Ứng dụng hiệu quả Hệ thống thông tin chuyên ngành về công tác kiểm tra của Đảng

Thứ Năm, 01/02/2018, 09:04 (GMT+7)

BHG - Trong những năm qua, cấp ủy và Ban Thường vụ (BTV) cấp ủy tỉnh đã quan tâm lãnh đạo việc xây dựng cơ sở hạ tầng, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin (CNTT) vào hoạt động lãnh đạo và giải quyết công việc chuyên môn của từng ngành, lĩnh vực. Để lãnh đạo nhất quán trong việc ứng dụng và phát triển CNTT trên địa bàn tỉnh, ngày 30.12.2013, tỉnh ta đã ban hành Nghị quyết Chuyên đề số 16-NQ/TU để lãnh đạo toàn diện các cấp, các ngành về công tác này.

Ngay sau khi Ủy ban Kiểm tra (UBKT) Trung ương triển khai toàn quốc Hệ thống thông tin chuyên ngành (TTCN) về công tác kiểm tra của Đảng theo Kế hoạch số 158-KH/UBKTTW ngày 27.8.2014, BTV Tỉnh ủy đã lãnh đạo và triển khai thực hiện nghiêm túc, trở thành một trong những tỉnh sớm ứng dụng Hệ thống TTCN vào công tác kiểm tra, giám sát với cách làm bài bản, chắc chắn. BTV Tỉnh ủy đã đổi tên, kiện toàn Ban Chỉ đạo cho phù hợp với tình hình mới trên cơ sở phối hợp giữa Văn phòng Tỉnh ủy với UBKT Tỉnh ủy. Ban Chỉ đạo có nhiệm vụ cài đặt, vận hành, quản trị Hệ thống, trực tiếp nghiên cứu và tham mưu cho BTV Tỉnh ủy ban hành các văn bản để lãnh đạo, thực hiện. Kết quả đã ban hành Kế hoạch số 41-KH/TU, tổ chức 3 lớp tập huấn cho 97 cán bộ, công chức làm công tác kiểm tra và quản trị mạng cấp tỉnh, huyện; ban hành Quy định quản lý, sử dụng Hệ thống TTCN về công tác kiểm tra của Đảng (kèm theo Quyết định số 398-QĐ/TU); khai báo tên người dùng và đơn vị sử dụng Hệ thống theo đúng yêu cầu; thường xuyên hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc và kịp thời, tháo gỡ những vướng mắc, lỗi kỹ thuật phát sinh trong suốt quá trình sử dụng Hệ thống; định kỳ sao lưu và bảo mật dữ liệu theo quy định.

Thời gian đầu triển khai Hệ thống, yêu cầu sử dụng đối với UBKT từ cấp tỉnh đến cấp huyện và tương đương; cấp ủy các cấp đã quan tâm đến cơ sở hạ tầng, trang cấp thiết bị CNTT cho UBKT cấp mình, đảm bảo cán bộ, công chức trực tiếp làm công tác kiểm tra, mỗi người có một máy tính để bàn được kết nối mạng nội bộ, đủ điều kiện để sử dụng Hệ thống. Một số cấp ủy đã quan tâm, chỉ đạo Văn phòng cấp ủy nâng cấp máy chủ để đảm bảo tốc độ đường truyền, trang cấp thêm máy scan giúp người dùng quét, cập nhật được đầy đủ tài liệu, văn bản lưu giữ theo hồ sơ các cuộc kiểm tra, giám sát và dữ liệu nghiệp vụ phát sinh khác vào Hệ thống; phối hợp, đảm bảo đường truyền và hỗ trợ kỹ thuật, khắc phục sự cố trong thời gian UBKT sử dụng Hệ thống TTCN. Tính đến tháng 12.2017, UBKT cấp tỉnh, huyện và tương đương đã cập nhật dữ liệu từ đầu nhiệm kỳ 2015-2020 được 1.019 tổ chức Đảng và 861 đảng viên là đối tượng kiểm tra, giám sát; 141 đơn thư tố cáo, khiếu nại; 20 hồ sơ giải quyết đơn thư tố cáo, khiếu nại; 1.244 hồ sơ kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật do cấp ủy và UBKT thực hiện…; thẩm định đề bạt, ứng cử, bổ nhiệm 52 trường hợp; thẩm định nhân sự UBKT cấp dưới 32 trường hợp; 6 lớp bồi dưỡng nghiệp vụ; thông tin 145 cán bộ, công chức được cử đi đào tạo. Trên cơ sở kết quả đạt được, Ban Chỉ đạo đã báo cáo, trình BTV Tỉnh ủy xem xét khen thưởng đối với 5 tập thể và 8 cá nhân có thành tích xuất sắc trong tham mưu triển khai, tổ chức thực hiện Hệ thống TTCN.

Từ sự quan tâm lãnh, chỉ đạo quyết liệt đưa Hệ thống TTCN vào sử dụng của BTV Tỉnh ủy, công tác kiểm tra, giám sát của Đảng bộ tỉnh đã được nâng tầm cao mới, đáp ứng yêu cầu về hiện đại hóa, phục vụ tốt cho công tác lãnh, chỉ đạo, quản lý, thống kê, tổng hợp, lưu trữ và khai thác về sau; góp phần xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh. Cũng từ việc đưa vào sử dụng Hệ thống TTCN, Ban Chỉ đạo đã phát hiện, tổng hợp những thiếu sót, bất cập tham mưu cho BTV Tỉnh ủy đề xuất với UBKT  Trung ương yêu cầu đơn vị viết phần mềm nâng cấp hoàn thiện, tối ưu hóa Hệ thống; đồng thời rút ra những kinh nghiệm, cách làm hay trao đổi, chia sẻ cho một số tỉnh bạn.

Thời gian tới, để tiếp tục thực hiện tốt việc ứng dụng hiệu quả Hệ thống TTCN về công tác kiểm tra của Đảng, cấp ủy các cấp cần tiếp tục quan tâm lãnh đạo, bảo đảm cơ sở hạ tầng, thiết bị CNTT. Chỉ đạo Văn phòng cấp ủy phối hợp chặt chẽ hơn trong việc đảm bảo đường truyền và hỗ trợ kỹ thuật cho UBKT các cấp. Lãnh đạo UBKT các cấp ứng dụng triệt để Hệ thống TTCN trong tác nghiệp. Xây dựng kế hoạch mở lớp tập huấn cho cán bộ, công chức làm công tác kiểm tra khi phần mềm Hệ thống TTCN được nâng cấp. Triển khai và hướng dẫn cho UBKT cấp huyện, thành phố và tương đương cập nhật hồ sơ do cấp ủy, UBKT cơ sở thực hiện vào Hệ thống.

Nguyễn Thế Vinh

(Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy)

.