Xín Mần, thành tựu qua nửa nhiệm kỳ Đại hội Đảng bộ huyện

Thứ Ba, 10/07/2018, 09:01 (GMT+7)

BHG - Ngay sau Đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2015 - 2020, Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Xín Mần đã nhanh chóng triển khai nghị quyết của cấp trên và cụ thể hóa các nghị quyết bằng các chương trình hành động, kế hoạch cụ thể phù hợp với thực tiễn của địa phương. Nhờ vậy, các chỉ tiêu phát triển KT - XH, AN - QP của huyện đã đạt nhiều kết quả quan trọng.

Để thực hiện tốt các nghị quyết đề ra, Đảng bộ huyện xác định 4 chương trình trọng tâm và 2 chương trình đột phá. Xác định sản xuất nông nghiệp đóng vai trò chủ yếu, mũi nhọn phát triển kinh tế của địa phương, sau 2 năm thực hiện đột phá về tổ chức lại sản xuất, tăng tỷ trọng chăn nuôi đạt 35% giá trị sản xuất nông nghiệp; đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu cây trồng, vật nuôi theo hướng nâng cao giá trị gia tăng và phát triển bền vững; tiếp tục thực hiện thâm canh gắn với cơ giới hoá nông nghiệp, đồng thời xây dựng và nhân rộng các mô hình sản xuất tập trung, đến nay, toàn huyện đã thành lập được 367 nhóm sở thích trong trồng trọt, chăn nuôi, 179 tổ hợp tác sản xuất nông - lâm nghiệp thôn, bản, 55 nhóm tiết kiệm tín dụng, khuyến khích phát triển 28 HTX đang hoạt động. Ngành chăn nuôi có chiều hướng phát triển tốt, quy mô theo hình thức gia trại, trang trại với 11 gia trại được xây dựng. Tổng đàn gia súc toàn huyện hiện có 128.876 con, tăng 16.674 con so với năm 2015, sản lượng thịt hơi gia súc xuất chuồng 4.100 tấn, tăng 394 tấn so với năm 2015. Ước tính đến hết năm 2018, tỷ trọng chăn nuôi đạt 36% giá trị sản xuất nông nghiệp.

Mô hình gia trại chăn nuôi bò và gia cầm của anh Bùi Xuân Tuyên, thôn Cốc Cam, xã Tả Nhìu cho thu nhập trên 100 triệu đồng/năm.
Mô hình gia trại chăn nuôi bò và gia cầm của anh Bùi Xuân Tuyên, thôn Cốc Cam, xã Tả Nhìu cho thu nhập trên 100 triệu đồng/năm.

Mặc dù là một trong những huyện khó khăn nhất của tỉnh, nhưng với sự lãnh, chỉ đạo sát sao của tập thể Ban Thường vụ, Ban Chấp hành Đảng bộ huyện, cùng với sự nỗ lực, cố gắng, đoàn kết, thống nhất của toàn hệ thống chính trị và nhân dân trên địa bàn, huyện Xín Mần đã có những kết quả bứt phá mạnh mẽ. Đặc biệt, Xín Mần là huyện về nhất trong phong trào thi đua toàn tỉnh năm 2017 và được Chính phủ tặng Cờ thi đua. Nổi bật là đột phá mạnh mẽ trong lĩnh vực cải cách hành chính, nâng cao chất lượng công vụ. Việc cải cách tổ chức bộ máy hành chính Nhà nước, huyện đã sắp xếp tổ chức các cơ quan chuyên môn trực thuộc UBND huyện và ban hành các quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn các cơ quan theo quy định. Thực hiện lồng ghép các chức danh bán chuyên trách cấp xã, thôn, tổ dân phố đảm bảo số lượng theo nghị quyết HĐND tỉnh, theo đó bộ máy cấp xã giảm từ 281 xuống còn 161 người, cấp thôn từ 2.117 người còn 1.250 người, tiết kiệm được khoảng 2.859 triệu đồng cho ngân sách Nhà nước. Công nghệ thông tin được triển khai, ứng dụng rộng rãi, sử dụng hiệu quả phần mềm hệ thống quản lý văn bản và điều hành VNPT Ioffice; tỷ lệ văn bản ứng dụng trên môi trường mạng đạt 90%. Cơ chế một cửa, một cửa liên thông được duy trì thực hiện tại cấp huyện và 19/19 xã, thị trấn. Công tác cải cách tài chính công được thực hiện hiệu quả, 100% các cơ quan, đơn vị đã thực hiện chế độ tự chủ, quy chế quản lý và sử dụng tài sản công theo quy định. Xín Mần là một trong những huyện đi đầu trong việc triển khai lắp đặt hệ thống các điểm cầu trực tuyến liên thông từ huyện xuống các xã, thị trấn và hệ thống camera trong quản lý điều hành từ huyện xuống cơ sở và hệ thống trường học trên địa bàn. Qua gần 3 năm thực hiện chương trình, chỉ số cải cách hành chính của huyện Xín Mần tăng lên theo hàng năm. Cụ thể, năm 2015 Xín Mần đứng thứ 6/11 huyện/thành phố; năm 2017, đạt 90,23 điểm, xếp loại xuất sắc, đứng thứ 2/11 huyện/thành phố.

Lĩnh vực văn hóa - xã hội có nhiều chuyển biến tích cực. Trong đó giáo dục - đào tạo được quan tâm đầu tư. Chú trọng triển khai công tác giảm nghèo bền vững, các nguồn vốn, chương trình, phương án giảm nghèo đều thực hiện kịp thời, hiệu quả, trong đó tập trung hỗ trợ và phân công cán bộ trực tiếp theo dõi, giúp đỡ đối với các hộ đăng ký thoát nghèo hàng năm. Kết quả, trong 2 năm (2016 - 2017) có 1.682 hộ thoát nghèo, đưa tỷ lệ hộ nghèo cuối năm 2015 từ 62,22% giảm xuống còn 48,78%, bình quân giảm 6,72%/năm.

Công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị đạt kết quả tốt, năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của các cấp ủy, tổ chức cơ sở Đảng được nâng lên, xây dựng và kiện toàn đội ngũ cán bộ, công chức đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ. Ngoài đẩy mạnh thực hiện các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, Huyện ủy Xín Mần đã tích cực hướng dẫn các chi, Đảng bộ cơ sở triển khai thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với Nghị quyết T.Ư 4 (khóa XI, XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng. Củng cố bộ máy, cán bộ gắn với thực hiện kế hoạch điều động, luân chuyển qua các năm.

Sau nửa nhiệm kỳ đại hội (2015 – 2020), huyện Xín Mần đã thực hiện 17 chỉ tiêu đạt và vượt, chiếm 62,96%; 6 chỉ tiêu xấp xỉ đạt từ 90% trở lên, chiếm 22,22%. Tuy nhiên, vẫn còn 3 chỉ tiêu đạt thấp, dưới 75%. Vì vậy, để hoàn thành mục tiêu của Đại hội đã đề ra, trong thời gian tới, huyện Xín Mần phấn đấu duy trì tốc độ tăng trưởng kinh tế hợp lý, chuyển dịch cơ cấu kinh tế, cơ cấu lao động theo hướng tích cực; khai thác hiệu quả tiềm năng, lợi thế của huyện để phát triển đi đôi với quan tâm giải quyết tốt các vấn đề xã hội và đẩy mạnh đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng KT - XH. Đồng thời, thực hiện có hiệu quả Chương trình mục tiêu Quốc gia về xây dựng Nông thôn mới, nâng cao chất lượng về giáo dục - đào tạo, y tế và giảm nghèo bền vững...

Bài, ảnh: Văn Long

.