Tổng kết công tác Tuyên giáo toàn quốc năm 2017

Thứ Ba, 26/12/2017, 08:53 (GMT+7)

Sáng 25-12, tại TP Hồ Chí Minh, Ban Tuyên giáo T.Ư đã tổ chức Hội nghị toàn quốc Tổng kết công tác tuyên giáo năm 2017, triển khai nhiệm vụ năm 2018.

Toàn cảnh hội nghị.
Toàn cảnh hội nghị.


Dự hội nghị có các đồng chí: Trần Quốc Vượng, Ủy viên Bộ Chính trị, thành viên Thường trực Ban Bí thư, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra T.Ư; Võ Văn Thưởng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư T.Ư Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo T.Ư; Nguyễn Thiện Nhân, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP Hồ Chí Minh; đại diện lãnh đạo các ban đảng, ban cán sự đảng, đảng đoàn các ban, ngành, đoàn thể T.Ư...; thường trực các tỉnh ủy, thành ủy; Trưởng Ban Tuyên giáo các tỉnh ủy, thành ủy trực thuộc T.Ư.

Tại hội nghị, đồng chí Võ Văn Phuông, Ủy viên T.Ư Đảng, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tuyên giáo T.Ư trình bày Báo cáo tóm tắt những hoạt động công tác tuyên giáo năm 2017; khẳng định năm qua, Ban Tuyên giáo T.Ư đã hoàn thành tốt công tác tham mưu giúp Bộ Chính trị, Ban Bí thư, cấp ủy các cấp, đã bám sát nhiều vấn đề bức thiết của công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng; chất lượng, hiệu quả tham mưu tiếp tục được nâng lên; đã hoàn thành một số nhiệm vụ phục vụ triển khai thực hiện Nghị quyết T.Ư 4 khóa XII. Chủ động, tích cực phối hợp các ban, bộ, ngành địa phương xây dựng các đề án: “Hướng dẫn việc tổ chức trao đổi, đối thoại các cá nhân có nhận thức khác với cương lĩnh, chủ trương, đường lối của Đảng”; “Tăng cường chỉ đạo, quản lý, phát huy vài trò của báo chí, xuất bản trong việc ngăn chặn, đẩy lùi suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ”; “Tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả việc học tập, nghiên cứu, vận dụng và phát triển chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh trong tình hình mới”. Đây là những vấn đề khó và phức tạp, được cho là “nút thắt” gây nhiều lúng túng trong công tác tư tưởng của Đảng.

Trước tình hình diễn biến ngày càng phức tạp và tác động tiêu cực của các luồng thông tin xấu độc trên internet, mạng xã hội, gây nhiễu thông tin, Ban Tuyên giáo T.Ư đã xây dựng Đề án “Chủ động thông tin tích cực trên internet, mạng xã hội”, góp phần đổi mới phương thức định hướng tư tưởng chính trị.

Ngoài ra, Ban Tuyên giáo T.Ư đã đổi mới việc học tập, quán triệt nghị quyết của Đảng. Tuyên truyền sâu rộng mọi mặt của đời sống xã hội và các sự kiện quốc tế, trong nước, nhất là sự kiện đối ngoại cấp cao của lãnh đạo Đảng, Nhà nước; 70 năm Ngày Thương binh, liệt sĩ; 100 năm Cách mạng Tháng Mười Nga; Tuần lễ cấp cao APEC.

Ban Tuyên giáo T.Ư đã chỉ đạo, định hướng rõ nét về nội dung và hình thức thông tin trên báo, đài; hạn chế thiếu sót. Tham mưu việc bảo tồn, phát huy các giá trị văn hóa mang bản sắc truyền thống địa phương, vùng miền; chủ động nắm bắt, phản ánh tình hình tư tưởng chính trị, dư luận xã hội; tham mưu kịp thời với Bộ Chính trị, Ban Bí thư trong việc giải quyết một số vấn đề về tư tưởng chính trị, dư luận xã hội liên quan đến môi trường, giao thông, y tế, giáo dục...

Năm 2017, Ban Tuyên giáo T.Ư đã tổ chức 140 cuộc hội nghị, hội thảo, tọa đàm, điều tra xã hội học, khảo sát để có thông tin, cơ sở khoa học xây dựng các đề án; tham gia góp ý gần 200 văn bản từ các bộ, ngành, địa phương về những nội dung liên quan công tác tư tưởng, chính trị, phát triển văn hóa - xã hội, giáo dục, khoa học - công nghệ, môi trường, an sinh xã hội, công tác thanh niên, phụ nữ, trí thức, cựu chiến binh...

Tuy nhiên, Ban Tuyên giáo T.Ư cũng thẳng thắn nhìn nhận một số hạn chế, trong đó có một số nội dung tham mưu Bộ Chính trị, Ban Bí thư vẫn chưa đáp ứng được yêu cầu ngày càng cao. Định hướng nghiên cứu lý luận còn bất cập so yêu cầu; tổng kết thực tiễn chưa đủ khái quát ở tầm lý luận; dự báo tình hình tư tưởng chính trị chưa sâu; chưa kịp thời thông tin một số tình huống nhạy cảm, vụ việc phức tạp, gây lúng túng cho cơ sở. Việc đấu tranh ngăn chặn, phản bác thông tin xấu độc trên internet, mạng xã hội chưa đạt kết quả như mong muốn.

Năm 2018, Ban Tuyên giáo T.Ư xác định sáu nhóm nhiệm vụ, giải pháp về công tác tuyên giáo, trong đó nhấn mạnh nhiệm vụ bám sát chương trình công tác của Ban Chấp hành T.Ư, Bộ Chính trị năm 2018, nhất là Hội nghị T.Ư lần thứ 7 và 8 để tham mưu một số vấn đề quan trọng; giúp Bộ Chính trị, Ban Bí thư, cấp ủy đảng lãnh đạo, chỉ đạo việc triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XII, Nghị quyết T.Ư 4 gắn với Chỉ thị 05, Nghị quyết T.Ư 5, Nghị quyết T.Ư 6...

Hội nghị cũng đã lắng nghe các đại biểu tham luận, trao đổi về các vấn đề trong công tác tuyên giáo, đặc biệt là công tác tham mưu và việc đổi mới phương thức lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện kế hoạch công tác tuyên giáo năm 2018, bảo đảm chất lượng, hiệu quả.

Chiều 25-12, các đại biểu sẽ tiếp tục thảo luận, dưới sự điều hành của đồng chí Lâm Phương Thanh, Ủy viên T.Ư Đảng, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo T.Ư.

nhandan.com.vn

.