Nghị quyết về việc xác nhận kết quả bầu cử chức danh Chủ tịch UBND tỉnh, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh và Ủy viên UBND tỉnh Hà Giang khóa XVII, nhiệm kỳ 2016 - 2021.

Thứ Ba, 05/07/2016, 17:28 (GMT+7)

BHG- Ngày 29.6.2016, Chủ tịch HĐND tỉnh Hà Giang Thào Hồng Sơn đã ký ban hành các Nghị quyết số 07/NQ-HĐND, 08/NQ-HĐND, 09/NQ-HĐND về việc xác nhận kết quả bầu cử chức danh Chủ tịch UBND tỉnh, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh và Ủy viên UBND tỉnh Hà Giang khóa XVII, nhiệm kỳ 2016 - 2021. Báo Hà Giang điện tử đăng nội dung các Nghị quyết này.

 


 

 

.