Thực hiện kiểm tra, giám sát của Đảng ở Bắc Quang

Thứ Hai, 05/07/2021, 09:36 (GMT+7)

BHG - Đảng ta luôn nhấn mạnh: “Lãnh đạo mà không kiểm tra, giám sát (KTGS) thì coi như không có lãnh đạo” và yêu cầu các cấp ủy Đảng “nắm chắc công tác KTGS, sử dụng kết quả kiểm tra vào việc chỉ đạo thực hiện các nghị quyết”. Sau 11 năm thực hiện Kết luận số 72, ngày 17.5.2010 của Bộ Chính trị khóa X về “Chiến lược công tác KTGS của Đảng đến năm 2020” trên địa bàn huyện Bắc Quang đã tạo nhiều chuyển biến mạnh mẽ, góp phần xây dựng Đảng bộ huyện trong sạch, vững mạnh.

UBKT Huyện ủy Bắc Quang thường xuyên nâng cao chất lượng công tác nghiên cứu lý luận, tổng kết thực tiễn về kiểm tra, giám sát, kỷ luật Đảng.                           Ảnh: THU PHƯƠNG
UBKT Huyện ủy Bắc Quang thường xuyên nâng cao chất lượng công tác nghiên cứu lý luận, tổng kết thực tiễn về kiểm tra, giám sát, kỷ luật Đảng. Ảnh: THU PHƯƠNG

Đảng bộ huyện Bắc Quang hiện có 33 tổ chức cơ sở Đảng (TCCSĐ) trực thuộc, 437 chi bộ trực thuộc Đảng bộ cơ sở với tổng số 10.834 đảng viên. Xác định công tác KTGS giữ vị trí, vai trò đặc biệt quan trọng trong sự lãnh đạo, hoạt động của Đảng nhằm đáp ứng yêu cầu sự nghiệp cách mạng và công tác xây dựng Đảng trong tình hình mới. Bởi vậy, cấp ủy, TCCSĐ, Ủy ban Kiểm tra (UBKT) từ huyện đến cơ sở đã tăng cường công tác giáo dục chính trị tư tưởng, nâng cao chất lượng nghiên cứu các chỉ thị, nghị quyết, quy định của Đảng để cán bộ, đảng viên nắm vững, tự giác chấp hành; đấu tranh chống những biểu hiện tiêu cực, suy thoái trong Đảng. Cấp ủy từ huyện đến cơ sở còn quan tâm củng cố, xây dựng, kiện toàn tổ chức bộ máy UBKT đảm bảo đủ số lượng, chất lượng, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ được giao. Đối với cơ quan UBKT huyện được cơ cấu 7 ủy viên (bao gồm cả ủy viên kiêm chức). Riêng UBKT Đảng ủy cơ sở được bố trí cơ cấu, số lượng thành viên UBKT là 5 đồng chí, trong đó, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy là Chủ nhiệm, đồng chí Phó Chủ nhiệm và các ủy viên do các chức danh của xã kiêm nhiệm.

Đi liền với kiện toàn tổ chức bộ máy, BTV Huyện ủy Bắc Quang đã quan tâm đổi mới công tác đánh giá, quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng, luân chuyển, bổ nhiệm để nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ làm công tác kiểm tra. Từ năm 2010 đến nay, BTV Huyện ủy đã cử 21 đồng chí đi học cao cấp lý luận chính trị, đại học hoặc tham gia bồi dưỡng nghiệp vụ công tác KTGS Đảng để nâng cao bản lĩnh chính trị, trình độ chuyên môn, nghiệp vụ. Đồng thời, phối hợp với đơn vị hữu quan mở 11 lớp tập huấn cho 1.552 đồng chí là Bí thư, Phó Bí thư, cấp ủy, UBKT cấp cơ sở. Cùng với đó, UBKT Huyện ủy mở 2 lớp tập huấn chuyên đề về công tác kiểm tra cho 243 đồng chí làm công tác kiểm tra ở cơ sở; tổ chức thi nâng ngạch cho 2 đồng chí Chủ nhiệm, Phó Chủ nhiệm, 4 đồng chí ủy viên, cán bộ, công chức...

Chủ nhiệm UBKT Huyện ủy Bắc Quang, Nguyễn Trung Nguyên chia sẻ: Công tác KTGS của Đảng được xác định là nhiệm vụ then chốt, góp phần ngăn chặn, đẩy lùi tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống trong cán bộ, đảng viên. Do vậy, UBKT các cấp hàng năm đều tham mưu giúp cấp ủy xây dựng chương trình KTGS gắn với đổi mới phương pháp theo hướng đồng bộ, nghiêm minh, có hiệu lực, hiệu quả. Trong đó, tập trung KTGS đối với TCCS Đảng, người đứng đầu cấp ủy, các cơ quan quản lý nhà nước phụ trách lĩnh vực nhạy cảm, dễ phát sinh tiêu cực, những nơi có biểu hiện mất đoàn kết nội bộ, buông lỏng lãnh đạo, quản lý hoặc có hiện tượng bao che cấp dưới. Đồng thời, KTGS nội dung chấp hành Cương lĩnh chính trị, Điều lệ Đảng, nghị quyết, chỉ thị, quy định của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước theo phương châm “Giám sát phải mở rộng”, “Kiểm tra phải có trọng tâm, trọng điểm”…

Từ năm 2010 đến nay, cấp ủy các cấp đã kiểm tra 846 cuộc/865 lượt TCCSĐ, 726 đảng viên; giám sát chuyên đề 315 lượt TCCSĐ và 61 đảng viên. UBKT các cấp kiểm tra 655 lượt TCCS Đảng, giám sát chuyên đề 259 TCCS Đảng và 259 đảng viên. Qua KTGS kịp thời phát hiện nhân tố mới để phát huy; chủ động khắc phục thiếu sót, khuyết điểm, phòng ngừa vi phạm ngay từ lúc mới manh nha. Trong đó, cấp ủy và UBKT các cấp đã ra quyết định đình chỉ sinh hoạt 39 trường hợp đảng viên (trong đó có 4 cấp ủy viên cấp dưới) vi phạm bị cơ quan pháp luật khởi tố, bắt tạm giam, truy tố. Riêng giai đoạn 2015 – 2020 thi hành kỷ luật 79 đảng viên (giảm 40 trường hợp so với giai đoạn 2010 – 2015) bằng hình thức: Khiển trách (29 trường hợp), cảnh cáo (30 trường hợp), khai trừ khỏi Đảng 20 trường hợp. Việc xử lý kỷ luật nghiêm minh trong Đảng đã có tác dụng thúc đẩy TCCS Đảng, cán bộ, đảng viên giữ gìn và chấp hành nghiêm kỷ luật, kỷ cương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Từ đó, đảm bảo các chủ trương, nghị quyết, chỉ thị của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước được thực hiện nghiêm túc, hiệu quả và đi vào thực tiễn cuộc sống...

Trong quá trình hoạt động, ngành Kiểm tra Đảng của huyện Bắc Quang đã quán triệt sâu sắc tư tưởng chỉ đạo: “Chủ động, chiến đấu, giáo dục, hiệu quả”, xây dựng hình ảnh người cán bộ kiểm tra Đảng “Tuyệt đối trung thành, đoàn kết, trung thực, liêm khiết, kỷ cương, tận tụy”. Ấn tượng hơn, công tác KTGS và thi hành kỷ luật Đảng được thực hiện kịp thời, đúng quy định, quy trình, kết hợp chặt chẽ giữa “xây” và “chống”; tạo tiền đề quan trọng để Đảng bộ huyện Bắc Quang ngăn chặn, hạn chế các vi phạm, tăng cường kỷ luật, kỷ cương, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của TCCSĐ và đảng viên để thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị tại địa phương. 

 THU PHƯƠNG

 

.