Hà Giang điện tử

Nâng cao chất lượng hoạt động của Ủy ban Kiểm tra Công đoàn

Thứ Năm, 15/03/2018, 08:27 (GMT+7)

BHG - Thời gian qua, Ủy ban Kiểm tra (UBKT) Công đoàn Viên chức (CĐVC) tỉnh luôn chủ động tham mưu với Ban Thường vụ cơ quan ban hành kịp thời các văn bản liên quan đến công tác kiểm tra Công đoàn. Đồng thời, ban hành các văn bản hướng dẫn UBKT Công đoàn cấp dưới thực hiện nghiêm chế độ báo cáo, phân loại hoạt động của UBKT theo hướng dẫn của UBKT Liên đoàn Lao động tỉnh.

Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh, Trần Văn Minh, tặng quà hộ nghèo xã Sủng Trà (Mèo Vạc).
Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh, Trần Văn Minh, tặng quà hộ nghèo xã Sủng Trà (Mèo Vạc).

Trong nhiệm kỳ, UBKT CĐVC tỉnh thực hiện 68 cuộc kiểm tra; trong đó, kiểm tra toàn diện 56 cuộc, kiểm tra việc chấp hành Điều lệ Công đoàn Việt Nam 7 cuộc; phối hợp với các ban của Liên đoàn Lao động tỉnh kiểm tra, giám sát 2 cuộc thực hiện mô hình thi đua và Quy chế dân chủ ở cơ sở. Các Công đoàn cơ sở xây dựng kế hoạch tự kiểm tra đồng cấp được 295 cuộc. Nội dung kiểm tra tập trung vào việc chấp hành điều lệ, nghị quyết, chỉ thị và quy định của tổ chức Công đoàn; kiểm tra việc triển khai thực hiện chương trình công tác của Công đoàn cấp mình; việc thực hiện nguyên tắc tập trung dân chủ trong sinh hoạt, hoạt động của Công đoàn; việc xây dựng, thực hiện quy chế làm việc của Ban Chấp hành (BCH), UBKT, quy chế phối hợp công tác giữa tổ chức Công đoàn với chuyên môn, các cơ quan chức năng đồng cấp; công tác xây dựng tổ chức Công đoàn vững mạnh...

Công tác tiếp đoàn viên, công nhân, viên chức (VC), lao động (LĐ) được UBKT giúp BCH, Ban Thường vụ duy trì thường xuyên, gắn với hoạt động tư vấn pháp luật cho người lao động và người sử dụng, lao động. Tiếp nhận 11 đơn thư, nội dung phản ánh liên quan đến quyền, lợi ích hợp pháp của cán bộ (CB), công chức (CC), VC, LĐ; UBKT các cấp Công đoàn đã phối hợp với các phòng, ban chức năng và lãnh đạo cơ quan, đơn vị giải quyết thỏa đáng và kịp thời cho đoàn viên, người lao động, không để tình trạng đơn, thư tồn đọng, kéo dài. Bên cạnh đó, thường xuyên giám sát các cơ quan chức năng giải quyết đơn, thư thuộc thẩm quyền để bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của đoàn viên, người lao động.

Qua kiểm tra, đa số Công đoàn cơ sở thực hiện tốt các quy định của Điều lệ Công đoàn Việt Nam. Công tác quán triệt, triển khai các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, pháp luật của Nhà nước và của tổ chức Công đoàn có nhiều đổi mới; kịp thời ban hành các quy chế phối hợp giữa Thủ trưởng cơ quan và BCH Công đoàn, Quy chế chi tiêu nội bộ… phát động sâu rộng các phong trào thi đua yêu nước trong CB, CC, VC, LĐ. Chủ động phối hợp chăm lo, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của cán bộ, đoàn viên Công đoàn. Các cuộc kiểm tra đều được lập biên bản, có kết luận và những nội dung còn hạn chế được kiến nghị kịp thời, có giải pháp khắc phục và giao UBKT Công đoàn cùng cấp giám sát việc thực hiện kết luận. Thông qua công tác kiểm tra, đã góp phần tích cực vào việc nâng cao việc chấp hành Điều lệ Công đoàn Việt Nam, chấn chỉnh kịp thời biểu hiện vi phạm Điều lệ, các chỉ thị, nghị quyết và quy định của tổ chức Công đoàn; nâng cao hiệu quả quản lý, sử dụng tài chính, tài sản Công đoàn, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, tập trung kinh phí phục vụ phong trào CB, CC, VC, LĐ và hoạt động Công đoàn. Hoạt động của UBKT Công đoàn các cấp đã đóng góp tích cực vào triển khai thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Công đoàn Viên chức tỉnh, góp phần vào việc xây dựng đội ngũ CB, CC, VC, LĐ và hệ thống Công đoàn ngày càng vững mạnh.

          Đức Trí (LĐLĐ tỉnh)

.