UBND tỉnh chỉ đạo triển khai cấp gạo hỗ trợ cho học sinh theo Quyết định số 36 của Thủ tướng Chính phủ

Thứ Sáu, 13/03/2015, 16:45 (GMT+7)

BHG - UBND tỉnh vừa có Công văn khẩn số 717/UBND-VX ngày 12.3.2015 do Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Đức Quý ký, gửi: Sở GD-ĐT, Sở Tài chính, UBND các huyện, thành phố, Công ty Cổ phần lương thực Hà GiangV/v chỉ đạo triển khai cấp gạo hỗ trợ cho học sinh theo QĐ 36 của TTCP học kỳ II, năm học 2014 – 2015. Nội dung Công văn như sau:

 Thực hiện Quyết định số 405/QĐ-BTC ngày 4/3/2015 của Bộ Tài chính về việc xuất gạo dự trữ Quốc gia hỗ trợ học sinh tại các trường ở khu vực có điều kiện KT-XH đặc biệt khó khăn học kỳ |I, năm học 2014-2015 và Quyết định số 193/QĐ-TCDT ngày 11.3.2015 của Tổng Cục dự trữ Nhà nước về việc xuất gạo dự trữ quốc gia hỗ trợ học sinh theo quy định tại Quyết định số 36/2013/QĐ-TTG ngày 18.6.2013 của Thủ tướng Chính phủ, Chủ tịch UBND tỉnh chỉ đạo: Giao cho Sở GD-ĐT, trên cơ sở số lượng gạo được Tổng Cục dự trữ Nhà nước xuất cấp và kết quả rà soát số lượng học sinh được hỗ trợ gạo, số lượng gạo cần hỗ trợ của từng trường, chủ trì và chủ động phối hợp với Sở Tài Chính, Công ty Cổ phần lương thực Hà Giang đề xuất, trình UBND tỉnh quyết định phân bổ gạo hỗ trợ học kỳ II, năm học 2014-2015 cho học sinh các trường trên địa bàn tỉnh thuộc đối tượng thụ hưởng, hoàn thành trước 10h ngày 16.3.2015. Sở Tài chính chủ trì, phối hợp với Công ty Cổ phần lương thực Hà Giang trực tiếp liên hệ, làm việc với Tổng Cục dự trữ Nhà nước, Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Hà Nội để thống nhất kế hoạch tiếp nhận, vận chuyển và việc hoàn thiện các hồ sơ, thủ tục tiếp nhận, cấp phát gạo cho học sinh theo quy định hiện hành. Giao cho Công ty Cổ phần lương thực Hà Giang: Thống nhất với Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Hà Nội, Sở GD-ĐT, Sở Tài chính để xây dựng kế hoạch chi tiết trong việc tiếp nhận, vận chuyển và cấp phát gạo tại các xã; yêu cầu kế hoạch chi tiết trong việc tiếp nhận, vận chuyển và cấp phát gạo phải thông báo tới các xã chậm nhất trước 3 ngày tổ chức cấp phát gạo chính thức...

Công ty Cổ phần lương thực Hà Giang nhận, chuyển gạo của Chính phủ cho các em học sinh
Công ty Cổ phần lương thực Hà Giang nhận, chuyển gạo của Chính phủ cho các em học sinh

BTV

.