Niềm tin từ sự khởi đầu tốt đẹp!

Thứ Tư, 27/01/2016, 15:21 (GMT+7)

(Xuân 2016) - Bộ Chính trị giao cho Đảng bộ tỉnh là phải quyết tâm phấn đấu đưa Hà Giang thoát khỏi tình trạng của một tỉnh đặc biệt khó khăn kém phát triển và có trình độ phát triển đạt mặt bằng chung của các tỉnh khác trong khu vực miền núi. Vì vậy, đây chính là nhiệm vụ trọng tâm, xuyên suốt trong 5 năm tới mà Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc Hà Giang cần phát huy truyền thống đoàn kết, đồng lòng, tạo nên sức mạnh vượt qua khó khăn để thực hiện thắng lợi.

Bí thư Tỉnh ủy Triệu Tài Vinh trả lời phỏng vấn của phóng viên Đài PT-TH tỉnh ngay sau khi được Kỳ họp thứ 16 – HĐND tỉnh khóa XVI tín nhiệm bầu giữ chức Chủ tịch HĐND tỉnh. 							Ảnh: P.V
Bí thư Tỉnh ủy Triệu Tài Vinh trả lời phỏng vấn của phóng viên Đài PT-TH tỉnh ngay sau khi được Kỳ họp thứ 16 – HĐND tỉnh khóa XVI tín nhiệm bầu giữ chức Chủ tịch HĐND tỉnh. Ảnh: P.V

Để lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ trên, Đại hội XVI của Đảng bộ tỉnh đã tập trung trí tuệ, bàn thảo và đề ra 8 nhiệm vụ chủ yếu, đó là: Thứ nhất, đẩy nhanh tốc độ tăng trưởng kinh tế theo hướng trọng tâm, chất lượng và phát triển bền vững, gắn với chuyển dịch cơ cấu nền kinh tế và cơ cấu nội bộ từng ngành kinh tế. Thứ hai, tập trung đổi mới, nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo, chất lượng nguồn nhân lực. Thứ ba, tăng cường công tác y tế, nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe nhân dân; chăm lo phát triển văn hóa, từng bước hiện đại hóa hệ thống thông tin – truyền thông; thực hiện có hiệu quả tiến bộ và công bằng xã hội, đảm bảo an sinh xã hội, nâng cao chất lượng cuộc sống của nhân dân. Thứ tư, tăng cường củng cố quốc phòng, an ninh, giữ vững sự ổn định về chính trị, xã hội; bảo vệ vững chắc chủ quyền biên giới Quốc gia, xây dựng biên giới hòa bình, hữu nghị, hợp tác và phát triển. Thứ năm, mở rộng và nâng cao hiệu quả công tác đối ngoại, phối hợp chặt chẽ giữa đối ngoại của Đảng với ngoại giao Nhà nước và đối ngoại Nhân dân. Thứ sáu, tập trung xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức Đảng các cấp, đáp ứng vai trò lãnh đạo trong tình hình mới. Thứ bảy, tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu lực, hiệu quả hoạt động của HĐND và UBND các cấp; đẩy mạnh cải cách hành chính, nâng cao chất lượng công vụ. Thứ tám, tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân, xây dựng MTTQ các cấp, các tổ chức chính trị - xã hội, hội quần chúng ngày càng vững mạnh, làm nòng cốt cho các phong trào thi đua yêu nước ở địa phương.

Bên cạnh các nhiệm vụ chủ yếu, Đại hội cũng xác định 2 khâu đột phá, 5 chương trình trọng tâm, gồm: Đột phá về nâng cao chất lượng công vụ, xây dựng chính sách, vận dụng cơ chế, đưa chính sách vào cuộc sống cho phát triển nhanh và bền vững; đột phá về ứng dụng KHKT và công nghệ vào sản xuất. Chương trình tái cơ cấu ngành NN gắn với xây dựng NTM; Chương trình phát triển dược liệu gắn với XĐGN; Chương trình phát triển du lịch gắn với phát triển bền vững; Chương trình phát triển KT biên mậu gắn với đảm bảo quốc phòng, an ninh; Chương trình nâng cao chất lượng nguồn nhân lực gắn với giải quyết việc làm. Các giải pháp để tập trung chỉ đạo thực hiện cũng được được Đại hội tập trung bàn thảo kỹ, thống nhất và mang tính toàn diện: Trước hết là xây dựng tiêu chí phấn đấu để Hà Giang thoát khỏi tình trạng đặc biệt khó khăn; ưu tiên đầu tư phát triển nông nghiệp bền vững; đầu tư và ưu tiên phát triển công nghiệp có thế mạnh; huy động và khai thác hiệu quả các nguồn lực; khuyến khích phát triển mạnh các thành phần kinh tế; thực hiện hiệu quả công tác tài chính tín dụng; đẩy mạnh ứng dụng KHKT – công nghệ vào sản xuất; ưu tiên phát triển vùng động lực. Tiếp đến là các giải pháp cụ thể trong lĩnh vực giáo dục – đào tạo, văn hóa xã hội, quốc phòng – an ninh, đối ngoại,  xây dựng Đảng, cải cách hành chính, nâng cao hiệu quả hoạt động của HĐND, UBND, xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân...

Các đồng chí: Hà Thị Khiết, Triệu Tài Vinh cùng các đồng chí nguyên lãnh đạo tỉnh với Mẹ Việt Nam Anh hùng Nguyễn Thị Lan tại Đại hội XVI Đảng bộ tỉnh. 								Ảnh: Huy Toán
Các đồng chí: Hà Thị Khiết, Triệu Tài Vinh cùng các đồng chí nguyên lãnh đạo tỉnh với Mẹ Việt Nam Anh hùng Nguyễn Thị Lan tại Đại hội XVI Đảng bộ tỉnh. Ảnh: Huy Toán

 Nhiệm kỳ 2010 – 2015, Bộ Chính trị giao cho Đảng bộ tỉnh Hà Giang phải tạo được dấu mốc cho sự phát triển mới. Đến hết năm 2015, có thể khẳng định rằng chúng ta đã hoàn thành nhiệm vụ đó. Dấu mốc đó là: Hình ảnh Hà Giang đã sáng hơn, được cả nước biết đến với một địa chỉ tích cực; Công tác xây dựng Đảng của Đảng bộ tỉnh được Ban Bí thư đánh giá là toàn diện, bài bản và có sự quyết tâm phát triển rất tốt; Mặc dù chịu những tác động trực tiếp từ những diễn biến phức tạp của thế giới và khu vực nhưng cùng với cả nước nền kinh tế của Hà Giang vẫn có tốc độ tăng trưởng ổn định, hợp lý; Hà Giang đã năng động, sáng tạo, có cách tiếp cận để chúng ta nâng cao nguồn nhân lực bài bản hơn, đã có sự liên kết chặt chẽ, hiệu quả với các trường đại học, các viện nghiên cứu; Trong lĩnh vực khoa học công nghệ, chúng ta cũng đã có cách tiếp cận hiệu quả, ngoài liên kết với các viện nghiên cứu thì các đơn vị sự nghiệp trong nghiên cứu khoa học cũng được tỉnh tổ chức một cách tốt hơn, có nhiều điển hình tích cực hơn so với nhiều tỉnh khác trong khu vực về lĩnh vực khoa học công nghệ; Công tác đối ngoại của tỉnh đã đi vào chiều sâu, chúng ta đã gắn kết được đối ngoại với kinh tế, đối ngoại với chính trị, đối ngoại với khoa học, từ đó đã khơi thông được một số bế tắc như bước đầu đã tìm được giải pháp giải quyết vấn người lao động của tỉnh sang Trung Quốc làm việc; Tạo được sự đồng thuận trong xã hội, đồng thuận trong Đảng, có sự đoàn kết gắn bó, quyết tâm,  tạo ra nguồn nội sinh để Hà Giang tiếp tục phát triển; Đặc biệt, Chương trình xây dựng Nông thôn mới đã được Hà Giang thực hiện rất sáng tạo, toàn diện, chúng ta không quá coi trọng về xây dựng cơ bản, không quá chú trọng về khai thác sức dân, không chỉ nặng về dân chủ trong Đảng mà chúng ta phát triển cả về mặt văn hóa dân tộc thiểu số để tạo nguồn nội sinh cho phát triển bền vững. Vấn đề phát triển văn hóa dân tộc thiểu số được gắn với xây dựng tổ chức Chi bộ Đảng trong sạch vững mạnh, gắn với nâng cao thu nhập, gắn với cứng hóa hạ tầng cơ sở ở nông thôn...

Một năm mới khởi đầu từ mùa Xuân. Mùa Xuân cho chúng ta nhiều hy vọng mới. Những mục tiêu, nhiệm vụ mà Đại hội XVI đề ra sẽ được khởi đầu từ những kết quả mà nhiệm kỳ vừa qua Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc Hà Giang nỗ lực đạt được. Hình ảnh mới hơn, sáng hơn về một Hà Giang được cả nước hướng tới, yêu mến tạo cho chúng ta một niềm tin mạnh mẽ vào những thắng lợi mới. Tin rằng, với truyền thống đoàn kết, vượt khó, Đảng bộ, chính quyền, nhân dân các dân tộc Hà Giang tiếp tục thực hiện thành công Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ mà Bộ Chính trị giao cho.

Triệu Tài Vinh

Ủy viên BCH T.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh

.