Sức lan tỏa từ phong trào “Chung sức xây dựng nông thôn mới”

Thứ Hai, 26/09/2011, 17:35 (GMT+7)

HGĐT- Phong trào thi đua "Chung sức xây dựng nông thôn mới" được phát động từ tỉnh, đến huyện, đã cuốn hút sự tham gia của các tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp, với số tiền quyên góp, ủng hộ hàng chục tỷ đồng, bổ sung nguồn kinh phí đáng kể để thực hiên tiêu chí XDNTM. Tuy nhiên, vấn đề ở đây không phải số tiền nhiều hay ít, điều quan trọng là phong trào có sức lan tỏa sâu rộng, huy động sự tham gia đóng góp công sức, vật chất, trí tuệ của toàn xã hội.


Tỉnh ta có 178 xã, 5 phường, 12 thị trấn, trong đó, 123 xã thuộc diện đặc biệt khó khăn, trên 87% dân số sống ở khu vực nông thôn, chiếm 40% lao động của tỉnh. Tuy nhiên, do thiếu tầm nhìn mang tính tổng thể, việc quy hoạch, định hướng phát triển chưa cụ thể nên khu vực nông thôn đang bộc lộ nhiều bất cập như: Phát triển thiếu quy hoạch, kết cấu hạ tầng KT-XH thiếu đồng bộ, môi trường ngày càng ô nhiễm, đô thị hoá nông thôn tự phát nên phá vỡ cảnh quan, nhiều nét văn hóa truyền thống bị phôi pha. CNH-HĐH nông thôn và chuyển dịch cơ cấu kinh tế, cơ cấu lao động còn chậm, các tổ chức sản xuất quy mô nhỏ, khả năng cạnh tranh thấp, chất lượng lao động nông nghiệp, nông thôn chưa cao. Tổ chức, thể chế kinh tế nông thôn chậm đổi mới, chưa phát huy vai trò trong hỗ trợ sản xuất nông hộ kinh tế trang trại phát triển chậm, giá trị hàng hoá tăng trưởng thấp, sản xuất nhỏ, manh mún, phần lớn nông sản chưa có thương hiệu, giá trị gia tăng thấp.


Vì vậy, XDNTM là quyết tâm chính trị lớn, dù điều kiện KT-XH còn nhiều khó khăn, nhưng tỉnh ta vẫn dành nguồn ngân sách thực hiện Chương trình MTQG về XDNTM, đồng thời tổ chức các đoàn tham quan, học tập kinh nghiệm, cách làm hay ở nhiều tỉnh, thành trong cả nước, từ đó vận dụng linh hoạt vào thực tế của địa phương. Việc triển khai xây dựng điểm NTM được các địa phương triển khai ở những thôn có từ trên 20 hộ dân trở lên, đồng thời tập trung làm tốt công tác quy hoạch, phù hợp với điều kiện thực tế. XDNTM trên địa bàn tỉnh không chỉ đầu tư hệ thống cơ sở hạ tầng, nó còn gắn với nền tảng là hệ thống chính trị cơ sở trong sạch, vững mạnh, bầu không khí dân chủ, đoàn kết, có thiết chế, ngôn ngữ điều chỉnh phù hợp; phát huy vai trò già làng, trưởng bản, người có uy tín, Hội nghệ nhân dân gian tham gia bài trừ các hủ tục, phát huy những giá trị văn hóa truyền thống của dân tộc... Ngoài nguồn vốn đầu tư trực tiếp thực hiện các tiêu chí XDNTM, tỉnh ta tiếp tục rà soát nguồn lực đang đầu tư vào khu vực nông thôn để nghiên cứu, điều chỉnh cơ chế mới, nhằm phát huy tổng lực đầu tư cho NTM, khuyến khích các huyện chủ động về nguồn lực XDNTM.


Sau lễ phát động thi đua “Chung sức xây dựng nông thôn mới” được tổ chức với quy mô cấp tỉnh, các huyện, thành phố đều tổ chức phát động phong trào này. Mục tiêu đặt ra là huy động sự vào cuộc của các cấp, các ngành, đoàn thể, đặc biệt vai trò người đứng đầu cấp ủy, chính quyền và người dân nông thôn - chủ thể của phong trào XDNTM trong việc bắt tay xây dựng chính ngôi làng của mình. Với điều kiện đặc thù của tỉnh, việc bắt tay XDNTM gặp rất nhiều khó khăn, vì vậy quan điểm chỉ đạo của tỉnh là chỉ tiêu nào dễ làm trước, khó làm sau, không cần tiền làm trước, cần tiền làm sau và cần ít tiền làm trước, cần nhiều tiền làm sau. Từ quan điểm chỉ đạo này, đã có nhiều cách làm hay được các huyện, xã triển khai, phù hợp với điều kiện thực tế và bước đầu phát huy hiệu quả tích cực. Phong trào đã huy động được sức mạnh tổng hợp từ nhiều nguồn lực dành cho nông thôn, điều này sẽ giúp các địa phương giải quyết căn bản khó khăn khi bắt tay vào XDNTM. Thực hiện XDNTM, tỉnh ta xác định, khối lượng công việc phải làm rất lớn, trong khi đó, nguồn ngân sách Nhà nước cấp có hạn, chỉ đáp ứng một phần rất nhỏ các mục tiêu của phong trào, nên rất cần sự chung tay, góp sức của toàn xã hội, tạo sức mạnh tổng hợp để hoàn thành các mục tiêu đặt ra.


Đến thời điểm hiện tại, hầu hết các huyện, thành phố đã tổ chức phát động phong trào thi đua “Chung sức xây dựng nông thôn mới”, trong các đợt phát động, số tiền, vật chất quyên góp được từ các tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp lên tới hàng chục tỷ đồng, bổ sung một phần đáng kể nguồn kinh phí cho mục tiêu XDNTM. Tuy nhiên, vấn đề không phải số tiền nhiều hay ít, điều cao cả hơn đó là mọi người đã thể hiện rõ tinh thần, trách nhiệm, ý thức trong việc đóng góp công sức, tiền của, trí tuệ, tham gia phong trào XDNTM, nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân. Và hơn nữa, nó cũng thể hiện quyết tâm của toàn xã hội đối với chủ trương lớn của Đảng, Nhà nước, chung tay, góp sức đưa chủ trương đó vào cuộc sống. Hiện nay, các huyện, thành phố đang khẩn trương tiến hành, phấn đấu hoàn thiện quy hoạch xã nông thôn mới theo đúng kế hoạch đề ra, các hộ gia đình đang thực hiện những hạng mục làm đường liên thôn, liên gia, xây dựng công trình vệ sinh, cải tạo vườn nhà, xây dựng hệ thống kênh, mương dẫn nước.


Nghị quyết 04 của BCH Đảng bộ tỉnh khóa XV về Xây dựng nông thôn mới đến năm 2020 chỉ rõ: Trong năm 2012, có 100% các xã hoàn thành quy hoạch nông thôn mới, đến năm 2015 có 20% số xã (40 xã) đạt tiêu chuẩn nông thôn mới, thu nhập bình quân đầu người gấp 1,2-1,5 lần so với năm 2010, tỷ lệ hộ nghèo các xã giảm từ 8-10%/năm và đến năm 2020, các xã đạt tiêu chuẩn nông thôn mới tăng lên 50%... Với sự vào cuộc, chung tay, góp sức của toàn xã hội, tỉnh ta sẽ thực hiện thắng lợi các mục tiêu của chương trình XDNTM.


VĨNH PHÚC
.