Tăng kỳ xuất bản tờ báo in Hà Giang
Tăng kỳ xuất bản tờ báo in Hà Giang
.
15:26 | 22/08/2017

BHG – Thực hiện Công văn số 2927-CV/TU, V/v trích Kết luận số 151-KL/TU ngày 19/7/2017 của Thường trực Tỉnh ủy về chủ trương tăng kỳ xuất bản tờ báo in Hà Giang từ 4 kỳ/tuần lên 5 kỳ/tuần. Kể từ ngày 1.9, Báo Hà Giang sẽ tăng kỳ xuất bản từ 4 kỳ/tuần lên 5 kỳ/tuần, các số báo ra vào ngày thứ 3,4,5,6,7 hàng tuần.

.
.
.
.
.
.
.
.