123
Kinh nghiệm tuyên truyền ở Quang Bình - Báo Hà Giang điện tử

Kinh nghiệm tuyên truyền ở Quang Bình

Thứ Tư, 04/06/2014, 08:22 (GMT+7)

HGĐT- Trong thời gian qua, công tác tuyên truyền Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng NTM trên địa bàn huyện Quang Bình được quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện bằng nhiều hình thức để mọi cán bộ và người dân nắm được mục đích của chương trình; hiểu rõ nội dung, phương pháp, cách làm và tự tin đứng lên làm chủ, tự giác tham gia và sáng tạo trong tổ chức thực hiện.Đường giao thông thôn Xuân Phú, xã Yên Hà được bê - tông hóa, thuận tiện cho bà con đi lại.

Công tác tuyên truyền được huyện thực hiện thường xuyên, đảm bảo đúng định hướng, phong phú, sáng tạo về hình thức, phù hợp với đối tượng, chú trọng vào số lượng và chất lượng thông tin về nông nghiệp, nông dân, nông thôn. Qua các nội dung tuyên truyền và phát động xây dựng NTM đã thu hút được 7.006 người tham gia (trong năm 2013); kết quả huy động được 16.042 ngày công lao động, hiến đất làm các công trình phúc lợi 30.104 m2, mở mới và nâng cấp đường giao thông nông thôn các loại được trên 75 km, cải tạo vườn, đồi tạp 296,28 ha trong đó diện tích được hỗ trợ 124,458 ha, chỉnh trang khuôn viên hộ gia đình là 3.296 hộ. Trung tâm Văn hóa huyện phối hợp với các xã, thị trấn tổ chức được 267 buổi biểu diễn văn nghệ quần chúng, 152 buổi chiếu phim lưu động tuyên truyền về xây dựng NTM phục vụ 72.470 lượt người xem. Đài Truyền thanh - Truyền hình huyện thực hiện 104 tin ngắn, 20 phóng sự, 9 chuyên trang, tin, bài về chương trình xây dựng NTM. Tổ chức lễ phát động phong trào xây dựng NTM theo chủ đề đột phá năm 2013 là: “Nhà sạch, vườn đẹp”, “cải tại vườn tạp, đồi tạp” và “làm đường giao thông nông thôn”. Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng NTM đã trở thành phong trào sâu rộng được cả hệ thống chính trị và các tầng lớp nhân dân đồng tình ủng hộ, tích cực tham gia; các phong trào thi đua trong xây dựng NTM được phát động sâu rộng và đã đạt được một số kết quả tích cực. Tốc độ tăng trưởng kinh tế được duy trì bền vững, cơ cấu kinh tế tiếp tục chuyển dịch đúng hướng, nhất là chuyển dịch cơ cấu kinh tế trong nội bộ ngành nông nghiệp. Văn hóa - xã hội được quan tâm và có nhiều chuyển biến tích cực; hệ thống chính trị được củng cố, QP-AN được giữ vững; đời sống nhân dân được cải thiện rõ rệt.


Tuy nhiên, trong công tác tuyên truyền vẫn còn có một số khó khăn, đó là: Công tác tuyên truyền ở một số thôn bản vùng sâu, vùng xa chưa sâu rộng; một bộ phận nhân dân chưa thực sự tự giác hưởng ứng thực hiện xây dựng NTM ở cơ sở; các hình thức tuyên truyền, nhất là tuyên truyền hệ thống loa truyền thanh chưa phong phú; kiến thức, kỹ năng, phương pháp của đội ngũ cán bộ trực tiếp làm công tác tuyên truyền còn hạn chế; kinh phí thực hiện, phương tiện, công cụ hỗ trợ chưa đáp ứng yêu cầu.


Để công tác tuyên truyền đạt hiệu quả cao, trong thời gian tới công tác tuyên truyền, vận động sẽ tiếp tục được đẩy mạnh thực hiện sâu rộng ở tất cả các xã, thị trấn, chú trọng ở những thôn bản vùng sâu, vùng xa. Tập trung tuyên truyền những nhiệm vụ trọng tâm của tỉnh, huyện, các cơ chế, chính sách và các phong trào thi đua trong xây dựng NTM và các phong trào thi đua yêu nước khác để thu hút mọi tầng lớp nhân dân tham gia và tạo thành phong trào rộng rãi đồng thời đôn đốc những đơn vị chưa thực sự quan tâm đến công tác tuyên truyền vận động. Bên cạnh đó cũng tăng cường thông tin tuyên truyền về những thuận lợi, khó khăn, trong quá trình xây dựng NTM. Qua đó để các cấp, các ngành, cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân nắm được, từ đó cùng nhau tìm biện pháp cụ thể vượt qua khó khăn, phát huy tiềm năng, thế mạnh trong xây dựng NTM.


VĂN QUÂN
.