Nghiên cứu, học tập chuyên đề toàn khóa về "Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh"

Thứ Bảy, 12/06/2021, 17:16 (GMT+7)

BHG - Chiều 12.6, tại Hà Nội, đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa, Bí thư T.Ư Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo T.Ư chủ trì Hội nghị trực tuyến toàn quốc nghiên cứu, học tập chuyên đề toàn khóa về “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” nhiệm kỳ Đại hội XIII của Đảng – Chuyên đề năm 2021. Dự hội nghị tại điểm cầu tỉnh Hà Giang có các đồng chí: Thào Hồng Sơn, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Nguyễn Văn Sơn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; các đồng chí Thường trực HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ tỉnh; các đồng chí Tỉnh ủy viên trên địa bàn thành phố; lãnh đạo các sở, ban, ngành của tỉnh…

Các đại biểu dự Hội nghị tại điểm cầu tỉnh.
Các đại biểu dự Hội nghị tại điểm cầu tỉnh.

Giáo sư, tiến sĩ Phùng Hữu Phú, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Lý luận T.Ư đã giới thiệu đến hội nghị chuyên đề toàn khóa: “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về ý chí tự lực, tự cường và khát vọng xây dựng đất nước phồn vinh, hạnh phúc”. Chuyên đề cung cấp những nội dung cơ bản, các giải pháp chủ yếu trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong năm 2021 và những năm tiếp theo, gồm 2 nội dung chính: Tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về ý chí tự lực, tự cường và khát vọng xây dựng đất nước phồn vinh, hạnh phúc; đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về ý chí tự lực, tự cường và khát vọng xây dựng đất nước phồn vinh, hạnh phúc trong giai đoạn hiện nay. Chuyên đề được dùng trong sinh hoạt chi bộ, đoàn thể, cơ quan, đơn vị của hệ thống chính trị và tuyên truyền rộng rãi trong toàn thể nhân nhân.

Việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về ý chí tự lực, tự cường và khát vọng xây dựng đất nước phồn vinh, hạnh phúc là sự vận dụng và phát triển sáng tạo tư tưởng Hồ Chí Minh trong bối cảnh hiện nay, đáp ứng yêu cầu thực tiễn phát triển đất nước, nguyện vọng của toàn Đảng, toàn quân, toàn dân trong công cuộc đẩy mạnh toàn diện và đồng bộ sự nghiệp đổi mới đất nước, vì mục tiêu “dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh”. Thực hiện tốt chủ đề toàn khóa là một giải pháp hữu hiệu góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ Đại hội XIII của Đảng đề ra. Đây là việc làm thiết thực để mỗi cán bộ, đảng viên phát huy cao độ ý thức trách nhiệm, tinh thần cống hiến, lao động sáng tạo, phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân, tiếp tục phát triển sự nghiệp cách mạng mà Chủ tịch Hồ Chí Minh để lại, xây dựng đất nước ngày càng phồn vinh, hạnh phúc, làm tiền đề căn bản hướng đến năm 2045 đất nước ta đạt mục tiêu trở thành nước phát triển, thu nhập cao như Văn kiện Đại hội XIII của Đảng đề ra.

Phát biểu tại hội nghị, Trưởng Ban Tuyên giáo T.Ư Nguyễn Trọng Nghĩa, đề nghị: Các cấp, ngành tiếp tục đẩy mạnh, tạo đột phá trong việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; khơi dậy được ý chí tự lực, tự cường và khát vọng xây dựng đất nước phồn vinh, hạnh phúc trong mỗi cán bộ, đảng viên và nhân dân. Căn cứ hướng dẫn của Ban Tuyên giáo T.Ư về nghiên cứu, học tập chuyên đề toàn khóa, Ban Tuyên giáo các cấp chủ động tham mưu cấp ủy cùng cấp xây dựng kế hoạch triển khai học tập đến toàn thể cán bộ, đảng viên và nhân dân gắn với công tác kiểm tra, giám sát việc tổ chức thực hiện. Đặc biệt, trong bối cảnh tình hình dịch bệnh Covid-19 đang diễn biến phức tạp, khó lường, cấp ủy các cấp cần sáng tạo, đổi mới hình thức tuyên truyền, học tập chuyên đề toàn khóa để vừa đáp ứng yêu cầu, chất lượng, hiệu quả vừa đảm bảo an toàn phòng, chống dịch bệnh Covid-19…

Tin, ảnh: THU PHƯƠNG

.