Đẩy mạnh thực hành tiết kiệm, chống lãng phí

Thứ Tư, 07/08/2019, 14:42 (GMT+7)

BHG - Thực hiện chỉ đạo của Ban Bí thư T.Ư Đảng và Chính phủ về tiếp tục đẩy mạnh thực hành tiết kiệm, chống lãng phí (THTK-CLP); thời gian qua, tỉnh ta đã ban hành nhiều văn bản chỉ đạo, hướng dẫn các cấp, các ngành, cán bộ, đảng viên và nhân dân THTK-CLP trên tất cả các lĩnh vực của đời sống KT - XH; phát huy mọi nguồn lực thực hiện hoàn thành các mục tiêu tăng trưởng kinh tế, ổn định đời sống, tiêu dùng của nhân dân và bảo đảm an sinh xã hội.

Ngày 31.5.2017, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 976/QĐ-UBND về Chương trình tổng thể THTK-CLP trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2017 – 2020 với mục tiêu: Nâng cao ý thức, trách nhiệm của cán bộ, công chức, viên chức và người lao động về THTK-CLP trong quản lý và sử dụng ngân sách nhà nước, kinh phí, tài sản của các cơ quan, tổ chức, đơn vị. THTK, CLP được tiến hành thường xuyên, đồng bộ với các hoạt động phòng, chống tham nhũng; cải cách hành chính; tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật; thực hiện Đề án tổng thể về tái cơ cấu nền kinh tế gắn với chuyển đổi mô hình tăng trưởng và các đề án cơ cấu ngành, lĩnh vực theo hướng nâng cao chất lượng, hiệu quả; quản lý chặt chẽ thu, chi ngân sách nhà nước đảm bảo thu đúng, thu đủ, chống thất thu, giảm nợ đọng thuế; tăng cường quản lý và sử dụng hiệu quả vốn vay; đổi mới cơ chế tự chủ đối với khu vực sự nghiệp công lập; chống lãng phí trong mua sắm tài sản nhà nước và sử dụng các loại tài nguyên.

Cụ thể hóa chỉ đạo của UBND tỉnh, các huyện, thành phố; các sở, ngành, đơn vị sự nghiệp đã xây dựng chương trình THTK-CLP hàng năm và đạt nhiều kết quả tích cực: Năm 2018, UBND tỉnh đã trình HĐND tỉnh ban hành 12 nghị quyết, 8 quyết định quy định về định mức, tiêu chuẩn, chế độ thu, chi ngân sách; tiết kiệm từ khâu lập, thẩm định, phê duyệt dự toán ngân sách số tiền trên 267,5 tỷ đồng; tiết kiệm chi quản lý hành chính trên 27,8 tỷ đồng; tiết kiệm do thực hiện cơ chế tự chủ trên 10 tỷ đồng. Thông qua công tác kiểm soát chi tại Kho bạc Nhà nước đã phát hiện một số nội dung chi không có trong dự toán với số tiền trên 9,8 tỷ đồng; quyết định chi vượt tiêu chuẩn, định mức, không đúng chế độ quy định, không tuân thủ Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu trên 10,8 tỷ đồng.  Toàn tỉnh triển khai 473 cuộc thanh tra, kiểm tra về THTK-CLP tại 761 cơ quan, đơn vị. Thông qua đó, phát hiện 260 cơ quan, đơn vị sử dụng kinh phí, tài sản lãng phí; giá trị tiền, tài sản sử dụng lãng phí và chi sai chế độ trên 44 tỷ đồng.

Bên cạnh đó, UBND tỉnh chỉ đạo các cấp, các ngành thực hiện mua sắm, trang bị, quản lý, sử dụng phương tiện đi lại, thiết bị làm việc, phương tiện thông tin liên lạc đảm bảo đúng đối tượng, phục vụ thiết thực cho công việc, đúng định mức, đúng chế độ quy định. Trong mua sắm phải có kế hoạch cụ thể và được cơ quan có thẩm quyền thẩm định, phê duyệt; các cơ quan, đơn vị có phương tiện đi lại ban hành quy chế quản lý, sử dụng phương tiện đảm bảo hiệu quả, tiết kiệm nhiên liệu.

Ngoài ra, công tác THTK-CLP được triển khai đồng bộ, hiệu quả trong các lĩnh vực: Đầu tư xây dựng; quản lý, sử dụng trụ sở làm việc, nhà ở công vụ và công trình phúc lợi công cộng; quản lý, khai thác, sử dụng tài nguyên thiên nhiên; đổi mới, sắp xếp các cơ quan trong hệ thống chính trị theo hướng tinh gọn, nâng cao hiệu lực, hiệu quả theo tinh thần Nghị quyết T.Ư 6 khóa XII; thực hiện tinh giản biên chế; quản lý tài sản nhà nước tại các doanh nghiệp nắm giữ cổ phần vốn nhà nước; hoạt động sản xuất, kinh doanh và tiêu dùng của nhân dân; thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang lễ và lễ hội…

Bên cạnh những kết quả đạt được, thực tế công tác THTK-CLP tại một số cơ quan, đơn vị chưa đi vào thực chất; tình trạng lãng phí vẫn còn xảy ra. THTK-CLP là chủ trương lớn, xuyên suốt của Đảng, Chính phủ nhằm từng bước thực hiện thành công công tác phòng, chống tham nhũng; hướng đến xây dựng Đảng trong sạch vững mạnh; xây dựng Chính phủ kiến tạo, minh bạch và phục vụ nhân dân. Vì vậy, các cấp, các ngành cần nghiêm túc thực hiện Quyết định số 976 về Chương trình tổng thể về THTK-CLP giai đoạn 2017 - 2020; các cơ quan, đơn vị căn cứ tình hình thực tế, xây dựng chương trình, kế hoạch cụ thể về THTK-CLP hàng năm; rà soát, ban hành, sửa đổi các định mức, chính sách, chế độ chi từ ngân sách nhà nước phù hợp với thực tiễn; nâng cao chất lượng thẩm định dự án, nguồn vốn đầu tư, năng lực tài chính của các tổ chức theo quy định; đẩy mạnh cải cách hành chính; cơ cấu lại chi ngân sách nhà nước theo hướng hiệu quả, giảm dần tỷ trọng chi thường xuyên, bố trí hợp lý cho chi đầu tư phát triển; thực hiện cơ chế tự chủ đối với đơn vị sự nghiệp công lập và tự chủ, tự chịu trách nhiệm về sử dụng biên chế, kinh phí quản lý hành chính đối với các cơ quan nhà nước; rà soát, sắp xếp, kiện toàn các cơ quan hành chính gắn với tinh giản biên chế; nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức; tăng cường thanh tra, kiểm tra, kịp thời khắc phục những hạn chế, yếu kém trong công tác quản lý, điều hành gắn với việc nâng cao trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, đơn vị; xử lý nghiêm những sai phạm liên quan đến THTK-CLP.

AN GIANG

.