Quyền dân chủ cao nhất

Thứ Tư, 28/04/2021, 16:23 (GMT+7)

BHG - Ngày 23.5 tới đây là ngày cử tri cả nước thực hiện quyền dân chủ lựa chọn người đủ đức, đủ tài bầu vào cơ quan quyền lực cao nhất của cả nước và các địa phương là Quốc hội và HĐND các cấp. Đây là quyền dân chủ cao nhất của cử tri cả nước.

Ảnh minh họa: nhandan.com.vn
Ảnh minh họa: nhandan.com.vn

Từ ngày 6.1.1946 đến nay, nhân dân ta đã trải qua hàng chục lần thực hiện quyền dân chủ trong việc bầu cử người thay mặt nhân dân trong cả nước đảm nhiệm trọng trách đối với đất nước là Quốc hội và tại địa phương là HĐND các cấp. Ngày bầu cử là ngày hội lớn nhất của toàn dân, không chỉ là ngày toàn dân đi bầu cử, mà còn là ngày mỗi cử tri dùng quyền dân chủ cao nhất của mình để lựa chọn và bầu người mà mình tin tưởng là người đủ đức, đủ tài thay mặt nhân dân đảm nhiệm tốt niềm tin của nhân dân giao phó.

Quyền dân chủ của nhân dân được thực hiện qua nhiều bước, đều là ý Đảng, lòng dân. Trước hết bước hiệp thương lựa chọn người theo ý Đảng. Đảng cầm quyền, định ra cơ cấu các tầng lớp, cơ quan cần có người tham gia Quốc hội, HĐND các cấp. Từ cơ cấu đó mà các tổ chức chính trị, đoàn thể thay mặt các tầng lớp nhân dân giới thiệu người đủ tiêu chuẩn để cơ quan Mặt trận Tổ quốc Việt Nam hiệp thương (lựa chọn người đủ tiêu chuẩn, đúng cơ cấu) làm ứng cử viên đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp. Quá trình giới thiệu và tổ chức các bước là quá trình thực hiện quyền dân chủ của nhân dân thông qua các tổ chức của nhân dân. Đó là quá trình xem xét, lựa chọn ứng cử viên đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp. Đây là một quá trình xem xét, lựa chọn người đủ đức, đủ tài phù hợp với cơ cấu của các tổ chức, các dân tộc làm đại biểu của dân trong các cơ quan quyền lực nhà nước. Đảng đã thực hiện quyền dân chủ ngay từ khâu định hướng cơ cấu, các tổ chức chính trị trong hệ thống mặt trận tổ quốc tại hội nghị hiệp thương lần đầu đã xem xét các cơ cấu cần thiết, qua thảo luận và thống nhất. Như vậy cơ cấu đại biểu đã được dân chủ bàn định, đến bước xem xét người được các tổ chức giới thiệu để hiệp thương thống nhất giới thiệu người ra ứng cử là một bước quan trọng thực hiện dân chủ. Chỉ giới thiệu người trong cơ cấu, không giới thiệu ngoài cơ cấu để cử tri lựa chọn và bầu.

Ngày bầu cử là ngày toàn dân thực hiện quyền bầu cử. Cử tri có quyền bầu người mà mình tín nhiệm và không bầu người mà mình không tín nhiệm, đó là quyền tự quyết của mỗi cử tri. Vì thế mọi người cần đến khu vực bầu cử để thực hiện quyền tự quyết của mình, do đó ngày bầu cử là Ngày hội của toàn dân, đó là ngày quyền cao nhất của mỗi cử tri.

Triệu Đức Thanh

.