Hội tụ tinh hoa vì sự phát triển miền cực Bắc

Thứ Sáu, 16/10/2020, 08:11 (GMT+7)

BHG - 323 đại biểu đại diện cho trên 70 nghìn đảng viên trong toàn đảng bộ về dự Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII thực sự là những người có đức, có tài. Với tinh thần trách nhiệm trước Đảng, các đại biểu sẽ làm việc tập trung, dân chủ, trí tuệ, lựa chọn những tinh hoa hội tụ vào BCH Đảng bộ khóa mới để cùng chung sức, đồng lòng vì sự phát triển miền cực Bắc của Tổ quốc.

Quảng trường 26/3 (thành phố Hà Giang).
Quảng trường 26/3 (thành phố Hà Giang).

 

Quảng trường 26/3 (thành phố Hà Giang).
Người dân tham quan triển lãm thành tựu phát triển KT-XH của tỉnh.

Với phương châm “Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Đổi mới - Phát triển” và chủ đề: Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; phát huy sức mạnh đại đoàn kết các dân tộc; huy động tối đa nguồn lực, hoàn thiện kết cấu hạ tầng, chăm lo đời sống nhân dân; đảm bảo quốc phòng - an ninh, giữ vững chủ quyền biên giới quốc gia; đưa kinh tế - xã hội Hà Giang phát triển nhanh và bền vững; định hướng phát triển của tỉnh trong nhiệm kỳ tới được xác định: Phát triển kinh tế nhanh, bền vững đi đôi với bảo vệ môi trường, phòng, chống thiên tai, ứng phó với biến đổi khí hậu, đảm bảo an sinh xã hội và thu hẹp khoảng cách giàu nghèo. Quản lý, khai thác, sử dụng tiết kiệm, hiệu quả tài nguyên khoáng sản. Hoàn thiện hệ thống quy hoạch tỉnh, vùng huyện, quy hoạch xây dựng đô thị, khu vực trọng điểm du lịch, quy hoạch nông thôn mới đảm bảo phát triển bền vững; thu hút các nhà đầu tư chiến lược khai thác tối đa tiềm năng, tạo động lực phát triển kinh tế - xã hội.

Trải nghiệm cuộc sống lao động đồng bào vùng cao tại triển lãm thành tựu phát triển KT-XH của tỉnh.       										Ảnh: THẾ HỌC
Trải nghiệm cuộc sống lao động đồng bào vùng cao tại triển lãm thành tựu phát triển KT-XH của tỉnh. Ảnh: THẾ HỌC

Phát huy tiềm năng, lợi thế của từng địa phương: Xây dựng thành phố Hà Giang là trung tâm chính trị, kinh tế, văn hóa, du lịch, phấn đấu đến năm 2025 cơ bản đạt tiêu chí đô thị loại II; phát triển nhanh, bền vững du lịch khu vực 4 huyện vùng Cao nguyên đá: Đồng Văn, Mèo Vạc, Yên Minh, Quản Bạ, các huyện còn lại là vệ tinh; tập trung phát triển nông nghiệp sinh thái, nông nghiệp hữu cơ đặc sản hàng hóa, kinh tế vườn rừng tại các huyện: Bắc Mê, Vị Xuyên, Bắc Quang, Quang Bình, Hoàng Su Phì, Xín Mần.

Bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa truyền thống đậm đà bản sắc các dân tộc, xây dựng con người Hà Giang phát triển toàn diện; tiếp tục thực hiện Đề án bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa đặc trưng của dân tộc Mông và nhân rộng đối với các dân tộc thiểu số khác; phát triển Hội Nghệ nhân dân gian, truyền dạy văn hóa truyền thống trong các trường học; đầu tư, nâng cấp các thiết chế văn hóa cơ sở. Nâng cao chất lượng dạy và học, quan tâm đầu tư các cơ sở nội trú, bán trú, xã hội hóa giáo dục. Quan tâm y tế cơ sở, kết nối hệ thống y tế trực tuyến trong tỉnh với T.Ư chăm sóc tốt sức khỏe cho nhân dân.

Giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, bảo vệ vững chắc biên giới quốc gia; tăng cường an ninh xã hội, an ninh nông thôn, an ninh con người, an ninh lương thực, an ninh nguồn nước, an ninh mạng. Chủ động, tích cực hội nhập quốc tế, mở rộng quan hệ đối ngoại, đào tạo nguồn nhân lực và thu hút các nguồn lực phục vụ phát triển kinh tế - xã hội.

Tập trung xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh, nâng cao năng lực lãnh đạo sức chiến đấu và phát huy truyền thống đoàn kết thống nhất của Đảng bộ. Đổi mới công tác đánh giá, quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng, tuyển dụng, sử dụng cán bộ, tăng cường kiểm tra, giám sát, xử lý nghiêm, kịp thời cán bộ vi phạm. Phát huy vai trò cầu nối giữa cấp ủy, chính quyền và nhân dân của MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội. Xây dựng bộ máy chính quyền tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; đẩy mạnh cải cách hành chính, phát triển chính quyền điện tử hướng tới chính quyền số, tăng cường công khai, minh bạch trong quản lý nhà nước, kiểm soát quyền lực gắn với siết chặt kỷ cương, kỷ luật của chính quyền các cấp, của cán bộ, công chức, viên chức. Đẩy mạnh đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí.

Trên cơ sở đó, Đại hội XVII Đảng bộ tỉnh xác định 5 nhiệm vụ trọng tâm gồm: Tăng cường công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; nâng cao chất lượng tăng trưởng kinh tế, phát triển các ngành, lĩnh vực có lợi thế; tập trung phát triển văn hóa - xã hội, nâng cao dân trí, đào tạo, thu hút nguồn nhân lực; tập trung xây dựng khu vực phòng thủ các cấp, nền quốc phòng toàn dân vững chắc; thực hiện tốt chính sách xã hội hóa, giảm nghèo nhanh, bền vững, chăm lo đời sống nhân dân. Các đột phá gồm: Xây dựng kết cấu hạ tầng giao thông; phát triển du lịch, nông nghiệp đặc thù hàng hóa chất lượng cao theo chuỗi giá trị; tạo sinh kế, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho nhân dân.

Thành quả đạt được trong nhiệm kỳ qua rất lớn, rất đáng tự hào khi: Tốc độ tăng tổng sản phẩm bình quân 6,8%, đạt mức khá so với các tỉnh trong khu vực. Tổng sản phẩm bình quân đầu người năm 2020 đạt 30 triệu đồng, tăng 57,4% so với năm 2015, đạt mục tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI. Tổng thu ngân sách nhà nước giai đoạn 2016 - 2020 đạt 10.665 tỷ đồng, bình quân hằng năm thu 2.133 tỷ đồng, trong đó năm 2020 đạt 2.500 tỷ đồng, tăng 51,2% so với năm 2015.

Tuy nhiên, giai đoạn tới, tỉnh ta phải đối mặt với nhiều thách thức, như: Quy mô kinh tế còn nhỏ, kết cấu hạ tầng, nhất là hạ tầng giao thông còn thấp kém; trình độ dân trí không cao, chất lượng nguồn nhân lực chưa đáp ứng yêu cầu; biến đổi khí hậu, thiên tai, dịch bệnh, an ninh nông thôn tiềm ẩn những yếu tố phức tạp; trật tự an toàn xã hội còn nhiều thách thức ảnh hưởng trực tiếp đến quá trình phát triển của tỉnh, đặt ra cho chúng ta trong việc lãnh đạo, chỉ đạo vừa phát triển kinh tế nhanh, bền vững, vừa đảm bảo giữ gìn bản sắc văn hóa các dân tộc, bảo vệ môi trường, cảnh quan thiên nhiên, gìn giữ biên giới quốc gia, đảm bảo quốc phòng - an ninh…

Thực tế trên đặt ra yêu cầu rất cao đối với BCH Đảng bộ tỉnh khóa mới; đòi hỏi các cấp ủy, chính quyền, nhân dân các dân tộc trong tỉnh phải quyết tâm, phấn đấu thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ Nghị quyết Đại hội XVII; phải tập trung trí tuệ, nỗ lực hết mình, cùng chung sức, đồng lòng đưa mảnh đất cực Bắc phát triển.

Bài, ảnh: THIÊN THANH

.