Dân vận chính quyền từng bước đi vào thực chất, hiệu quả

Thứ Năm, 12/09/2019, 14:44 (GMT+7)

BHG - Thực hiện Chỉ thị số 16, ngày 16.5.2016 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường đổi mới công tác dân vận trong cơ quan hành chính nhà nước, chính quyền các cấp trong tình hình mới; thời gian qua, các cấp, ngành trong tỉnh đã chú trọng nâng cao hiệu quả công tác dân vận chính quyền, huy động các nguồn lực trong nhân dân, thực hiện hiệu quả các mục tiêu phát triển KT – XH, đảm bảo QP – AN, củng cố vững chắc niềm tin của nhân dân với Đảng, chính quyền.

Người dân xã Nậm Dịch phát biểu ý kiến trong buổi đối thoại với Bí thư Huyện ủy Hoàng Su Phì.
Người dân xã Nậm Dịch phát biểu ý kiến trong buổi đối thoại với Bí thư Huyện ủy Hoàng Su Phì.

Thực hiện các văn bản chỉ đạo của T.Ư, Tỉnh ủy, UBND tỉnh đã ban hành nhiều chương trình, kế hoạch, đề án quan trọng về công tác dân vận trên các lĩnh vực và các văn bản chỉ đạo cụ thể để các cơ quan, đơn vị tiếp tục quán triệt, nâng cao nhận thức, trách nhiệm, tính tiên phong, gương mẫu của cán bộ, đảng viên, công chức. Đặc biệt, gắn nhiệm vụ công tác dân vận đối với người đứng đầu mỗi cơ quan, đơn vị.

Các cơ quan hành chính nhà nước, chính quyền các cấp có nhiều đổi mới, sáng tạo trong việc cụ thể hóa chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước đến toàn thể cán bộ, công chức, viên chức trong thực hiện nhiệm vụ chuyên môn, thực thi công vụ gắn với thực hiện công tác dân vận. 100% các cơ quan, đơn vị đã xây dựng, hoàn thiện quy chế làm việc và tuyên truyền nâng cao nhận thức cho cán bộ, công nhân viên về nội dung, tầm quan trọng của công tác dân vận chính quyền trong tình hình mới. Đồng thời, chủ động ban hành nhiều chủ trương, chính sách phù hợp với tình hình thực tế, mang lại hiệu quả thiết thực, được nhân dân đồng tình hưởng ứng, như: Chính sách hỗ trợ đối với hộ nghèo; hỗ trợ nông dân vay vốn phát triển sản xuất; hỗ trợ đất ở, đất sản xuất cho đồng bào dân tộc thiểu số; hỗ trợ doanh nghiệp…

Nét nổi bật của công tác dân vận trong các cơ quan hành chính nhà nước, chính quyền các cấp trên địa bàn tỉnh thời gian qua là thực hiện hiệu quả công tác tiếp xúc, đối thoại trực tiếp giữa người đứng đầu cấp ủy, chính quyền các cấp với nhân dân. Trong năm 2017 – 2018, UBND tỉnh đã tổ chức 3 cuộc đối thoại, các huyện, thành phố tổ chức 325 cuộc với trên 27.600 lượt người tham gia. Trong đó, cấp huyện 37 cuộc với 3.467 lượt người, có 294 ý kiến, kiến nghị; cấp xã tổ chức 288 cuộc với trên 24.000 lượt người, có 2.360 ý kiến, kiến nghị. Quá trình tiếp xúc, đối thoại giữa người đứng đầu cấp ủy, chính quyền, các cơ quan, đơn vị với công chức, viên chức, người lao động và nhân dân luôn đảm bảo tính công khai, minh bạch, dân chủ; mọi người dân được bình đẳng tham gia đóng góp ý kiến, phát biểu và nêu các kiến nghị, đề xuất trực tiếp với người đứng đầu cấp ủy, chính quyền.

Hoàng Su Phì là một trong những huyện thường xuyên tổ chức tiếp xúc, đối thoại giữa người đứng đầu cấp ủy, chính quyền với nhân dân. Hàng tháng, hàng quý, cấp ủy, chính quyền từ huyện đến xã đều bố trí thời gian đối thoại với người dân nhằm chủ động nắm bắt, tháo gỡ kịp thời những khó khăn, vướng mắc phát sinh từ cơ sở. Bí thư Huyện ủy Hoàng Su Phì, Vũ Mạnh Hà cho biết: “Trong 6 tháng đầu năm 2019, cấp ủy, chính quyền từ huyện đến các xã, thị trấn đã tổ chức được 95 cuộc tiếp xúc, đối thoại giữa người đứng đầu với nhân dân. Qua từng cuộc đối thoại đã giúp cấp ủy, chính quyền địa phương nắm bắt và giải quyết kịp thời những vướng mắc nảy sinh từ cơ sở, tránh phát sinh khiếu kiện đông người, vượt cấp”.

Bên cạnh đó, công tác tiếp xúc cử tri cũng được đổi mới thông qua các cuộc họp nơi cư trú, qua mạng điện tử, đối thoại trực tiếp, tiếp xúc trên truyền hình trực tuyến, chất vấn trong các cuộc họp… Vai trò của nhân dân được phát huy thông qua việc lấy ý kiến tham vấn của nhân dân, ý kiến phản biện của MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội trước khi xây dựng, ban hành các cơ chế, chính sách. Vì vậy, những năm qua, các nghị quyết của HĐND tỉnh ban hành đều hợp lòng dân và phát huy hiệu quả.

Công tác tiếp nhận, xử lý đơn thư, khiếu nại, tố cáo cũng được thực hiện triệt để, không để tồn đọng, kéo dài, gây ảnh hưởng xấu trong dư luận. Từ năm 2016 – 2018, các cấp, các ngành đã tiếp 1.331 lượt công dân, nhận 2.460 đơn kiến nghị, khiếu nại, tố cáo. Kết quả giải quyết các đơn khiếu nại, tố cáo thuộc thẩm quyền đạt trên 87%...

Có thể khẳng định, những kết quả bước đầu trong thực hiện đổi mới công tác dân vận trong các cơ quan hành chính nhà nước, chính quyền các cấp trên địa bàn tỉnh thời gian qua đã tác động tích cực đến mọi mặt của đời sống xã hội. Góp phần khơi dậy nội lực, huy động sức dân tham gia phát triển KT – XH, bảo đảm QP – AN, thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị của tỉnh.

Bài, ảnh: NGUYỄN PHƯƠNG

.