123
Phổ biến, giáo dục pháp luật - Báo Hà Giang điện tử
Những điểm mới của Luật Du lịch 2017
Những điểm mới của Luật Du lịch 2017
.
15:26 | 21/02/2018

BHG - Luật Du lịch 2017 được thông qua tại Kỳ họp thứ 3 Quốc hội khóa XIV với tỷ lệ gần 90% đại biểu tán thành và có hiệu lực từ ngày 01/01/2018. Báo Hà Giang điện tử tổng hợp, đăng tải về những điểm mới của Luật Du lịch 2017.

.
.
.
.
.
.
.
.