Chuyển biến tích cực từ thực hiện Chỉ thị 03 của BTV Tỉnh ủy

Thứ Hai, 31/12/2018, 12:12 (GMT+7)

BHG - Sau 3 năm triển khai Chỉ thị 03 của BTV Tỉnh ủy về tăng cường giám sát việc thực hiện “Nói đi đôi với làm” đối với cấp ủy, người đứng đầu các cấp, ngành và cơ sở trong tỉnh; các cấp ủy đã có nhiều chuyển biến trên tất cả các lĩnh vực, qua đó phát huy trí tuệ tập thể và vai trò, trách nhiệm của từng đồng chí cấp ủy viên.

 Năm 2018, các cấp ủy kịp thời ban hành kế hoạch thực hiện Chỉ thị 03 phù hợp với tình hình thực tế địa phương, cơ quan, đơn vị; phê duyệt chương trình công tác trọng tâm của cơ quan và chương trình hành động cá nhân của cán bộ, đảng viên theo phân cấp quản lý; tăng cường giám sát việc sửa chữa, khắc phục khuyết điểm sau kiểm điểm tự phê bình và phê bình; đánh giá cán bộ, đảng viên theo Bộ công cụ thực hiện Nghị quyết T.Ư 4, khóa XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; cán bộ, đảng viên đăng ký nội dung học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, gắn với thực hiện Tám lời căn dặn của Bác đối với Đảng bộ và nhân dân các dân tộc Hà Giang. Các đồng chí trong BTV Tỉnh ủy tích cực đi làm việc ở cơ sở; theo dõi, giám sát công tác xây dựng Đảng ở các xã, phường, thị trấn, Đảng bộ, chi bộ các sở, ban, ngành cấp tỉnh theo Quyết định phân công theo dõi, giám sát thường xuyên đối với Đảng ủy các xã, phường, thị trấn và công tác xây dựng Đảng ở các Đảng bộ, chi bộ các sở, ban, ngành cấp tỉnh. Qua theo dõi, giám sát đã kịp thời chỉ đạo các cấp ủy chấn chỉnh sai phạm, thái độ thiếu quyết liệt, nêu cao vai trò của người đứng đầu các cấp, cơ quan, đơn vị.

 Năm qua, các cấp ủy tiến hành kiểm tra 687 cuộc với 649 tổ chức cơ sở Đảng, 929 đảng viên, trong đó có 530 đồng chí cấp ủy viên; giám sát 442 cuộc đối với 488 tổ chức cơ sở Đảng và 1.131 đảng viên. Qua kiểm tra, giám sát cho thấy, nhận thức và hành động của các cấp ủy, tổ chức cơ sở Đảng, đội ngũ cán bộ, đảng viên, nhất là đội ngũ cấp ủy viên, người đứng đầu các cấp, ngành và cơ sở trong tỉnh có những chuyển biến tích cực trong công tác lãnh, chỉ đạo và tổ chức thực hiện nhiệm vụ. Người đứng đầu cơ quan, đơn vị xây dựng chương trình công tác năm, quý, tháng thuộc lĩnh vực, địa bàn được phân công phụ trách, gắn với đổi mới tác phong, lề lối làm việc trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao; thực hiện nghiêm quy tắc tập trung dân chủ, đoàn kết, thống nhất trong tổ chức Đảng, cơ quan, đơn vị. Các nghị quyết của Đại hội Đảng các cấp được cụ thể hóa bằng các chương trình, đề án, kế hoạch và được triển khai quyết liệt, kịp thời, hiệu quả.

Bên cạnh đó, các cấp, ngành đẩy mạnh cải cách hành chính; thực hiện phân cấp, giao quyền, tạo sự chủ động, đề cao trách nhiệm cho cấp dưới. Công tác lãnh, chỉ đạo, điều hành có trọng tâm, trọng điểm; tăng cường kiểm tra, giám sát ở cơ sở. Các đồng chí đứng đầu cấp ủy, cơ quan, đơn vị gương mẫu thực hiện chế độ đi cơ sở, sử dụng xe ô tô công vụ; quan tâm, chỉ đạo giải quyết kịp thời, thỏa đáng các đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân đúng quy định. Cán bộ, đảng viên gương mẫu chấp hành các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, tích cực hưởng ứng các phong trào thi đua.

Việc thực hiện Chỉ thị 03 của BTV Tỉnh ủy được các cấp, ngành trong tỉnh quan tâm và thực hiện thường xuyên, nghiêm túc, bước đầu có chuyển biến tích cực về cách nghĩ, cách làm mới. Qua đó, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ; góp phần xây dựng tổ chức cơ sở Đảng trong sạch, vững mạnh.

AN GIANG

.