Truyền dạy làn điệu dân ca của dân tộc thiểu số tại Hà Giang

Thứ Tư, 24/09/2014, 10:34 (GMT+7)

Dự kiến tháng 11/2014, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch sẽ tổ chức lớp truyền dạy văn hoá phi vật thể của các dân tộc thiểu số có số dân dưới 1000 người tại Hà Giang .


Tại Hà Giang, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch sẽ tổ chức truyền dạy các làn điệu dân ca truyền thống của dân tộc Pu Péo tại thôn Chúng Chải, xã Phố Là, huyện Đồng Văn, tỉnh Hà Giang.

 

Lớp học do chính các nghệ nhân của cộng đồng truyền dạy cho lớp thanh niên, thiếu niên của dân tộc bản địa nhằm từng bước khôi phục và góp phần bảo tồn, phát huy văn hoá truyền thống của các dân tộc thiểu số đặc biệt là các dân tộc rất ít người.

Đây là một trong những nhiệm vụ đột phá năm 2014 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch. Yêu cầu được đặt ra với chương trình là nhằm xây dựng mô hình thí điểm có hiệu quả làm tiền đề cho việc nhân rộng mô hình này đối với nhiều dân tộc khác trong cộng đồng các dân tộc thiểu số Việt Nam, đảm bảo đối tượng được hưởng thụ là chủ thể văn hoá, chủ nhân sáng tạo và hưởng thụ văn hoá của các dân tộc thiểu số.

Chương trình truyền dạy văn hoá phi vật thể của các dân tộc thiểu số có số dân dưới 1000 người tại Hà Giang nhằm thực hiện các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước về văn hoá đối với đồng bào các dân tộc thiểu số, cụ thể hoá nội dung Nghị quyết số 33-NQ/TW ngày 09/6/2014 của Hội nghị lần thứ 9 BCH Trung ương Đảng (Khoá XI) về xây dựng và phát triển văn hoá, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước và Quyết định số1270/QĐ-TTgngày 27/7/2011 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án “Bảo tồn, phát triển văn hoá các dân tộc thiểu số Việt Nam đến năm 2020”. 


Nguon: chinhphu.vn
.