Hà Giang

Chủ động phát hiện, ngăn chặn những biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hóa"

14:42, 13/11/2020

BHG - Bước vào thời kỳ mới, Đảng ta đã kịp thời nhận rõ các nguy cơ và thường xuyên có các biện pháp phù hợp, để nhằm ngăn chặn, đẩy lùi các nguy cơ đó trong quá trình lãnh đạo sự nghiệp đổi mới. Từ Hội nghị toàn quốc giữa nhiệm kỳ khóa VII (tháng 1.1994) Đảng đã chỉ ra bốn nguy cơ cần quan tâm đấu tranh phòng, chống, trong đó có nguy cơ “diễn biến hòa bình” làm “chệch hướng” con đường cách mạng. Phân tích rõ hơn nguy cơ này trong giai đoạn hiện nay, Nghị quyết T.Ư4 khóa XI đã chỉ rõ: “Một bộ phận không nhỏ cán bộ, đảng viên trong đó có những đảng viên giữ vị trí lãnh đạo, quản lý, kể cả một số cán bộ cao cấp suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống với những biểu hiện khác nhau về phai nhạt lý tưởng, sa vào chủ nghĩa cá nhân ích kỷ, cơ hội thực dụng…”. Đây là nguyên nhân dẫn đến nguy cơ “diễn biến hòa bình” rất nguy hại.

Toàn cảnh hội nghị TƯ 4 khóa XII
Toàn cảnh hội nghị TƯ 4 khóa XII

Trung ương Đảng đã chỉ rõ đích danh nguy cơ “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” là từ nội bộ với những biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị mà nếu không được sửa chữa sẽ là thách thức lớn đối với vai trò lãnh đạo của Đảng và sự tồn vong của chế độ. Trong thực tế đã có không ít cán bộ các cấp, kể cả cán bộ cấp cao do chủ nghĩa cá nhân, chủ quan tự mãn, thiếu rèn luyện, thực dụng nên đã phai nhạt lý tưởng trở thành những phần tử cơ hội chính trị, phản bội. Trước tình hình đó, Ban Chấp hành T.Ư khóa XII đã ra Nghị quyết T.Ư4 “Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ”. Nghị quyết đã chỉ ra 9 biểu hiện của suy thoái về tư tưởng, chính trị trong đó nguy hiểm nhất là sự phai nhạt lý tưởng cách mạng, mơ hồ dao động, thiếu niềm tin, nói trái, làm trái quan điểm đường lối của Đảng; thậm chí phụ họa theo những quan điểm lệch lạc, rời bỏ các nguyên tắc tổ chức sinh hoạt Đảng. Như vậy, sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống sẽ dẫn đến “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”, đây là sự nguy hiểm khôn lường, có thể dẫn tới tiếp tay hoặc cấu kết với các thế lực xấu, thù địch phản lại lý tưởng và sự nghiệp cách mạng của Đảng, của dân tộc.

Vì vậy, cần nhận rõ những nguyên nhân để đầy lùi và khắc phục tình trạng này. Trước hết đó là việc giáo dục chính trị tư tưởng, quán triệt đường lối chủ trương của Đảng để nâng cao nhận thức cho đội ngũ cán bộ, đảng viên làm chưa đúng mức, chưa đủ thuyết phục. Việc này ta vẫn làm thường xuyên nhưng xem ra nội dung, hình thức giáo dục vẫn chưa thật sát, còn chồng chéo, khuôn mẫu chưa phù hợp với từng đối tượng; năng lực, phẩm chất của không ít giảng viên, báo cáo viên chưa đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ. Cho nên tình trạng chung là ai cũng được học, được quán triệt nhưng cái cần đạt được trong nhận thức về lý luận cũng như thực tiễn, để tự giác thấm sâu vào lòng mình, có được sức đề kháng theo yêu cầu đặt ra còn thấp. Điều quan trọng là ở khâu tự bồi dưỡng và rèn luyện của cán bộ, đảng viên.

Trên thực tế một số cán bộ, đảng viên do thiếu tu dưỡng rèn luyện đạo đức cách mạng, sa vào chủ nghĩa cá nhân, lợi dụng địa vị chức quyền để thao túng, để trục lợi. Cần nhận rõ những kẻ cơ hội đó bởi họ thường nói, thường rao giảng một đường nhưng làm một nẻo. Hết sức coi trọng công tác quy hoạch và đào tạo cán bộ. Bởi những biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị của một bộ phận cán bộ đều bắt nguồn từ khâu này. Trong thực tế dẫu đã có những bước, những khâu để tuyển chọn theo quy trình nhưng vẫn chưa có cơ chế phù hợp trong việc phát hiện, tạo nguồn, đánh giá, tuyển dụng; hoặc do sơ hở, thiếu trách nhiệm, lợi ích nhóm, tiêu cực xen vào trong công tác cán bộ nên mới có chuyện chạy chọt, đút lót, luồn cúi, bè cánh để được đưa vào diện quy hoach. Từ đó mà để những phần tử cơ hội, những cán bộ suy thoái lọt vào trong nội bộ các cấp của Đảng. Tự phê bình và phê bình trong sinh hoạt Đảng chưa kiên quyết, triệt để. Trong thực tế hàng năm ở chi bộ nào, cơ sở nào của Đảng cũng tiến hành tự phê bình và phê bình xếp loại đảng viên, nhưng xem ra nhiều nơi còn làm hình thức, kể cả ở các tổ chức Đảng có những đảng viên có chức vụ. Trước những vấn đề mới, những lĩnh vực còn có ý kiến khác nhau, khó nhận biết và trìu tượng nếu không đấu tranh, không tranh luận thẳng thắn, thì dẫn đến nguy cơ những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” không được phát hiện, ngăn chặn.

Trong quá trình tiến hành đại hội Đảng các cấp, tiến tới Đại hội toàn quốc lần thứ XIII của Đảng cần hết sức quan tâm và đề ra những giải pháp hữu hiệu để đấu tranh, phòng chống suy thoái về tư tưởng chính trị, về “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” một cách đồng bộ. Trước tiên là phải làm thật tốt việc giáo dục chính trị, tư tưởng để cán bộ, đảng viên dù ở cấp nào cũng phải tuyệt đối trung thành với lý tưởng của Đảng, giữ vững lòng tin với chế độ. Từ đó để trang bị cho mình những kiến thức cần thiết để có đủ bản lĩnh tiếp nhận những thông tin một cách chọn lọc, cảnh giác, sáng suốt, không mơ hồ trong nhận định các vấn đề, vụ việc và chủ động đánh giá, phản biện kịp thời khi có những sai trái.

Quan tâm nâng cao chất lượng sinh hoạt của cấp ủy Đảng và sinh hoạt chi bộ. Chính ở đây là nơi để cán bộ đảng viên phát huy tính tự giác, ý thức cầu thị, tinh thần tự phê bình và phê bình trong việc thực hiện các quy định của Đảng. Sinh hoạt Đảng phải thể hiện rõ tinh thần trách nhiệm, phải thực sự dân chủ và thẳng thắn vì mục tiêu xây dựng một tập thể đoàn kết, có tính chấu đấu cao, một tập thể lãnh đạo trong sạch, vững mạnh. Sinh hoạt Đảng là môi trường chính thống, có tổ chức và có trách nhiệm trong việc đề ra các chủ trương, nghị quyết, cũng như việc giáo dục, quản lý, giám sát cán bộ, đảng viên; là nơi phát hiện và ngăn ngừa sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” của cán bộ, đảng viên từ gốc. Vấn đề này cần hết sức chú ý và tiếp tục phát huy đối với cấp ủy Đảng mới được đại hội bầu ra.

Cần coi trọng việc ngăn ngừa những biểu hiện “tự chuyển hóa”, “tự diễn biến”, có quy chế về kỷ luật phát ngôn đối với cán bộ đảng viên. Xử lý nghiêm những cá nhân, những nhóm người lợi dụng vấn đề dân chủ, nhân quyền, tôn giáo, dân tộc, đối ngoại…, lợi dụng tình hình phức tạp trong nước và quốc tế, lợi dụng cuộc đấu tranh chống tham nhũng tiêu cực để tuyên truyền bóp méo sự thật với những hành vi nói, viết, lưu trữ, phát tán tài liệu sai trái trên các phương tiện thông tin, tạo thành dư luận nhất là trên mạng xã hội. Cần tổ chức diễn đàn trao đổi, đối thoại; tuyên truyền những thông tin chính thống một cách rõ ràng, thẳng thắn và có sức thuyết phục để mọi người hiểu rõ trước những vấn đề còn có nhận thức khác nhau, quan điểm khác nhau, nhất là trong lúc Đảng có chủ trương góp ý kiến vào dự thảo các văn kiện Đại hội toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Kiên quyết đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống; xử lý nghiêm những tập thể, cá nhân có biểu hiện suy thoái, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” gây phương hại đến ổn định chính trị, xem đó là nhiệm vụ thường xuyên gắn với xây dựng và chỉnh đốn Đảng. Đội ngũ cán bộ, đảng viên của Đảng nhất là những người đứng đầu các cấp ủy Đảng, các cơ quan, đơn vị phải thực sự nhạy bén, đi đầu, gương mẫu, thể hiện bản lĩnh, quan điểm, ý thức chính trị cao và đi vào chiều sâu; đặc biệt quan tâm đến vấn đề đấu tranh ngăn chặn sự suy thoái về tư tưởng, đạo đức, lối sống và tỉnh táo trước những động thái khôn lường đa chiều của những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” đang diễn ra hiện nay, nhất là trước thềm Đại hội toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

TS. Đặng Duy Báu


Ý kiến bạn đọc


Cùng chuyên mục

Bế giảng lớp tập huấn bồi dưỡng kỹ năng chụp ảnh báo chí

BHG - Chiều 12.11, Hội Nhà báo tỉnh Hà Giang phối hợp với Trung tâm Bồi dưỡng nghiệp vụ báo chí (Hội Nhà báo Việt Nam) tổ chức bế giảng lớp tập huấn bồi dưỡng kỹ năng chụp ảnh báo chí hiện đại. Dự buổi bế giảng có lãnh đạo Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ, lãnh đạo Báo Hà Giang, Hội Nhà báo tỉnh,... và 87 học viên tham gia khoá tập huấn.

 

13/11/2020
"Nghe dân nói, nói dân hiểu, làm dân tin" - Kỳ 2: "Dân vận khéo thì việc gì cũng thành công"

BHG - Tổ dân vận (TDV) - "cánh tay" nối dài của Đảng ở 2.071/2.071 thôn, tổ dân phố của tỉnh đã tạo thành lực lượng nòng cốt lớn mạnh, toàn diện của cả hệ thống chính trị trong nắm bắt tâm tư, nguyện vọng, đời sống nhân dân. "Lực lượng của dân rất to. Việc dân vận rất quan trọng. Dân vận kém thì việc gì cũng kém. Dân vận khéo thì việc gì cũng thành công".

13/11/2020
Chủ nhiệm UBKT Tỉnh ủy Trần Quang Minh dự Ngày hội Đại đoàn kết tại xã Đường Thượng

BHG - Ngày 12.11, thôn Sảng Pả 1, xã Đường Thượng, huyện Yên Minh tổ chức Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc. Đến dự có đồng chí Trần Quang Minh, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Chủ nhiệm UBKT Tỉnh ủy, Bí thư Huyện ủy Mèo Vạc. Cùng dự còn có lãnh đạo huyện Yên Minh.

 

13/11/2020
Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc: Đặt người dân và doanh nghiệp vào vị trí trung tâm của sự phát triển

Sáng nay (13/11), phát biểu khai mạc Hội nghị Thượng đỉnh về Kinh doanh và Đầu tư ASEAN (ASEAN BIS 2020), Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nêu rõ, trong khó khăn, càng sáng lên tinh thần của một ASEAN tự cường, nỗ lực hợp tác cùng nhau trên tinh thần "Gắn kết và Chủ động thích ứng", vừa phòng chống dịch COVID-19 hiệu quả vừa phục hồi, phát triển kinh tế…

13/11/2020