Cập nhật những điểm mới trong Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng về công tác xây dựng Đảng vào giảng dạy tại trường Chính trị tỉnh Hà Giang

Thứ Năm, 10/06/2021, 10:38 (GMT+7)

BHG - Từ khi ra đời đến nay, Đảng ta luôn coi trọng công tác xây dựng Đảng. So với Đại hội XII, công tác xây dựng Đảng không chỉ được đề cập trong Báo cáo chính trị Đại hội XIII, mà còn có Báo cáo tổng kết công tác xây dựng Đảng và thi hành Điều lệ Đảng của Ban Chấp hành Trung ương khóa XII.

Để cập nhật, vận dụng những điểm mới trong Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng về công tác xây dựng Đảng vào giảng dạy có chất lượng và hiệu quả, đòi hỏi người giảng viên ngoài những vấn đề lý luận chung cần phải cập nhật những điểm mới của Đại hội XIII về công tác xây dựng Đảng vào các môn học, bài học. Cụ thể như sau:  

Chủ đề Đại hội XIII đã phát triển nhấn mạnh thành tố “Tăng cường xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh” của Đại hội XII thành “Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh”.

Về bài học kinh nghiệm: Báo cáo chính trị Đại hội XIII rút ra 5 bài học kinh nghiệm. Bài học kinh nghiệm đầu tiên là về xây dựng Đảng, hệ thống chính trị, trong đó nhấn mạnh: “… công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng phải được triển khai quyết liệt, toàn diện, đồng bộ, thường xuyên cả về chính trị, tư tưởng, đạo đức, tổ chức và cán bộ”. So với Đại hội XII, Báo cáo chính trị nhấn mạnh xây dựng Đảng về cán bộ. Đây là bước phát triển nhận thức của Đảng ta.

Đối với quan điểm chỉ đạo: Báo cáo chính trị nêu 5 quan điểm chỉ đạo, quan điểm đầu tiên là “Kiên định và vận dụng, phát triển sáng tạo chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh; kiên định mục tiêu độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội; kiên định đường lối đổi mới của Đảng; kiên định các nguyên tắc xây dựng Đảng để xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa”. So với Đại hội XII, Đại hội XIII bổ sung “kiên định các nguyên tắc xây dựng Đảng”.

Đại hội XIII xác định: “Nâng cao năng lực lãnh đạo, năng lực cầm quyền và sức chiến đấu của Đảng; xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh toàn diện”. Điểm mới của Đại hội XIII không chỉ nâng cao “năng lực lãnh đạo” mà còn cả “năng lực cầm quyền”, không chỉ “xây dựng Đảng trong sạch vững mạnh”, mà cả “hệ thống chính trị trong sạch vững mạnh

Trên cơ sở tổng kết, đánh giá toàn diện, sâu sắc công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng trong nhiệm kỳ Đại hội XII. Đồng thời, xác định nhiệm vụ trọng tâm thứ nhất về xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị, để thực hiện được nhiệm vụ này, Đại hội XIII đã đề ra 10 nhóm nhiệm vụ, giải pháp, trong đó xác định 3 nhiệm vụ trọng tâm, 3 giải pháp đột phá về công tác xây dựng Đảng để thực hiện.

Ba nhiệm vụ trọng tâm đó là:  Đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi có hiệu quả tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hoá" trong nội bộ gắn với đẩy mạnh học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và thực hiện các quy định về trách nhiệm nêu gương của cán bộ đảng viên.

Đổi mới mạnh mẽ và nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác cán bộ; tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược, người đứng đầu các cấp đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ.

Tiếp tục đổi mới, kiện toàn và từng bước hoàn thiện tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động gắn với nâng cao chất lượng và cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức.

Cùng với ba giải pháp đột phá là: Tiếp tục hoàn thiện thể chế về công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị, nhất là công tác tổ chức, cán bộ. Phát huy dân chủ, siết chặt kỷ luật, kỷ cương đi đôi với tạo môi trường đổi mới sáng tạo trong công tác cán bộ và xây dựng đội ngũ cán bộ. Kiên quyết đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực, quan liêu; đẩy mạnh phân cấp, phân quyền đi đôi với tăng cường kiểm tra, giám sát và kiểm soát chặt chẽ quyền lực.

Từ những điểm mới về công tác xây dựng Đảng của Đại hội XIII, Trường Chính trị tỉnh đã cử đội ngũ giảng viên tham dự hội nghị nghiên cứu, học tập và quán triệt nghị quyết đại hội Đảng các cấp, tham gia các lớp tập huấn ở Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh để nắm chắc lý luận và thực tiễn, chủ động trong liên hệ, vận dụng những nội dung Nghị quyết Đại hội XIII vào giảng dạy. Tổ chức các cuộc hội thảo cấp khoa, cấp trường với các chủ đề có liên quan đến thực hiện Nghị quyết, nhằm trao đổi thông tin giữa các giảng viên, giữa giảng viên với học viên, bổ sung kiến thức lý luận và thực tiễn, góp phần nâng cao chất lượng giảng dạy, học tập của nhà trường. Qua đó cập nhật những điểm mới công tác xây dựng Đảng của Đại hội XIII  đưa vào giảng dạy, đào tạo, bồi dưỡng cán bộ trên địa bàn tỉnh hiện nay.

Văn kiện Đại hội XIII là sự tổng kết, đánh giá thành tựu chung của đất nước sau 35 năm đổi mới. Trên nền lý luận được trang bị, giảng viên của nhà luôn chủ động, tích cực nghiên cứu và đưa tinh thần, nội dung Nghị quyết Đại hội XIII vào giảng dạy tại các lớp một cách thích hợp. Đồng thời, vận dụng hiệu quả phương pháp dạy học tích cực, lấy học viên làm trung tâm, tham gia ý kiến về nghị quyết, về về chủ trương, đường lối của Đảng. Từ đó, phê phán những quan điểm sai trái, thù địch. Vận dụng đúng quan điểm trên tất cả các mặt nhận thức và hành động, tạo nên buổi học sinh động, hiệu quả và chất lượng.

Trịnh Sơn (Trường Chính trị tỉnh Hà Giang)

.