Đổi mới công tác dân vận ở Quang Bình

Thứ Sáu, 10/03/2017, 14:15 (GMT+7)

BHG - Trong những năm qua, thực hiện Nghị quyết 01-NQ/TU của BTV Tỉnh ủy “Về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác Dân vận trong tình hình mới”, công tác dân vận trong hệ thống chính trị của huyện Quang Bình đã có những chuyển biến tích cực cả về nhận thức và hành động, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị trong giai đoạn hiện nay.

Trao đổi với phóng viên, đồng chí Triệu Tài Phong, Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh, Bí thư Huyện ủy Quang Bình cho biết: Xác định công tác dân vận có vai trò hết sức quan trọng, trong những năm qua, các cấp ủy Đảng, chính quyền, các ban ngành, đoàn thể của huyện rất chú trọng thực hiện nhiệm vụ công tác dân vận, thường xuyên bám sát các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước gắn với việc chăm lo và bảo vệ quyền lợi chính đáng của nhân dân. Nâng cao vai trò, trách nhiệm của mỗi cá nhân trong việc thực thi công việc, yêu cầu mỗi cán bộ đảng viên, công chức, viên chức là một cán bộ dân vận của Đảng; tuyên truyền, đưa Nghị quyết của Đảng các cấp đến với nhân dân. Nhằm phát huy sức mạnh tổng hợp của nhân dân trong việc thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển KT – VH - XH và nhiệm vụ chính trị của địa phương, giải quyết dứt điểm những vụ việc phức tạp phát sinh từ cơ sở; tạo sự đồng thuận, thống nhất giữa Đảng với nhân dân, xây dựng khối đại đoàn kết dân tộc. Phát huy quyền làm chủ và trí tuệ của nhân dân trong việc tham gia xây dựng Đảng, chính quyền trong sạch, vững mạnh...

Để công tác dân vận đi vào chiều sâu, Thường trực Huyện ủy thường xuyên trao đổi, hội ý định kỳ hàng tuần, tổ chức giao ban hàng tháng với các Ban xây dựng Đảng, MTTQ, các tổ chức chính trị - xã hội của huyện để nắm bắt tình hình hoạt động, kịp thời chỉ đạo sát sao nhiệm vụ công tác của từng cơ quan, đơn vị và có định hướng công việc cụ thể, bao gồm: Công tác dân vận của các cơ quan Nhà nước, của lực lượng vũ trang,  MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội trên địa bàn toàn huyện; thực hiện tốt công tác sơ, tổng kết các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng; các Chương trình, Đề án, Nghị quyết của BTV Tỉnh ủy về công tác dân vận, công tác dân tộc, tôn giáo và các hoạt động của Hội Nghệ nhân dân gian trên địa bàn. Quan tâm đến công tác đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ dự nguồn trong hệ thống dân vận của huyện; đào tạo, bổ nhiệm đội ngũ cán bộ có kinh nghiệm, tâm huyết, có trình độ, năng lực phụ trách công tác dân vận. Thường xuyên đổi mới về nội dung, phương thức hoạt động, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động công tác dân vận của MTTQ, các tổ chức đoàn thể chính trị - xã hội, hướng mạnh về cơ sở; chỉ đạo hội viên, đoàn viên và nhân dân xây dựng các điển hình tiên tiến trong thực hiện nhiệm vụ chính trị tại địa phương. Tăng cường công tác phối hợp, tuyên truyền, thuyết phục, vận động đoàn viên, hội viên và các tầng lớp nhân dân thực hiện tốt các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước. Nhất là tuyên truyền, vận động các tầng lớp nhân dân tham gia các phong trào thi đua yêu nước gắn với việc “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. MTTQ, các tổ chức chính trị - xã hội tuyên truyền vận động đoàn viên, hội viên và các tầng lớp nhân dân tham gia hiến đất, đóng góp tiền của, ngày công trong việc xây dựng Nông thôn mới. Đến nay huyện Quang Bình đã có 3 xã (Vĩ Thượng, Xuân Giang và Bằng Lang) được công nhận xã đạt chuẩn Nông thôn mới. Thực hiện tốt công tác tuyên truyền tham gia xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư và các phong trào thi đua "Dân vận khéo" trên các lĩnh vực, góp phần thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu về phát triển KT – XH, ANQP tại địa phương. Tiêu biểu như MTTQ đã tổ chức có hiệu quả Diễn đàn “MTTQ lắng nghe dân nói”; Hội LHPN triển khai phong trào“Nhà sạch, vườn đẹp”, xây dựng gia đình “5 không, 3 sạch”, “Kho thóc tình thương”; Hội Nông dân triển khai phong trào “Sạch làng, tốt cây”, mô hình “Nông dân với pháp luật” và “Chi hội nông dân tự quản” được hội viên đồng tình hưởng ứng; Huyện đoàn đẩy mạnh thực hiện các phong trào "Thi đua tình nguyện xây dựng và bảo vệ Tổ quốc"...

Để tiếp tục triển khai thực hiện tốt Nghị quyết 01-NQ/TU, của BTV Tỉnh ủy, huyện Quang Bình tiếp tục quán triệt sâu sắc trong toàn hệ thống chính trị về công tác dân vận của Đảng, trong đó có Nghị quyết 01-NQ/TU, của BTV Tỉnh ủy, Nghị quyết số 25-NQ/TW, ngày 3.6.2013 của BCH T.Ư Đảng về “Tăng cường và đổi mới sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác dân vận trong tình hình mới”. Các cấp ủy Đảng, chính quyền đặc biệt chú trọng cụ thể hóa việc tiếp xúc, đối thoại trực tiếp với nhân dân trên địa bàn, lắng nghe, tiếp thu ý kiến đóng góp của nhân dân, tôn trọng và phát huy quyền làm chủ của nhân dân. Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “Tự diễn biến”, “Tự chuyển hóa” trong nội bộ và Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ chính trị về “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. Tiếp tục đổi mới mạnh mẽ nội dung, phương thức hoạt động, phát huy vai trò nòng cốt, tập hợp đoàn kết nhân dân; hướng các hoạt động về cơ sở, tạo sự đồng thuận cao trong nhân dân. Đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước gắn với phong trào “Dân vận khéo”, trọng tâm là phong trào “Chung sức xây dựng Nông thôn mới” trên địa bàn. Thường xuyên quan tâm, xây dựng, củng cố đội ngũ cán bộ dân vận, MTTQ, đoàn thể chính trị - xã hội các cấp, đảm bảo về số lượng và chất lượng. Chú trọng bổ sung quy hoạch, đào tạo, lựa chọn đội ngũ cán bộ có uy tín, tâm huyết, có kinh nghiệm và năng lực làm công tác dân vận đáp ứng với yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới... 

HOÀNG DINH (Trường Chính trị tỉnh)

.