Tổng kết thực hiện Quyết định số 409/QĐ-TTg trên địa bàn tỉnh

Thứ Ba, 02/08/2016, 14:18 (GMT+7)

BHG- Ngày 2.8, Ban chỉ đạo (BCĐ) 1133 tỉnh tổ chức Hội nghị trực tuyến với các huyện, thành phố, tổng kết thực hiện Quyết định 409/QĐ-TTg trên địa bàn tỉnh. Đồng chí Trần Đức Quý, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND, Trưởng BCĐ 1133 tỉnh chủ trì. Dự hội nghị có đồng chí Chúng Thị Chiên, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; lãnh đạo các sở, ban, ngành của tỉnh…

Ngày 9.4.2012, Thủ tướng Chính phủ có Quyết định số 409/QĐ-TTg ban hành Chương trình hành động thực hiện Kết luận số 04-KL/TW ngày 19.4.2011 của Ban Bí thư T.Ư Đảng khóa XI về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật (PBGDPL), nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của cán bộ, nhân dân. Ngày 15.7.2013, Thủ tướng Chính phủ tiếp tục ban hành Quyết định 1133/QĐ-TTg phê duyệt và tổ chức thực hiện các đề án tại Quyết định 409. Ngày 23.10.2014, UBND tỉnh ban hành Kế hoạch số 185/KH-UBND về việc triển khai các đề án theo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ, thành lập BCĐ triển khai thực hiện Đề án 1133 trên địa bàn tỉnh. Sau 4 năm triển khai, thực hiện Chương trình hành động theo Quyết định 409/QĐ-TTg, công tác PBGDPL trên địa bàn tỉnh đã đạt được những bước tiến quan trọng, hiệu quả tác động tích cực, nhận thức pháp luật của nhân dân được nâng lên; số vụ khiếu nại, tố cáo giảm, đặc biệt khiếu nại đông người gần như không có; tình trạng lao động sang Trung Quốc làm thuê có khai báo, xin cấp Giấy thông hành tăng, vi phạm pháp luật cư dân biên giới về xâm phạm đường biên, mốc giới gần như không còn; số vụ vi phạm pháp luật tại địa bàn trọng điểm đã giảm rõ rệt; hiểu biết và chấp hành pháp luật của người lao động, chủ sử dụng lao động được nâng cao. Thực hiện Quyết định 409/QĐ-TTg, đã xuất hiện nhiều mô hình hay, cách làm hiệu quả như: Đề án Tăng cường công tác PBGDPL cho cán bộ, nhân dân khu vực biên giới, địa bàn vi phạm trọng điểm; nâng cao chất lượng công tác PBGDPL trong nhà trường; tiếp tục xây dựng và đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động chấp hành pháp luật trong cộng đồng dân cư… Đến nay, 80-90% người dân được tuyên truyền pháp luật chung và các văn bản pháp luật chuyên ngành liên quan đến từng nhóm dân cư theo các địa bàn, đối tượng; 100% cán bộ, công chức, viên chức được trang bị kiến thức pháp luật thuộc lĩnh vực hoạt động chuyên môn, nghiệp vụ; 95% người sử dụng lao động được tuyên truyền, phổ biến các quy định của pháp luật liên quan đến hoạt động của doanh nghiệp; 75% người lao động được phổ biến pháp luật về quyền, nghĩa vụ của công dân; 100% cán bộ, chiến sỹ lực lượng vụ trang được trang bị kiến thức pháp luật về AN-QP. Qua 4 năm thực hiện, tỉnh ta đã đạt 2/2 mục tiêu, 8/8 nhiệm vụ trong Chương trình hành động của Chính phủ, kết quả đạt được đã góp phần không nhỏ trong thực hiện nhiệm vụ chính trị của tỉnh.

Tại hội nghị, nhiều tham luật hay như: Vai trò cơ quan MTTQ tuyên truyền, vận động chấp hành pháp luật trong cộng đồng dân cư; tăng cường công tác PBGDPL về khiếu nại, tố cáo ở xã, phường, thị trấn; mô hình hay, các làm sáng tạo, bài học kinh nghiệm trong quá trình thực hiện PBGDPL; PBGDPL cho người dân nông thôn, đồng bào dân tộc thiểu số… được các điểm cầu chia sẻ.

Bế mạc hội nghị, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Đức Quý nhấn mạnh: Thời gian qua, việc thực hiện Quyết định 409/QĐ-TTg đã phát huy hiệu quả tích cực, tuy nhiên thực tế cho thấy công tác tham mưu, đề xuất với các cấp ủy Đảng, chính quyền cùng cấp của một số cơ quan còn nhiều hạn chế; nguồn kinh phí thực hiện công tác PBGDPL cũng gặp nhiều khó khăn; việc xây dựng và sử dụng tủ sách pháp luật bước đầu phát huy hiệu quả, nhưng nhiều đầu sách hết hiệu lực pháp luật vẫn chưa có kinh phí mua bổ sung, thay thế. Bên cạnh đó, hoạt động PBGDPL ở một số địa phương, ngành, đoàn thể chưa đáp ứng được yêu cầu, đội ngũ làm công tác này chưa kịp thời cập nhật các văn bản pháp luật mới ban hành. Phó Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị, cần tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong công tác PBGDPL, nâng cao ý thức pháp luật của cán bộ và nhân dân; UBND các huyện, thành phố, sở, ngành quan tâm, bố trí tăng kinh phí cho Hội đồng Phối hợp PBGDPL và hoạt động PBGDPL…

Thiên Thanh

.