123
Hội nghị quán triệt, triển khai Nghị quyết 18 và 19 của BCH T.Ư Đảng - Báo Hà Giang điện tử

Hội nghị quán triệt, triển khai Nghị quyết 18 và 19 của BCH T.Ư Đảng

Thứ Năm, 14/06/2018, 15:58 (GMT+7)

BHG - Sáng 14.6, UBND tỉnh tổ chức Hội nghị quán triệt, triển khai Nghị quyết 18 và Nghị quyết 19 ngày 25.10.2017 của Hội nghị lần thứ 6, BCH T.Ư Đảng (khóa XII). Đồng chí Nguyễn Văn Sơn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh dự và chỉ đạo Hội nghị. Dự Hội nghị có đồng chí Hoàng Văn Vịnh, Tỉnh ủy viên,  Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; Hà Thị Minh Hạnh, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo các sở, ban, ngành; lãnh đạo các huyện, thành phố.

Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Sơn phát biểu tại Hội nghị.
Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Sơn phát biểu tại Hội nghị.

Tại Hội nghị, lãnh đạo Sở Nội vụ đã quán triệt Chương trình 41 ngày 25.5.2018 của BCH Đảng bộ tỉnh thực hiện Nghị quyết 19, ngày 25.10.2017 của Hội nghị lần thứ 6, BCH T.Ư Đảng (khóa XII) về tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý; nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập trên địa bàn tỉnh; triển khai Kế hoạch 172, ngày 31.5.2018 của UBND tỉnh thực hiện Nghị quyết 08, ngày 24.1.2018 của Chính phủ và Chương trình 41, ngày 25.5.2018 của BCH Đảng bộ tỉnh thực hiện Nghị quyết 19 của Hội nghị lần thứ 6, BCH T.Ư Đảng (khóa XII; quán triệt nội dung cơ bản Nghị quyết 10, ngày 3.2.2018 của Chính phủ và Nghị quyết 18, ngày 25.10.2017 của BCH T.Ư Đảng (khóa XII) một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả.

Tại Hội nghị, đồng chí Nguyễn Văn Sơn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh đã quán triệt, triển khai Kế hoạch 182 của UBND tỉnh về tinh giản biên chế công chức hành chính, số lượng người làm việc và hợp đồng lao động theo Nghị định 68 của Chính phủ trong các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh, giai đoạn 2015 – 2021. Theo đó, dự kiến trong giai đoạn từ 2015 – 2021, toàn tỉnh sẽ thực hiện tinh giản 2.898 biên chế công chức và số lượng người làm việc, đạt 10% số biên chế Bộ Nội vụ giao năm 2015; giảm tối thiểu 10% chỉ tiêu hợp đồng lao động theo Nghị định 68 của Chính phủ. Đối với việc tinh giản biên chế đảm bảo đúng đối tượng, khách quan, công khai, minh bạch, đúng quy định và tiến hành trên cơ sở rà soát, sắp xếp lại tổ chức bộ máy; thực hiện đánh giá, phân loại cán bộ, công chức, viên chức, hợp đồng 68 trong các cơ quan, đơn vị.

Thảo luận tại Hội nghị, các đại biểu bày tỏ sự quyết tâm, quyết liệt trong thực hiện sắp xếp, tinh giản biên chế cũng như thực hiện các Nghị quyết của T.Ư và của tỉnh; phấn đấu đảm bảo thực hiện theo đúng lộ trình đã đề ra. Các đại biểu cũng đề xuất, kiến nghị nhiều nội dung liên quan đến sáp nhập, tinh giản biên chế, tập trung vào các nội dung, như: Tỉnh có chỉ đạo cụ thể trong việc sáp nhập các cơ quan chuyên môn của huyện; có hướng dẫn về chế độ chính sách cho các cán bộ sau khi sáp nhập các đơn vị; đổi mới cách giao chỉ tiêu biên chế để các huyện, thành phố có sự chủ động sắp xếp phù hợp với từng cơ quan, đơn vị…

Phát biểu tại Hội nghị, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Sơn nhấn mạnh: Nội dung Nghị quyết 18 và 19 của BCH T.Ư Đảng (khóa XII); Nghị quyết 08, Nghị quyết 10 của Chính phủ và Chương trình 41 của BCH Đảng bộ tỉnh là những chủ trương lớn, quan trọng, là khâu đột phá trong công tác tổ chức bộ máy, cán bộ trong giai đoạn hiện nay và là nhiệm vụ chính trị trọng tâm, thường xuyên, liên tục của cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh. Do đó, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu lãnh đạo các Huyện ủy, Thành ủy, lãnh đạo các sở, ngành và các huyện, thành phố tổ chức phổ biến, quán triệt các nội dung tiếp thu tại Hội nghị tới toàn thể đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức của cơ quan, đơn vị; tiến hành rà soát, có kế hoạch, giải pháp cụ thể để tổ chức thực hiện các nội dung thuộc trách nhiệm được giao; phát huy trách nhiệm cá nhân của người đứng đầu; dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm; tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo, đôn đốc gắn với kiểm tra, theo dõi việc triển khai thực hiện để hoàn thành nhiệm vụ được giao; kịp thời phối hợp với Sở Nội vụ để tham mưu UBND tỉnh điều chỉnh, bổ sung hoặc kiến nghị với cấp có thẩm quyền xem xét, điều chỉnh, bổ sung cho phù hợp; thực hiện tốt chế độ thông tin, báo cáo, kiểm tra, đánh giá sơ kết thực tiễn để giải quyết, điều chỉnh kịp thời những nội dung, chỉ tiêu chưa sát, chưa phù hợp làm ảnh hưởng đến chất lượng, tiến độ lộ trình đã đề ra. Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Nội vụ giúp Chủ tịch UBND tỉnh, UBND tỉnh theo dõi, kiểm tra, đôn đốc, sơ kết, tổng kết và định kỳ báo cáo UBND tỉnh, cấp có thẩm quyền việc thực hiện các nội dung; kịp thời phát hiện, đề nghị khen thưởng đối với tập thể, cá nhân có cách làm hay, sáng tạo, hiệu quả; đồng thời, xử lý nghiêm theo thẩm quyền hoặc đề xuất việc xử lý theo quy định các tập thể, cá nhân không nghiêm túc triển khai thực hiện hoặc có sai phạm trong quá trình thực hiện...

Tin, ảnh: KIM TIẾN

.