Trước thềm Đại hội Đảng các cấp

Chủ Nhật, 08/02/2015, 18:48 (GMT+7)

Xuân 2015- Có thể khẳng định rằng: Cùng với các cấp, các ngành trong tỉnh, công tác xây dựng Đảng năm 2014 của Đảng bộ tỉnh Hà Giang đã có bước đổi mới, đột phá mạnh mẽ, chủ động bám sát các nội dung, mục tiêu nghị quyết đại hội, tiếp tục tập trung lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện đạt kết quả toàn diện trên các mặt chính trị, tư tưởng và tổ chức;

Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy Nguyễn Trung Tài cùng lãnh đạo huyện tham quan các gian hàng tại Hội chợ Thương mại huyện Hoàng Su Phì. Ảnh:TIẾN LÂM
Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy Nguyễn Trung Tài cùng lãnh đạo huyện tham quan các gian hàng tại Hội chợ Thương mại huyện Hoàng Su Phì. Ảnh:TIẾN LÂM

trong đó, công tác tạo nguồn, bồi dưỡng kết nạp đảng viên được các cấp ủy quan tâm thực hiện tốt, năm 2014 toàn Đảng bộ tỉnh đã kết nạp được 3.272 đảng viên (vượt trên 48% so với chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh); chất lượng đội ngũ đảng viên mới kết nạp được nâng lên rõ rệt (Trình độ Đại học, Cao đẳng chiếm trên 45%, 100% có trình độ học vấn THCS trở lên); đưa tổng số đảng viên trong toàn Đảng bộ tỉnh lên trên 59 vạn đảng viên, chiếm gần 8% dân số của tỉnh. Đến nay, toàn Đảng bộ tỉnh có 919 TCCSĐ và 3.767 Chi bộ trực thuộc Đảng bộ cơ sở; đội ngũ cấp uỷ viên các cấp thường xuyên được kiện toàn, bổ sung đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới; chất lượng tổ chức cơ sở Đảng có sự chuyển biến rõ nét, nội dung sinh hoạt thường xuyên được đổi mới, đảm bảo vai trò lãnh đạo toàn diện của cấp ủy Đảng đối với đời sống xã hội, nềm tin của nhân dân đối với Đảng ngày càng được củng cố vững chắc.

Những kết quả mà công tác tổ chức xây dựng Đảng đã đạt được trong năm 2014 là tiền đề, đóng một vai trò đặc biệt quan trọng trong triển khai thực hiện các nội dung, yêu cầu của Chỉ thị 36- CT/TW, ngày 30/5/2014 của Bộ Chính trị về “Đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng”. Với chức năng, nhiệm vụ của mình, Ban Tổ chức Tỉnh ủy đã tham mưu cho Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành Chỉ thị, Kế hoạch của Ban Thường vụ Tỉnh ủy; tham mưu lãnh đạo công tác chuẩn bị Đại hội Đảng bộ các cấp tạo được sự đồng thuận của cán bộ, đảng viên và nhân dân, tin tưởng vào những thành quả trong công cuộc đổi mới của đất nước; tích cực tham gia đóng góp những ý kiến tâm huyết với mong muốn xây dựng được một đội ngũ cấp ủy viên có tư tưởng chính trị tốt, có phẩm chất đạo đức và lối sống lành mạnh, có trình độ, năng lực và kỹ năng công tác đáp ứng yêu cầu sự nghiệp đổi mới hiện nay.

Để Đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2015- 2020 thực sự trở thành đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng trong toàn Đảng, toàn quân và toàn dân; các cấp ủy, tổ chức Đảng phải không ngừng củng cố, nâng cao nhận thức, tạo sự thống nhất về tư tưởng trong các cấp ủy, đội ngũ cán bộ, đảng viên và toàn thể nhân dân, làm tốt công tác tuyên truyền; quán triệt các nội dung, yêu cầu Chỉ thị của Bộ Chính trị, đặc biệt chú trọng thực hiện tốt công tác chuẩn bị nhân sự cấp ủy các cấp, nhiệm kỳ 2015 - 2020. Với những quan điểm: Phải đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ giai đoạn cách mạng hiện nay và đảm bảo chất lượng, sự kế thừa và phát triển; có số lượng và cơ cấu hợp lý để đảm bảo sự lãnh đạo toàn diện của Đảng; cơ cấu cấp ủy viên nữ, tuổi trẻ, người dân tộc thiểu số phù hợp với đặc điểm dân tộc và điều kiện của từng địa phương; không nhất thiết địa phương nào; ban, ngành nào cũng phải có người tham gia cấp ủy. Tiếp tục đổi mới, phát huy dân chủ đi đôi với giữ vững nguyên tắc, kỷ luật, kỷ cương của Đảng và đúng theo hướng dẫn của cấp trên; phải quan tâm bố trí những đồng chí tiêu biểu về phẩm chất, trí tuệ, đủ tiêu chuẩn, điều kiện và đáp ứng được yêu cầu trong lãnh đạo thực hiện thắng lợi nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp. Không cơ cấu vào cấp ủy khóa mới những đồng chí suy giảm phẩm chất đạo đức, lối sống; không gương mẫu trong thực hiện các quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước hoặc vi phạm những điều đảng viên không được làm.

Từ thực tiễn công tác, xây dựng, củng cố tổ chức cơ sở Đảng và đội ngũ cán bộ, đảng viên; để triển khai và tổ chức thực hiện thắng lợi Chỉ thị của Bộ Chính trị và Chỉ thị của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tổ chức Đại hội Đảng bộ các cấp, tiến tới Đại hội lần thứ XVI Đảng bộ tỉnh và Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng. Năm 2015 công tác Tổ chức xây dựng Đảng tỉnh Hà Giang cần tập trung thực hiện tốt một số nội dung sau:

Một là, phối hợp tốt với các Ban Đảng tham mưu cho các cấp ủy tiếp tục nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các TCCSĐ và hệ thống chính trị các cấp; làm tốt công tác giáo dục chính trị, tư tưởng; đẩy mạnh công tác tuyên truyền về Đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2015- 2020; phát huy tinh thần đoàn kết, tạo sự đồng thuận, thống nhất trong các cấp ủy, tổ chức Đảng, trong đội ngũ cán bộ, đảng viên và nhân dân. Thực hiện Chỉ thị số 36- CT/TW của Bộ Chính trị phải gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) của Đảng “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay” và Chỉ thị số 03- CT/TW ngày 15/4/2011 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh thực hiện việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, Chỉ thị số 09- CT/TU ngày 08/11/2011 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về “Đổi mới phong cách, lề lối làm việc của các cấp, các ngành, các tổ chức chính trị xã hội, của đội ngũ cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức trong thi hành công vụ trên địa bàn tỉnh”; phát huy sự nêu gương của cán bộ, đảng viên.

Hai là, tiếp tục triển khai và thực hiện tốt Đề án 145 của Đảng bộ tỉnh về “Nâng cao năng lực lãnh đạo phát triển kinh tế- xã hội của Đảng ủy cơ sở vùng nông thôn tỉnh Hà Giang” và Đề cương “Nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của TCCSĐ và chất lượng đảng viên của Đảng bộ tỉnh Hà Giang”. Tiếp tục tham mưu cho cấp ủy lãnh đạo thực hiện tốt các Nghị quyết Trung ương 5, 6 (khoá X) về “Đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng đối với hoạt động của các cơ quan trong hệ thống chính trị”; Chỉ thị số 10-CT/TW ngày 30/3/2007 của Ban Bí thư về “Nâng cao chất lượng sinh hoạt Chi bộ”. Đẩy mạnh công tác tạo nguồn, bồi dưỡng kết nạp đảng viên mới bảo đảm cả về số lượng và chất lượng;

Ba là, triển khai thực hiện tốt Chỉ thị số 39- CT/TW ngày 18/8/2014 của Bộ Chính trị về “Tăng cường công tác bảo vệ chính trị nội bộ trong tình hình hiện nay”. Thường xuyên nắm chắc tình hình chính trị nội bộ, đặc biệt là chính trị hiện nay; làm tốt công tác thẩm tra, xác minh, thẩm định tiêu chuẩn chính trị phục vụ cho Đại hội Đảng các cấp, nhiệm kỳ 2015- 2020. Chủ động tham mưu giải quyết tốt các vấn đề phát sinh trong quá trình triển khai thực hiện nhiệm vụ tại cơ sở.

Bốn là, tăng cường kiểm tra, giám sát về công tác Tổ chức xây dựng Đảng; đặc biệt quan tâm đến quá trình chuẩn bị và tổ chức đại hội đối với các cấp ủy, tổ chức Đảng các cấp; nêu cao vai trò chủ chốt trong công tác tham mưu chuẩn bị và tổ chức đại hội của Ban Tổ chức cấp ủy; đảm bảo vai trò lãnh đạo toàn diện, thường xuyên liên tục của Ban Thường vụ, Thường trực Tỉnh ủy đối với các cấp ủy Đảng trong việc triển khai, thực hiện Chỉ thị số 36- CT/TW của Bộ Chính trị.

Mừng Đảng quang vinh tròn 85 tuổi; Mừng Xuân mới Ất Mùi- 2015 của dân tộc, của đất nước. Cán bộ, đảng viên ngành Tổ chức xây dựng Đảng hòa chung cùng Đảng bộ và nhân dân các dân tộc tỉnh Hà Giang, nguyện đoàn kết một lòng, tiếp tục phát huy những thành quả đã đạt được, khắc phục những hạn chế, yếu kém, phấn đấu thực hiện hoàn thành các mục tiêu nghị quyết đại hội Đảng các cấp và Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XV, nhiệm kỳ 2010- 2015 đã đề ra tạo tiền đề vững chắc xây dựng tỉnh Hà Giang phát triển về kinh tế, ổn định về chính trị, vững mạnh về quốc phòng, an ninh và hệ thống chính trị các cấp luôn trong sạch, vững mạnh toàn diện./.

NGUYỄN TRUNG TÀI (Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy)

.