123
Hoàn thành việc xuất bản cuốn Văn kiện Đảng bộ tỉnh toàn tập, tập I (1945-1960) - Báo Hà Giang điện tử

Hoàn thành việc xuất bản cuốn Văn kiện Đảng bộ tỉnh toàn tập, tập I (1945-1960)

Thứ Sáu, 14/09/2018, 17:36 (GMT+7)

BHG - Thực hiện Kế hoạch số 195-KH/TU, ngày 13.7.2017 của BTV Tỉnh ủy về biên soạn Văn kiện Đảng bộ tỉnh Hà Giang, sau hơn 1 năm triển khai thực hiện công tác sưu tầm, tổng hợp và biên tập đến nay, cuốn Văn kiện Đảng bộ tỉnh Hà Giang toàn tập, tập I (1945-1960) đã được in ấn, xuất bản và phát hành đến Đảng bộ các xã, phường, thị trấn trên địa bàn toàn tỉnh nhân dịp kỷ niệm 73 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2.9 (1945-2018).

Cuốn văn kiện Đảng bộ tỉnh Hà Giang toàn tập, tập I (1945-1960) được xuất bản, phát hành phục vụ công tác nghiên cứu, giảng dạy, tuyên truyền lịch sử Đảng địa phương.
Cuốn văn kiện Đảng bộ tỉnh Hà Giang toàn tập, tập I (1945-1960) được xuất bản, phát hành phục vụ công tác nghiên cứu, giảng dạy, tuyên truyền lịch sử Đảng địa phương.

Quy mô cuốn văn kiện có số lượng trên 1.000 trang, với tổng số 189 văn bản gồm: Các Nghị quyết Đại hội, Chỉ thị, Nghị quyết, Kết luận, Quyết nghị, Thông tri, Thông báo, Kế hoạch… thuộc hệ thống văn kiện Đảng bộ tỉnh trong giai đoạn 1945-1960. Những văn bản trên được nghiên cứu, sưu tầm tại các kho lưu trữ trong và ngoài tỉnh: Văn phòng Tỉnh ủy, Trung tâm Lưu trữ Khu tự trị Việt Bắc (Thái Nguyên), Kho Lưu trữ Văn phòng Tỉnh ủy (Tuyên Quang), Cục Lưu trữ Văn phòng Trung ương Đảng.

Cuốn văn kiện Đảng bộ tỉnh toàn tập, tập I (1945-1960) được xuất bản và phát hành có ý nghĩa rất quan trọng. Đây là tập văn kiện đầu tiên trong bộ Văn kiện Đảng bộ tỉnh toàn tập, giai đoạn 1945-1975. Nội dung cuốn văn kiện đã tập trung phản ánh giai đoạn đầu mới được thành lập và qua các kỳ Đại hội I (4.1950 – 3.1951), Đại hội II (4.1951-2.1960), Đảng bộ tỉnh đã lãnh đạo nhân dân các dân tộc trên địa bàn tỉnh tích cực tham gia quá trình đấu tranh cách mạng, xoá bỏ tập tục lạc hậu, kháng chiến kiến quốc; ra sức phát triển kinh tế, đẩy mạnh sự nghiệp giáo dục, xây dựng và củng cố lực lượng vũ trang, thực hiện đường lối kháng chiến toàn dân, toàn diện, trường kỳ và tự lực cánh sinh; chi viện sức người, sức của cho cuộc kháng chiến chống Pháp, đế quốc Mỹ.

Cuốn văn kiện được xuất bản và phát hành là tài liệu quan trọng nhằm làm sáng tỏ nhiều sự kiện, vấn đề lịch sử; phản ánh khách quan vai trò, quá trình lãnh đạo, bản chất cách mạng của Đảng bộ tỉnh trong tiến trình lịch sử cách mạng địa phương trong thời kỳ đầu mới được thành lập. Trên cơ sở đó, phục vụ trực tiếp cho công tác tổng kết thực tiễn, nghiên cứu lý luận và công tác nghiên cứu, giảng dạy, tuyên truyền lịch sử Đảng địa phương, đồng thời kế thừa, tạo cơ sở khoa học cho việc hoạch định cơ chế, chính sách, chủ trương của Đảng bộ tỉnh phù hợp với yêu cầu nhiệm vụ cách mạng trong tình hình mới.

Kết quả của việc nghiên cứu, biên tập cuốn văn kiện lần này tạo điều kiện thuận lợi cho việc biên tập các tập tiếp theo trong thời gian tới và tạo cơ sở, nền tảng cho các Đảng bộ cấp huyện, cấp xã và tương đương trên địa bàn toàn tỉnh triển khai việc nghiên cứu, biên tập hệ thống văn kiện của Đảng bộ cấp mình.

Nguyễn Yến (Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy)

.