Nghị quyết Hội đồng nhân dân tỉnh xác nhận kết quả bầu Chủ tịch HĐND; các Phó Chủ tịch HĐND; Trưởng, Phó các Ban HĐND tỉnh khóa XVII, nhiệm kỳ 2016 – 2021.

Thứ Ba, 05/07/2016, 17:19 (GMT+7)

BHG - Ngày 29.6.2016, Chủ tịch HĐND Thào Hồng Sơn đã ký ban hành các Nghị quyết số 01, 02, 04/NQ – HĐND, về việc xác nhận kết quả bầu chức danh Chủ tịch HĐND; các Phó Chủ tịch HĐND; Trưởng, Phó các Ban HĐND tỉnh khóa XVII, nhiệm kỳ 2016 – 2021. Báo Hà Giang Điện tử đăng toàn văn các Nghị quyết này.

 

 

 

.