Nâng cao hiệu quả công tác thanh tra, kiểm tra thuế

Thứ Hai, 29/06/2020, 10:47 (GMT+7)

BHG - Thuế là nguồn thu chủ yếu của ngân sách nhà nước, cơ quan, tổ chức, cá nhân có trách nhiệm tham gia quản lý thuế; việc quản lý thuế phải đảm bảo công khai, minh bạch, bình đẳng, bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp của người nộp thuế. Ngoài ra, thuế luôn gắn liền với các vấn đề tăng trưởng kinh tế, công bằng xã hội; vì vậy, công tác quản lý thuế nói chung và thanh tra, kiểm tra thuế nói riêng luôn được Ngành thuế quan tâm, chú trọng. Hiện nay, nước ta đang trong xu thế hội nhập toàn cầu, nền kinh tế phát triển rất đa dạng; các doanh nghiệp trong tỉnh những năm gần đây phát triển mạnh theo nhiều ngành nghề kinh doanh khác nhau (xây dựng, sản xuất, thương nghiệp, khai thác khoáng sản…) trong điều kiện quản lý thuế theo cơ chế tự khai, tự nộp thuế cơ quan thuế không can thiệp vào quá trình kê khai, nộp thuế của tổ chức, cá nhân kinh doanh; nhưng cơ quan thuế có trách nhiệm kiểm tra hồ sơ khai thuế và áp dụng các biện pháp quản lý rủi ro về thuế để yêu cầu người nộp thuế giải trình, bổ sung; nhằm phát hiện, ngăn chặn và xử lý kịp thời những vi phạm về thuế, chống thất thu thuế ngay tại trụ sở cơ quan thuế khi người nộp thuế gửi tờ khai thuế điện tử cho cơ quan thuế… Từ thực tế cho thấy, trong quá trình khai thuế, tính thuế và nộp thuế còn nhiều bất cập, vướng mắc trong việc xác định doanh thu, chi phí khi tính thuế thu nhập doanh nghiệp, giá tính thuế, thuế suất khi tính thuế GTGT. Hiện, nhà nước trao quyền tự chủ cho doanh nghiệp được phép tự in, phát hành và sử dụng hóa đơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ,… từ đó, tạo ra những kẽ hở trong việc kê khai thuế. Để hạn chế, ngăn chặn tối đa người nộp thuế kê khai sai, nhằm chiếm đoạt tiền thuế của nhà nước;  ngành Thuế rất chú trọng đến công tác thanh tra, kiểm tra tại trụ sở người nộp thuế cả về chiều rộng và chiều sâu; phạm vi thanh tra, kiểm tra được triển khai rộng khắp trong phạm vi toàn ngành (từ Cục Thuế đến các chi cục); nhằm góp phần vào việc tăng cường hiệu quả công tác thu ngân sách nhà nước ở từng địa bàn.

Công chức ngành Thuế kiểm tra hồ sơ khai thuế.
Công chức ngành Thuế kiểm tra hồ sơ khai thuế.

Cùng với quản lý tốt việc kê khai của người nộp thuế, từ quý II hàng năm, ngành Thuế đẩy mạnh công tác thanh tra, kiểm tra việc thực hiện nghĩa vụ thuế đối với tổ chức, cá nhân. Thực hiện kế hoạch thanh tra, kiểm tra đã được phê duyệt; trong năm qua, ngành Thuế đã thực hiện được 201 cuộc thanh tra, kiểm tra tại trụ sở người nộp thuế (Văn phòng Cục Thuế thực hiện đạt 75/74 cuộc đạt 101% kế hoạch năm; chi cục thuế các huyện, thành phố thực hiện đạt 126/114 cuộc thanh tra, kiểm tra đạt 111% kế hoạch năm). Riêng thực hiện kiểm tra hồ sơ khai thuế tại cơ quan thuế được  8.275 hồ sơ. Qua đó, tổng số tiền kiến nghị xử lý truy thu, phạt và tiền chậm nộp nộp qua thanh tra, kiểm tra hơn 18.661 triệu đồng, giảm khấu trừ thuế GTGT hơn 183 triệu đồng; giảm lỗ hơn 9.434 triệu đồng; tổng số tiền thuế nộp vào ngân sách là 18.012 triệu đồng, đạt 96,52% số thuế tăng thu qua thanh tra, kiểm tra.

Xác định công tác thanh tra, kiểm tra có vai trò quan trọng trong công tác quản lý thuế; những năm qua, Cục Thuế tỉnh đã sắp xếp, bố trí cán bộ thực hiện tốt kế hoạch thanh tra, kiểm tra thuế theo sự chỉ đạo, hướng dẫn của  Tổng cục Thuế giao; thường xuyên tổng hợp, rút kinh nghiệm gắn liền với tăng cường công tác đào tạo, tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ cho công chức nhằm nâng cao kỹ năng thanh tra, kiểm tra, phát hiện những thủ đoạn, hành vi vi phạm mới trong lĩnh vực thuế.

 Để hoàn thành nhiệm vụ được giao năm 2020, trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh Covid-19; từ nay đến cuối năm, ngành Thuế tiếp tục đẩy mạnh công tác thanh tra, kiểm tra đối với các doanh nghiệp ít tác động của dịch bệnh Covid-19; nhất là thanh tra, kiểm tra sau hoàn thuế. Chỉ đạo các phòng chức năng đôn đốc thực hiện các kiến nghị, kết luận của cơ quan Kiểm toán Nhà nước và thanh tra các cấp đối với người nộp thuế theo đúng quy định; góp phần hoàn thành tốt chỉ tiêu thu ngân sách nhà nước năm 2020 được giao.

Bài, ảnh:  Việt Cường (Phòng Thanh tra - kiểm tra)

.