123
Gỡ khó nguồn vốn thực hiện Chương trình "Mở rộng quy mô vệ sinh và nước sạch nông thôn dựa trên kết quả" - Báo Hà Giang điện tử

Gỡ khó nguồn vốn thực hiện Chương trình "Mở rộng quy mô vệ sinh và nước sạch nông thôn dựa trên kết quả"

Thứ Bảy, 11/11/2017, 09:20 (GMT+7)

BHG - Chương trình Mở rộng quy mô vệ sinh (VS) - nước sạch nông thôn (NSNT) dựa trên kết quả triển khai trên địa bàn tỉnh ta từ năm 2016-2020, tổng kinh phí 11,8 triệu USD, gồm 10,9 triệu USD vốn Ngân hàng Thế giới (WB), vốn đối ứng địa phương 969 nghìn USD. Số kinh phí trên được bố trí thực hiện 11.300 đầu đấu nối, tối thiểu 35 xã đạt tiêu chí Vệ sinh toàn xã, 60 công trình vệ sinh trạm y tế, 114 công trình vệ sinh trường học và 5.150 công trình vệ sinh hộ gia đình được xây mới, cải tạo.

Thực hiện các hợp phần của chương trình, năm 2016, Trung tâm Nước sinh hoạt (NSH) và vệ sinh môi trường (VSMT) nông thôn tỉnh đảm nhiệm vai trò chủ đầu tư, xây dựng 10 công trình cấp NSH nông thôn tại các huyện Quang Bình, Bắc Quang, thành phố Hà Giang, với 2.827 hộ đấu nối, tổng vốn thực hiện trên 59 tỷ đồng. Trung tâm đã ký hợp đồng thi công, tổ chức bàn giao mặt bằng cho các đơn vị xây lắp, tiến độ công trình đạt 20-30% giá trị dự toán, dự kiến hoàn thành trong quý II/2018.

Đối với nội dung cấp nước và vệ sinh cho các trường học do Sở Giáo dục - Đào tạo làm chủ đầu tư, đã thực hiện cải tạo, xây mới 13 công trình cho 13 trường học tại 5 xã Thanh Thủy, Linh Hồ, Bạch Ngọc (Vị Xuyên), Đồng Yên, Xuân Giang (Quang Bình). Đến nay, 12 công trình đã hoàn thành, nghiệm thu đưa vào sử dụng. Trung tâm Y tế dự phòng tỉnh thực hiện 10 công trình cấp nước và vệ sinh trạm y tế tại 3 huyện Vị Xuyên, Bắc Quang và Quang Bình, các công trình đã hoàn thành, bàn giao và đưa vào sử dụng.

Từ đầu năm đến nay, các đơn vị liên quan đã làm thủ tục đầu tư, xây dựng 12 công trình cấp NSH nông thôn tại các huyện Quang Bình, Bắc Quang, Vị Xuyên và thành phố Hà Giang, dự kiến đấu nối cho 2.465 hộ; cải tạo, xây mới 26 công trình cấp nước và vệ sinh tại 18 trường học thuộc 9 xã Vệ sinh toàn xã năm 2017 với tiêu chí cung cấp đầy đủ nước sạch và các trang thiết bị rửa tay, thiết bị vệ sinh.

Đối với hợp phần vệ sinh nông thôn, xây dựng 9 xã đạt tiêu chuẩn “Vệ sinh toàn xã” theo quy định của nhà tài trợ; đầu tư xây dựng nâng cấp hệ thống cấp nước và nhà tiêu hợp vệ sinh cho 8 trạm y tế xã, trong đó có 5 trạm thuộc 9 xã Vệ sinh toàn xã; hỗ trợ xây mới và cải tạo 1.133 nhà tiêu gia đình thuộc hộ nghèo, cận nghèo, gia đình chính sách.

Tổng số vốn dự kiến bố trí thực hiện các phần việc của chương trình năm nay 34,4 tỷ đồng, trong đó vốn vay WB 29,4 tỷ đồng, đối ứng của tỉnh 5 tỷ đồng. Vốn đã bố trí đến thời điểm hiện tại 14,6 tỷ đồng, đã giải ngân được trên 6,8 tỷ đồng.

Theo ông Trần Xuân Dương, Phó Giám đốc Trung tâm NSH - VSMT nông thôn, cơ quan Thường trực Chương trình “Mở rộng quy mô VS - NSNT dựa trên kết quả”, trong năm 2016 và năm 2017 phần ngân sách tạm ứng của WB chưa chính thức được phê duyệt và chuyển cho các địa phương. Vì vậy, hoạt động và ngân sách năm 2016 không được thực hiện theo kế hoạch, chương trình chỉ được thực hiện dựa trên khoản kinh phí tạm ứng của UBND tỉnh năm 2017. Bên cạnh đó, nhu cầu cải tạo, sửa chữa và xây mới công trình cấp nước, nhà vệ sinh các trường học và trạm y tế rất lớn, nhưng kinh phí bố trí rất hạn chế. Các công trình cấp nước, nhà vệ sinh trường học được cải tạo, sửa chữa và xây mới theo kế hoạch năm 2016 đã hoàn thành, đưa vào sử dụng, nhưng chỉ được tạm ứng một phần từ ngân sách tỉnh nên gây khó khăn cho nhà thầu thi công.

Trước thực trạng đó, để gỡ khó về nguồn vốn, cơ quan Thường trực Chương trình đã kịp thời tham mưu UBND tỉnh bố trí vốn đối ứng 10% để thực hiện hợp phần cấp nước nông thôn năm 2016 và 2017; tạm ứng ngân sách năm 2017 để triển khai các hoạt động tại 12 xã thực hiện “Vệ sinh toàn xã”. Các nguồn vốn trên tuy không nhiều, nhưng đã giải quyết khó khăn cho nhà thầu thi công, triển khai được các hợp phần theo kế hoạch đề ra.

Tiến Chiến

.