Tạo nguồn lực đầu tư phát triển thành phố Hà Giang

Thứ Sáu, 28/09/2018, 10:37 (GMT+7)

BHG - Trong nửa nhiệm kỳ qua, công tác quản lý, điều hành ngân sách trên địa bàn thành phố Hà Giang đã đạt được những kết quả đáng khích lệ; thu ngân sách năm sau luôn cao hơn năm trước. Năm 2017, thành phố thu ngân sách trên địa bàn 360 tỷ đồng, đạt 110%; năm 2018, dự kiến đạt trên 424 tỷ đồng, tăng gấp 1,3 lần so với năm 2015; tốc độ tăng thu ngân sách bình quân qua các năm đạt 8%/năm. Chi ngân sách cơ bản đáp ứng được nhiệm vụ chi thường xuyên và một số nhiệm vụ trọng tâm của thành phố, đặc biệt từ khi giao quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm về thực hiện nhiệm vụ, tổ chức bộ máy, biên chế, tài chính đối với các đơn vị sự nghiệp công lập và cơ quan nhà nước, đã tạo sự chủ động cho các đơn vị trong việc sử dụng biên chế và kinh phí.

Đồng chí Nguyễn Văn Huấn, Trưởng phòng Tài chính – Kế hoạch thành phố, cho biết: Bên cạnh những kết quả đạt được, nhiệm vụ thu – chi ngân sách từ nay đến cuối năm dự báo gặp rất nhiều khó khăn do Chính phủ cắt giảm chi tiêu công và những văn bản của Chính phủ, Bộ Tài chính về việc miễn giảm, gia hạn nộp thuế, cho giãn nợ, miễn thuế thu nhập doanh nghiệp đối với những doanh nghiệp vừa và nhỏ, các doanh nghiệp có khó khăn về tài chính... qua đó, có những sắc thuế chưa thu đạt chỉ tiêu kế hoạch giao, đặc biệt là việc bán đấu giá quyền sử dụng đất... Về chi ngân sách, là đơn vị hành chính - trung tâm chính trị của tỉnh, nhu cầu kinh phí của thành phố rất lớn, nhưng thực tế cho thấy, thời kỳ ổn định ngân sách 2017 - 2020 dự toán giao theo định mức cho thành phố còn thấp, nhiều đơn vị sau khi giao dự toán tính chi cho con người còn lại chi khác chưa đáp ứng để thực hiện nhiệm vụ chuyên môn, đặc biệt là vốn đầu tư XDCB. Do đó, hàng năm thành phố phải bổ sung thêm từ nguồn chi khác, nguồn dự phòng, nguồn vượt thu xong có một số đơn vị vẫn còn thiếu kinh phí hoạt động, ảnh hưởng ít nhiều đến nhiệm vụ phát triển KT-XH của thành phố...

Để thực hiện thắng lợi nhiệm vụ thu – chi ngân sách năm 2018 và nửa nhiệm kỳ còn lại, Phòng Tài chính – Kế hoạch đã tham mưu UBND thành phố chỉ đạo các đơn vị các xã, phường bám sát Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố về phát triển KT-XH và chỉ tiêu thu ngân sách hàng năm, có kế hoạch cụ thể trong thực hiện nhiệm vụ thu và chủ động khai thác các nguồn thu trên địa bàn. Đề ra các giải pháp cụ thể để tạo nguồn thu vững chắc, như: Thực hiện tốt cơ chế chính sách của tỉnh, thành phố để thu hút mọi thành phần kinh tế đến đầu tư và phát triển trên địa bàn bằng các chính sách về cơ sở hạ tầng, về thuế, ưu đãi đất đai… Chỉ đạo các cơ quan chức năng rà soát việc đăng ký kinh doanh của các tổ chức, cá nhân và tình hình tài chính của từng doanh nghiệp để chống thất thu và gian lận thương mại. Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, kịp thời thu các khoản phải nộp theo kết luận thanh, kiểm tra; thực hiện đồng bộ các biện pháp xử lý nợ đọng thuế. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền tới các đối tượng nộp thuế, phối hợp với các cơ quan thông tin đại chúng tuyên truyền phổ biến pháp luật, chính sách thuế. Đối thoại với doanh nghiệp để kịp thời tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc, tạo điều kiện thuận lợi thúc đẩy sản xuất kinh doanh phát triển. Đơn giản hóa các quy trình thủ tục về đăng ký, kê khai, nộp thuế, hoàn thuế…

Trong điều kiện nguồn kinh phí cho phát triển KT-XH còn hạn hẹp, UBND thành phố đã chỉ đạo các đơn vị tiếp tục kiểm soát chặt chẽ các khoản chi, nhất là chi cho đầu tư XDCB, mua sắm, sửa chữa, đồng thời tự cân đối trong dự toán giao và nguồn tăng thu để thực hiện nhiệm vụ; chủ động thực hiện nhiệm vụ theo phân cấp; thực hiện tốt quy định quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm về thực hiện nhiệm vụ, tổ chức bộ máy, biên chế và tài chính đối với đơn vị sự nghiệp công lập và cơ quan nhà nước. Thực hiện triệt để tiết kiệm, chống lãng phí trong hội họp, văn phòng phẩm, điện thoại, điện thắp sáng, mua sắm tài sản, tiêu hao nhiên liệu… Thực hiện nghiêm túc Quy chế công khai tài chính ở cơ sở trong các lĩnh vực chi tiêu ngân sách, đầu tư XDCB và sử dụng các khoản ủng hộ, quyên góp của nhân dân; quản lý việc sử dụng tài sản công, chi tiêu ngân sách nhà nước, đầu tư XDCB thông qua công tác kiểm soát chi, quyết toán các khoản chi từ ngân sách nhà nước đối với tất cả các đơn vị dự toán và ngân sách cấp xã, phường...

Quyết tâm thực hiện tốt nhiệm vụ quản lý, điều hành thu – chi ngân sách phục vụ nhiệm vụ phát triển KT-XH và với kỳ vọng thu hút các nguồn lực cho đầu tư phát triển, hiện thành phố Hà Giang đang tập trung đầu tư, hoàn chỉnh cơ sở hạ tầng các công trình, dự án để thu hút đầu tư phát triển sản xuất kinh doanh, như: Các khu thương mại, du lịch, hệ thống giao thông, công trình công cộng, vệ sinh môi trường... Trong đó, thực hiện nghiêm túc các quy định của Luật Đầu tư, Luật Đấu thầu; đồng thời tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, tạo niềm tin cho nhà đầu tư. Ưu tiên nguồn vốn từ ngân sách tập trung phát triển cơ sở hạ tầng theo định hướng phát triển kinh tế của thành phố, đặc biệt là những địa bàn có tiềm năng phát triển kinh tế, có khả năng làm kích hoạt các hoạt động đầu tư của khu vực tư nhân.

VĂN NGHỊ

.