Nội dung các Nghị quyết Hội nghị Trung ương 5 khóa XII
.
11:44 | 20/07/2017

BHG- Hội nghị lần thứ 5 Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XII họp từ ngày 5.5 – 10.5.2017 tại Thủ đô Hà Nội, sau khi xem xét và thảo luận các Tờ trình, Đề án và các báo cáo của Bộ Chính trị đã thông qua 03 Nghị quyết

.
.
.
.
.
.
.
.