Hà Giang
MULTIMEDIA
Thành phố Hà Giang xây dựng Nông thôn mới nâng cao, kiểu mẫu
09:24, 15/11/2022
BHG - Với quan điểm xây dựng nông thôn mới (NTM) “Có điểm xuất phát, không có điểm kết thúc”. Trong những năm qua, TP Hà Giang đã thực hiện hiệu quả các mục tiêu, chỉ tiêu cụ thể xây dựng NTM. Kết quả, sau hơn 10 năm thực hiện TP Hà Giang đã hoàn thành nhiệm vụ xây dựng NTM và tiếp tục thực hiện NTM nâng cao, kiểu mẫu trong giai đoạn 2022 – 2025.