Nhiều giải pháp giảm nghèo bền vững

Thứ Tư, 13/02/2019, 09:18 (GMT+7)

BHG - Năm 2018 là năm toàn tỉnh “tăng tốc” thực hiện các mục tiêu phát triển KT - XH của Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2015 - 2020; trong đó công tác giảm nghèo luôn được các cấp, ngành đặc biệt chú trọng và đạt nhiều kết quả nổi bật.

Phát triển chăn nuôi cá giúp nhiều hộ dân thôn Nà Sát, xã Thanh Thủy (Vị Xuyên) vươn lên thoát nghèo.
Phát triển chăn nuôi cá giúp nhiều hộ dân thôn Nà Sát, xã Thanh Thủy (Vị Xuyên) vươn lên thoát nghèo.

Để tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong công cuộc giảm nghèo trên địa bàn tỉnh, ngay từ đầu nhiệm kỳ, Tỉnh ủy, HĐND, UBND đều ra nghị quyết, chương trình, phê duyệt  Chương trình Mục tiêu Quốc gia giảm nghèo bền vững trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2016 - 2020, với mục tiêu giảm nghèo bền vững, hạn chế tái nghèo; góp phần quan trọng thực hiện mục tiêu tăng trưởng kinh tế, đảm bảo an sinh xã hội, cải thiện đời sống, tăng thu nhập; tạo điều kiện cho người nghèo tiếp cận tốt nhất các dịch vụ xã hội cơ bản.

Đầu tư xây dựng các công trình nước sạch giúp nhiều hộ nghèo được sử dụng nước sinh hoạt hợp vệ sinh.  Trong ảnh: Công trình nước sạch tại xã Vĩnh Phúc, Bắc Quang.

Đầu tư xây dựng các công trình nước sạch giúp nhiều hộ nghèo được sử dụng nước sinh hoạt hợp vệ sinh.

Trong ảnh: Công trình nước sạch tại xã Vĩnh Phúc, Bắc Quang.

Cụ thể hóa chỉ đạo của tỉnh, các cấp, ngành chủ động triển khai thực hiện; các chương trình, dự án, chính sách an sinh xã hội được đổi mới cách tiếp cận và mở rộng độ bao phủ, huy động được nhiều nguồn lực. Các địa phương chủ động triển khai các giải pháp giảm nghèo bền vững phù hợp với điều kiện thực tiễn, có nhiều cách làm mới, sáng tạo, tập trung nguồn lực cho công tác giảm nghèo có trọng tâm, trọng điểm ở các hộ thiếu hụt các chiều tiếp cận các dịch vụ xã hội cơ bản.

Năm 2018, nhiều dự án giảm nghèo được triển khai thực hiện, như: Các tiểu dự án thuộc Chương trình 30a, Chương trình 135 về hỗ trợ đầu tư cơ sở hạ tầng, sản xuất, đa dạng hóa sinh kế và nhân rộng mô hình giảm nghèo; đẩy mạnh truyền thông và giảm nghèo về thông tin; đào tạo nghề. Bên cạnh các dự án thuộc Chương trình Mục tiêu Quốc gia giảm nghèo bền vững, tỉnh ta đẩy mạnh thực hiện các chính sách khác như: Chính sách tín dụng hộ nghèo; hỗ trợ đào tạo nghề, giải quyết việc làm cho người nghèo; trợ giúp xã hội; hỗ trợ người nghèo tiếp cận các dịch vụ xã hội cơ bản về y tế, giáo dục, nhà ở, nước sạch và vệ sinh; tiếp cận về thông tin… Qua đó, đã có hàng nghìn hộ nghèo được đào tạo nghề, tiếp cận nguồn vốn để phát triển sản xuất và nhận hỗ trợ xã hội để cải thiện cuộc sống.

Đặc biệt, các huyện nghèo tiếp tục vận động các tập đoàn, tổng công ty hỗ trợ trên 13,7 tỷ đồng đầu tư vào các công trình trường học; các sở, ban, ngành, đoàn thể, doanh nghiệp được phân công giúp đỡ các xã đặc biệt khó khăn đã tổ chức thăm, trao tặng quà và tiền mặt với tổng trị giá trên 67,2 tỷ đồng cho các hộ nghèo và hộ chính sách tại xã. Nhờ thực hiện đồng bộ các giải pháp, năm 2018, toàn tỉnh có 7.010 hộ thoát nghèo, giảm 3,01%; tỷ lệ hộ ghèo toàn tỉnh giảm còn 31,17%; trong đó, 6 huyện nghèo tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 46,25%, giảm 3,93% so với đầu năm.

Năm 2019, toàn tỉnh phấn đấu giảm tỷ lệ hộ nghèo 4,2%, riêng các huyện nghèo, xã nghèo giảm tỷ lệ hộ nghèo 6%; hạn chế thấp nhất tình trạng tái nghèo; cải thiện sinh kế và nâng cao chất lượng cuộc sống, đảm bảo an sinh xã hội, tăng thu nhập của người nghèo, tạo điều kiện cho người nghèo, hộ nghèo tiếp cận các dịch vụ xã hội cơ bản. Theo đó, ngay từ đầu năm, các cấp, ngành đã bắt tay triển khai các giải pháp cụ thể; thực hiện hiệu quả các Dự án thuộc Chương trình Mục tiêu Quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016 – 2020 và các chính sách tín dụng hộ nghèo; hỗ trợ sản xuất, đào tạo nghề, tạo việc làm cho người nghèo; trợ giúp xã hội… Trong đó, tập trung xác định nhu cầu trợ giúp của từng hộ, tổng nguồn lực cần trợ giúp để huy động và lồng ghép, bố trí nguồn vốn từ các chương trình; đổi mới cách xây dựng kế hoạch giảm nghèo có sự tham gia của người nghèo; đẩy mạnh đối thoại với người nghèo khi triển khai các chính sách hỗ trợ; tăng cường và đổi mới công tác truyền thông về chương trình giảm nghèo nhanh và bền vững đến các tầng lớp dân cư và người nghèo, nhằm thay đổi và chuyển biến về nhận thức trong giảm nghèo, khơi dậy ý chí chủ động, vươn lên thoát nghèo của người nghèo. Chú trọng thực hiện các chính sách hỗ trợ phát triển sản xuất, nhân rộng mô hình giảm nghèo để nâng cao thu nhập cho hộ nghèo, hộ cận nghèo. Thực hiện kịp thời Đề án hỗ trợ nhà ở cho hộ nghèo và các chính sách an sinh xã hội khác. Tăng cường công tác quản lý, theo dõi, kiểm tra, giám sát kết quả thực hiện các chính sách, chương trình dự án về giảm nghèo; đặc biệt là công tác rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo cuối năm 2019 để đánh giá đúng kết quả giảm nghèo trong năm và làm cở sở thực hiện các chính sách hỗ trợ của Nhà nước một cách minh bạch và hiệu quả.

Bài, ảnh: AN GIANG

.