Các tác phẩm đoạt giải tại Giải Báo chí tỉnh Hà Giang năm 2021

Thứ Sáu, 18/06/2021, 16:49 (GMT+7)

BAN TỔ CHỨC GIẢI BÁO CHÍ TỈNH HÀ GIANG NĂM 2021

Căn cứ Quyết định số 621/QĐ-UBND ngày 21 tháng 4 năm 2020 của UBND tỉnh ban hành Quy chế Giải Báo chí tỉnh Hà Giang;

Căn cứ Quyết định số 568/QĐ-UBND, ngày 18/3/2021 của Chủ tịch UBND tỉnh V/v thành lập Ban tổ chức Giải Báo chí tỉnh Hà Giang năm 2021;

Căn cứ Quyết định số 87/QĐ-BTC ngày 23 tháng 3 năm 2021 của Ban tổ chức Giải V/v ban hành Thể lệ Giải Báo chí tỉnh Hà Giang năm 2021;

Căn cứ Kết luận phiên họp ngày  9/6/2021 của Ban tổ chức Giải Báo chí tỉnh Hà Giang năm 2021;

Xét đề nghị của Chủ tịch Hội đồng Chung khảo Giải báo chí năm 2021,

                                                                        QUYẾT ĐỊNH:

 Điều 1. Tặng Chứng nhận kèm theo tiền Giải thưởng trị giá 12.000.000đ/giải đối với Giải A; 9.000.000đ/giải đối với Giải B; 6.000.000đ/giải đối với Giải C và 3.000.000đ/giải đối với Giải Khuyến khích cho 54 tác phẩm đoạt giải tại Giải Báo chí tỉnh Hà Giang năm 2021. (Có Danh sách kèm theo).

Điều 2. Tổng giá trị tiền thưởng của các giải thưởng là 303.000.000đ (Ba trăm linh ba triệu đồng chẵn) được chi từ nguồn kinh phí tổ chức Giải do Ngân sách tỉnh cấp cho Hội Nhà báo tỉnh trong Dự toán năm 2021.

 Điều 3. Hội Nhà báo tỉnh; Giám đốc Sở Tài chính và các tác giả, nhóm tác giả có tên trong danh sách ở Điều 1 căn cứ Quyết định thi hành.

TM. BAN TỔ CHỨC 

TRƯỞNG BAN

PHÓ CHỦ TỊCH UBND TỈNH

Trần Đức Quý

DANH SÁCH

Các tác phẩm đoạt giải A tại Giải Báo chí tỉnh Hà Giang năm 2020

DANH SÁCH

Các tác phẩm đoạt giải B tại Giải Báo chí tỉnh Hà Giang năm 2021

 DANH SÁCH

Các tác phẩm đoạt giải C tại Giải Báo chí tỉnh Hà Giang năm 2021

 DANH SÁCH

Các tác phẩm đoạt Giải Khuyến khích tại Giải Báo chí tỉnh Hà Giang năm 2021

 

.