123
Luật Tín ngưỡng, tôn giáo - Báo Hà Giang điện tử

Luật Tín ngưỡng, tôn giáo

Thứ Sáu, 14/04/2017, 09:15 (GMT+7)

BHG - Luật Tín ngưỡng, tôn giáo được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam khóa XIV, kỳ họp thứ 2 thông qua ngày 18.11.2016 gồm IX chương, 68 Điều, trong đó quy định quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo; hoạt động tín ngưỡng, hoạt động tôn giáo; tổ chức tôn giáo; quyền và nghĩa vụ của cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan đến hoạt động tín ngưỡng, hoạt động tôn giáo. Luật được áp dụng với cơ quan, tổ chức, cá nhân trong bảo đảm và thực hiện quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo. Luật có các điều khoản quy định rõ trách nhiệm của Nhà nước trong bảo đảm quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo. Luật Tín ngưỡng, tôn giáo có hiệu lực từ ngày 1.1.2018. Báo Hà Giang Điện tử đăng toàn văn nội dung của Luật này.

>> Luật Tín ngưỡng, tôn giáo

.