Dấu ấn công tác tổ chức xây dựng Đảng

Thứ Tư, 27/01/2016, 15:50 (GMT+7)

(Xuân 2016) - Một mùa Xuân mới đã về - Xuân Bính Thân 2016, mùa Xuân thứ 86 Đảng Cộng sản Việt Nam dẫn dắt toàn dân tộc, tô thắm lá cờ đỏ sao vàng thiêng liêng của Tổ quốc. Hân hoan chào mừng thành công Đại hội Đảng các cấp và Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng; với mục tiêu xác định năm 2016 là năm bản lề cho việc phấn đấu triển khai và thực hiện mục tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp, Đảng bộ tỉnh tiếp tục phát huy truyền thống đoàn kết, chủ động, sáng tạo, đổi mới nhận thức, tập trung tư duy lãnh đạo, điều hành, từng bước nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của các tổ chức Đảng, kịp thời đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ chính trị trong giai đoạn cách mạng hiện nay.

Năm 2015, công tác xây dựng Đảng của Đảng bộ tỉnh đã có những bước đổi mới và đột phá mạnh mẽ, đạt được nhiều thành tựu lớn trên các mặt chính trị, tư tưởng và tổ chức; trong đó, dấu ấn quan trọng nhất là đã lãnh, chỉ đạo chuẩn bị và tổ chức thành công Đại hội Đảng các cấp và Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Hà Giang lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2015 – 2020.

Đại hội Đảng các cấp và Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng (nhiệm kỳ 2015 – 2020) là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng trong toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta; là sự kiện trọng đại có ý nghĩa to lớn đối với Đảng, với đất nước ta. Ngay sau Đại hội, các cấp ủy Đảng đã xây dựng được Quy chế làm việc, phân công nhiệm vụ cho các đồng chí cấp ủy viên, xây dựng chương trình hành động đưa Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp vào cuộc sống.

Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy Nguyễn Trung Tài trao Cờ thi đua của BCH Đảng bộ tỉnh cho Đảng bộ Văn phòng Cục Thuế và Chi bộ Hội LHPN tỉnh.		 Ảnh: Trâm Anh
Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy Nguyễn Trung Tài trao Cờ thi đua của BCH Đảng bộ tỉnh cho Đảng bộ Văn phòng Cục Thuế và Chi bộ Hội LHPN tỉnh. Ảnh: Trâm Anh

Cùng với đó, trong năm qua, công tác xây dựng Đảng đã đạt được những kết quả quan trọng: Số lượng, chất lượng tổ chức cơ sở Đảng, đảng viên ngày càng tăng, đảm bảo vững mạnh trên cả ba mặt: Chính trị, tư tưởng và tổ chức; trong đó, công tác tổ chức xây dựng Đảng được xác định là yếu tố quyết định. Với chức năng, nhiệm vụ của mình, Ban Tổ chức các cấp đã chủ động tham mưu cho cấp ủy các cấp và tổ chức thực hiện tốt chuyên môn, nghiệp vụ về công tác tổ chức xây dựng Đảng, đảm bảo đưa hoạt động của các cấp uỷ ngày càng nề nếp và hiệu quả, phát huy được vai trò lãnh đạo toàn diện của Đảng đối với hệ thống chính trị ở cơ sở; bên cạnh đó, không ngừng rà soát, kiểm tra, củng cố, kiện toàn các tổ chức cơ sở Đảng yếu kém; tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo của cấp uỷ Đảng đối với hoạt động của các cơ quan trong hệ thống chính trị; không ngừng đổi mới và nâng cao chất lượng sinh hoạt Đảng, thực hiện tốt nguyên tắc tập trung dân chủ, tính tự phê bình và phê bình trong Đảng; nhất là công tác tổ chức, cán bộ. Năm qua, Đảng bộ tỉnh đã kết nạp mới được 3.038 đảng viên, nâng tổng số đảng viên trong toàn Đảng bộ tỉnh là 62.419 đồng chí; cấp uỷ viên các cấp thường xuyên được kiện toàn, bổ sung và được đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ, năng lực, cơ bản đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ, kịp thời đáp ứng cho công tác chuẩn bị nhân sự Đại hội Đảng các cấp.

Trong bất cứ điều kiện nào, công tác cán bộ luôn được xác định là một trong những yếu tố quyết định đến việc lãnh đạo thực hiện thắng lợi các mục tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp đề ra. Kết quả đó được thể hiện rõ nét trong công tác tham mưu chuẩn bị về nhân sự và tổ chức Đại hội Đảng các cấp, Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI.

Từ thực tiễn lãnh, chỉ đạo công tác tổ chức xây dựng Đảng, củng cố nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở Đảng và đội ngũ cán bộ đảng viên, nhằm đẩy mạnh việc thực hiện các mục tiêu Nghị quyết Đại hội XVI Đảng bộ tỉnh, tạo nền tảng vững chắc cho việc triển khai tổ chức thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp trong cả nhiệm kỳ; năm 2016, ngành Tổ chức xây dựng Đảng tỉnh xác định tập trung thực hiện tốt những định hướng sau:

Thứ nhất: Tập trung tham mưu cho cấp ủy tiếp tục xây dựng, củng cố, nâng cao chất lượng sinh hoạt Đảng; xây dựng củng cố tổ chức cơ sở Đảng trong sạch, vững mạnh; thường xuyên thực hiện tốt công tác xây dựng, củng cố kiện toàn cấp ủy; nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức cơ sở Đảng và chi bộ trực thuộc Đảng bộ cơ sở, bảo đảm vai trò lãnh đạo toàn diện của các tổ chức Đảng đối với hệ thống chính trị; từng bước nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của cấp uỷ và các tổ chức cơ sở Đảng, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ và vai trò lãnh đạo toàn diện của Đảng đối với hệ thống chính trị trong giai đoạn hiện nay.

Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy Nguyễn Trung Tài cùng đoàn công tác của tỉnh tham quan Di tích Văn phòng Bát Lộ Quân (Quế Lâm,Trung Quốc) – nơi Chủ tịch Hồ Chí Minh từng ở, làm việc. 									                 Ảnh: Phi Anh
Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy Nguyễn Trung Tài cùng đoàn công tác của tỉnh tham quan Di tích Văn phòng Bát Lộ Quân (Quế Lâm,Trung Quốc) – nơi Chủ tịch Hồ Chí Minh từng ở, làm việc. Ảnh: Phi Anh

Thứ hai: Tiếp tục thực hiện tốt công tác điều động, luân chuyển cán bộ; rà soát, bố trí, sắp xếp đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý ở các cấp, các ngành, các đơn vị, địa phương. Tập trung đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ các cấp, từng bước chuẩn hoá và nâng cao trình độ, năng lực cán bộ về trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, lý luận chính trị, kỹ năng quản lý cho đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp; chú trọng đào tạo, bồi dưỡng cán bộ cơ sở; nâng cao trình độ sau đại học cho đội ngũ cán bộ trẻ, có triển vọng phát triển; coi trọng chất lượng, nhằm xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp “vừa hồng, vừa chuyên”, đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước.

Thứ ba: Tăng cường công tác bảo vệ chính trị nội bộ; làm tốt công tác quản lý cán bộ có vấn đề về lịch sử chính trị, thẩm định về lịch sử chính trị và chính trị hiện nay của đội ngũ cán bộ, đảng viên. Thường xuyên thực hiện tốt Quy chế phối hợp giữa Ban Tổ chức với Ủy ban Kiểm tra và các Ban Đảng của cấp ủy với Công an tỉnh, Biên phòng, Quân sự và Ngoại vụ...

Thứ tư: Tăng cường hơn nữa công tác kiểm tra, giám sát của các Ban Xây dựng Đảng đối với cấp uỷ cơ sở trong việc thực hiện nguyên tắc tập trung dân chủ, chấp hành Điều lệ Đảng, thực hiện các chỉ thị, nghị quyết của tổ chức Đảng các cấp và của cấp mình. Thực hiện tốt chế độ sinh hoạt Đảng, nâng cao ý thức đấu tranh tự phê bình và phê bình trong Đảng, giữ gìn sự đoàn kết, thống nhất trong Đảng, xây dựng Đảng bộ luôn trong sạch, vững mạnh.

Đất trời vào Xuân! Đất nước bước sang năm mới với những vận hội, thách thức và thời cơ mới. Cán bộ, công chức ngành Tổ chức xây dựng Đảng nguyện đoàn kết một lòng, tiếp tục phát huy những thành tích đã đạt được, khắc phục hạn chế, yếu kém; không ngừng tu dưỡng, rèn luyện, trau dồi phẩm chất đạo đức, học tập, nâng cao trình độ; phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ, xứng đáng với niềm tin mà Đảng và nhân dân giao phó.

NGUYỄN TRUNG TÀI
Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy,
Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh
.