Đảng bộ Công an tỉnh tổ chức học tập, triển khai các chỉ thị, nghị quyết của Đảng

Thứ Tư, 14/08/2019, 17:28 (GMT+7)

BHG - Ngày 14.8, Đảng bộ Công an tỉnh tổ chức hội nghị học tập, quán triệt và triển khai thực hiện các nội dung Hội nghị lần thứ 10, BCH T.Ư Đảng khóa XII; Chỉ thị 35 của Bộ Chính trị và các kết luận của Ban Bí thư  T.Ư Đảng tới cấp ủy viên, các tổ chức đoàn thể của Công an tỉnh.

Toàn cảnh hội nghị
Toàn cảnh hội nghị

Tại hội nghị, báo cáo viên của Công an tỉnh đã truyền đạt các nội dung cơ bản Hội nghị lần thứ 10, BCH T.Ư Đảng khóa XII; Chỉ thị số 35 của Bộ Chính trị về Đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu lần thứ XIII của Đảng; Kết luận số 49 của Ban Bí thư và Chỉ thị số 11 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập; các kết luận số 50, 51, 52 của Ban Bí thư về phát triển khoa học và công nghệ phục vụ sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng XHCN và hội nhập quốc tế, xây dựng đội ngũ trí thức trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.

Qua học tập, quán triệt giúp cho đảng viên, cán bộ, chiến sỹ nắm vững và hiểu rõ những nội dung cơ bản, cốt lõi của Hội nghị lần thứ 10, BCH T.Ư Đảng khóa XII, Chỉ thị số 35 và các kết luận của Ban Bí thư; tạo sự thống nhất cao về ý chí, hành động trong toàn lực lượng về công tác chuẩn bị và tổ chức đại hội đảng các cấp tiến tới Đại hội XIII của Đảng đảm bảo theo phương châm: Kế thừa, ổn định, đổi mới, sáng tạo và phát triển. Đồng thời giúp các cấp ủy, tổ chức đảng chỉ đạo xây dựng kế hoạch, tổ chức học tập, quán triệt, thực hiện nghị quyết, chỉ thị phù hợp với chức năng, nhiệm vụ của từng đơn vị; góp phần thực hiện thắng lợi nghị quyết đại hội Đảng các cấp đã đề ra; đấu tranh với các quan điểm sai trái, thù địch, nhận thức lệch lạc.

Sau hội nghị, cán bộ, đảng viên tham gia nghiên cứu, viết bài thu hoạch cá nhân và đây là một trong những căn cứ đánh giá, phân loại, bình xét thi đua cuối năm của đảng viên.

Tin, ảnh: Nguyễn Lân

.