Mục tiêu tổng quát, chỉ tiêu chủ yếu, các khâu đột phá, các chương trình trọng tâm 5 năm 2015-2020

Thứ Ba, 09/08/2016, 07:37 (GMT+7)

Báo cáo chính trị và Nghị quyết Đại hội XVI nêu mục tiêu tổng quát trong 5 năm tới là:

Tiếp tục nâng cao năng lực lãnh đạo phát triển kinh tế, thực hiện xóa đói giảm nghèo bền vững, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho nhân dân.

Huy động và sử dụng hiệu quả mọi nguồn lực, chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng phát triển bền vững, từng bước xây dựng Hà Giang thành một trong những trung tâm du lịch và vùng trọng điểm quốc gia về dược liệu, có kết cấu hạ tầng cơ bản đồng bộ, có nền văn hóa đậm đà bản sắc dân tộc; hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; chủ quyền quốc gia được giữ vững, xây dựng biên giới hoà bình, hữu nghị, hợp tác và phát triển; an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội ổn định.

Phấn đấu xây dựng Hà Giang thoát khỏi tình trạng đặc biệt khó khăn, có trình độ phát triển đạt mặt bằng chung của các tỉnh miền núi.

Chỉ tiêu chủ yếu đến năm 2020

 Báo cáo chính trị và Nghị quyết Đại hội XVI đưa ra 25 chỉ tiêu cụ thể 5 năm 2015-2020; gồm:

* 11 chỉ tiêu về kinh tế:

(1) Tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) đạt tốc độ tăng từ 8%/năm trở lên.

(2) Cơ cấu kinh tế: Thương mại dịch vụ chiếm 39%, công nghiệp  xây dựng 28%, nông lâm nghiệp  thủy sản 33%.

(3) Thu ngân sách nhà nước trên địa bàn đạt 2.500 tỷ đồng.

(4) Tổng vốn đầu tư toàn xã hội 50.000 tỷ đồng.

(5) Giá trị sản xuất công nghiệp 8.000 tỷ đồng.

(6) Giá trị hàng hoá xuất, nhập khẩu qua cửa khẩu đạt 880 triệu USD.

(7) Tổng sản phẩm bình quân đầu người đạt 30 triệu đồng/năm.

 (8) Tổng sản lượng lương thực đạt 42 vạn tấn.

(9) Giá trị sản phẩm thu hoạch bình quân/ha đất canh tác hằng năm đạt 50 triệu đồng.

(10) Tỷ trọng chăn nuôi trong ngành nông nghiệp đạt 30%.

(11) Tỷ lệ che phủ rừng đạt 58% trở lên.

* 11 chỉ tiêu về văn hóa – xã hội:

(1) Số xã được công nhận đạt tiêu chí nông thôn mới là 30 xã.(2) Tỷ lệ tăng dân số tự nhiên 1,4%.

(3) Tỷ lệ hộ nghèo giảm bình quân hằng năm đạt 4%.

(4) Tỷ lệ số hộ dân được sử dụng điện lưới quốc gia đạt 94,4%.

(5) Tỷ lệ lao động qua đào tạo đạt 55%, trong đó qua đào tạo nghề 45%.

(6) Tỷ lệ huy động trẻ từ 6 đến 14 tuổi đến trường đạt 99%; tỷ lệ trường học đạt chuẩn quốc gia 30%.

(7) 100% số xã đạt chuẩn Bộ tiêu chí quốc gia về y tế và đạt 10,5 bác sỹ/1 vạn dân.

  (8) Tỷ lệ dân cư thành thị được sử dụng nước  đạt 90%.

(9) Tỷ lệ dân cư nông thôn được sử dụng nước hợp vệ sinh đạt 86% trở lên.

(10) Tỷ lệ chất thải rắn được thu gom đạt 90%.

(11) Tỉ lệ xã, phường, thị trấn, cơ quan, đơn vị đạt tiêu chuẩn an toàn về an ninh trật tự trên 90%.

* 3 chỉ tiêu về xây dựng Đảng:

(1) Tỷ lệ tổ chức cơ sở đảng hằng năm đạt từ hoàn thành nhiệm vụ trở lên 90% .

(2) Tỷ lệ đảng viên hằng năm từ hoàn thành nhiệm vụ trở lên đạt 99%.

(3) Bình quân hằng năm kết nạp mới 2.200 đảng viên.

Các khâu đột phá

Báo cáo chính trị và Nghị quyết Đại hội XVI xác định 02 khâu đột phá là:

(1) Đột phá về nâng cao chất lượng công vụ và xây dựng chính sách, vận dụng cơ chế, chính sách vào trong cuộc sống cho phát triển nhanh và bền vững.

(2) Đột phá về ứng dụng khoa học kỹ thuật và công nghệ vào sản xuất.

Các chương trình trọng tâm

Báo cáo chính trị và Nghị quyết Đại hội XVI xác định 05 chương trình trọng tâm là:

(1) Chương trình tái cơ cấu ngành nông nghiệp gắn với xây dựng nông thôn mới.

(2) Chương trình phát triển dược liệu gắn với xóa đói giảm nghèo.

(3) Chương trình phát triển du lịch gắn với phát triển bền vững.

(4) Chương trình phát triển kinh tế biên mậu gắn với đảm bảo an ninh – quốc phòng.

(5) Chương trình nâng cao chất lượng nguồn nhân lực gắn với giải quyết việc làm.

(Còn nữa)

BTV(Theo tài liệu của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy)

.