Dừng khai thác khoáng sản do Giấy phép khai thác hết hiệu lực

Thứ Sáu, 27/07/2018, 17:50 (GMT+7)

BHG - Căn cứ Công văn số 1000/STTMT-KSN ngày 19.7.2018, về việc chấm dứt hoạt động khai thác khoáng sản do giấy phép hết hạn; giải quyết đề nghị cấp lại giấy phép khai thác khoáng sản tại thân quặng I, mỏ sắt Suối Thâu, xã Minh Sơn (Bắc Mê), UBND tỉnh Hà Giang vừa có văn bản chỉ đạo Công ty Cổ phần thép An Khang thực hiện một số nội dung sau:

Chấm dứt mọi hoạt động khoáng sản tại khu vực thân quặng I, mỏ sắt Suối Thâu, xã Minh Sơn (Bắc Mê) theo Giấy phép số 1560/GP-UBND ngày 1.6.2009 của UBND tỉnh Hà Giang. Kể từ ngày 2.6.2018, các công trình, thiết bị đảm bảo an toàn mỏ, bảo vệ môi trường ở khu vực khai thác khoáng sản thuộc sở hữu Nhà nước, không được tháo dỡ, phá hủy. Trong thời gian 6 tháng, kể từ ngày giấy phép khai thác khoáng sản chấm dứt hiệu lực, Công ty Cổ phần thép An Khang phải di chuyển tài sản còn lại của mình và của các bên liên quan ra khỏi khu vực khai thác khoáng sản; sau thời gian này, tài sản còn lại thuộc sở hữu Nhà nước. Lập thủ tục đóng cửa mỏ khoáng sản tại khu vực thân quặng I, mỏ sắt Suối Thâu, xã Minh Sơn theo quy định tại Thông tư số 45/2016/TT- BTNMT của Bộ Tài nguyên và Môi trường. Hồ sơ đóng cửa mỏ Công ty nộp đến Trung tâm Hành chính công tỉnh trước ngày 15.9.2018 để được tiếp nhận, tổ chức thẩm định trình UBND tỉnh phê duyệt theo quy định. Giao cho UBND huyện Bắc Mê, UBND xã Minh Sơn có trách nhiệm quản lý, bảo vệ mỏ khu vực thân quặng I, mỏ sắt Suối Thâu theo quy định của Luật Khoáng sản, Luật Đất đai và pháp luật khác có liên quan.

P.V

.