123
Kinh tế tư nhân thêm cơ hội... "cất cánh" - Kỳ cuối: Thêm nhiều cơ hội phát triển khu vực kinh tế tư nhân - Báo Hà Giang điện tử

Kinh tế tư nhân thêm cơ hội... "cất cánh" - Kỳ cuối: Thêm nhiều cơ hội phát triển khu vực kinh tế tư nhân

Thứ Năm, 10/05/2018, 08:12 (GMT+7)

BHG - Nhằm tạo điều kiện cho các thành phần kinh tế phát triển, đẩy mạnh thu hút đầu tư, tỉnh ta đang quyết liệt chỉ đạo các sở, ngành, huyện, thành phố thực hiện hiệu quả “Ba đồng hành - Năm hỗ trợ” gồm: Đồng hành cải cách hành chính, nâng cao năng lực cạnh tranh; hoàn thiện thể chế pháp luật; thực hiện tốt cơ chế đối thoại, tham vấn ý kiến doanh nghiệp và hỗ trợ khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo, nâng cao hiệu quả hoạt động, tạo môi trường thuận lợi, bình đẳng tiếp cận nguồn lực, cơ hội kinh doanh, hỗ trợ xây dựng thương hiệu sản phẩm, đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực.

Công ty Cổ phần thủy điện Sông Miện 5 tặng gạo, hỗ trợ người dân xã Thuận Hòa (Vị Xuyên).
Công ty Cổ phần thủy điện Sông Miện 5 tặng gạo, hỗ trợ người dân xã Thuận Hòa (Vị Xuyên).

Tại Hội nghị T.Ư 5 khóa XII, BCH T.Ư Đảng đã ban hành Nghị quyết số 10-NQ/TW về phát triển kinh tế tư nhân trở thành một động lực quan trọng của nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa. Nghị quyết khẳng định: Kinh tế tư nhân đã phát triển trên nhiều phương diện, được tự do kinh doanh và đối xử bình đẳng với các thành phần kinh tế khác, nhất là trong tiếp cận các yếu tố sản xuất, thị trường; hiệu quả, sức cạnh tranh dần được nâng lên; hoạt động đa dạng ở hầu hết các ngành, lĩnh vực và vùng, miền; bước đầu hình thành được một số tập đoàn kinh tế tư nhân có quy mô lớn, hoạt động đa ngành, có khả năng cạnh tranh trên thị trường trong nước và quốc tế.

Kinh tế tư nhân liên tục duy trì tốc độ tăng trưởng khá, chiếm tỷ trọng 39 - 40% GDP; thu hút khoảng 85% lực lượng lao động của nền kinh tế, góp phần quan trọng trong huy động các nguồn lực xã hội cho đầu tư, phát triển sản xuất, kinh doanh, tăng trưởng kinh tế, chuyển dịch cơ cấu kinh tế, tăng thu ngân sách nhà nước, tạo việc làm, cải thiện đời sống nhân dân, bảo đảm an sinh xã hội. Đội ngũ doanh nhân ngày càng lớn mạnh, có khát vọng vươn lên làm giàu chính đáng, không ngừng nâng cao năng lực kinh doanh và quản trị doanh nghiệp.

Tuy nhiên, kinh tế tư nhân chưa đáp ứng được vai trò là một động lực quan trọng của nền kinh tế, tốc độ tăng trưởng có xu hướng giảm trong những năm gần đây, quy mô nhỏ, chủ yếu vẫn là kinh tế hộ kinh doanh; trình độ công nghệ, trình độ quản trị, năng lực tài chính, chất lượng sản phẩm và sức cạnh tranh thấp; cơ cấu ngành nghề còn bất hợp lý, thiếu liên kết với nhau và với các thành phần kinh tế khác; năng lực hội nhập kinh tế quốc tế còn hạn chế, chưa đáp ứng yêu cầu của các chuỗi giá trị sản xuất khu vực và toàn cầu…

Từ thực tế trên, nghị quyết xác định mục tiêu: Phát triển kinh tế tư nhân lành mạnh, hiệu quả, bền vững, thực sự trở thành một động lực quan trọng của nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, góp phần phát triển KT-XH nhanh, bền vững, không ngừng nâng cao đời sống của nhân dân, sớm đưa nước ta trở thành nước công nghiệp theo hướng hiện đại. Phấn đấu đến năm 2020 có ít nhất 1 triệu doanh nghiệp, năm 2025 có hơn 1,5 triệu doanh nghiệp và đến năm 2030 có ít nhất 2 triệu doanh nghiệp; tốc độ tăng trưởng của kinh tế tư nhân cao hơn tốc độ tăng trưởng chung của nền kinh tế. Phấn đấu tăng tỷ trọng đóng góp của khu vực kinh tế tư nhân vào GDP đến năm 2020 đạt khoảng 50%, năm 2025 khoảng 55%, năm 2030 khoảng 60 - 65%...

Trên địa bàn tỉnh ta, khu vực kinh tế tư nhân cũng đã ghi nhận sự phát triển mạnh mẽ với 2.181 doanh nghiệp đăng ký hoạt động, tổng vốn đăng ký trên 26,7 nghìn tỷ đồng, quy mô vốn bình quân trên 12 tỷ đồng/doanh nghiệp; có trên 12.780 hộ kinh doanh cá thể. Thời gian qua, kinh tế tư nhân đã đóng góp đáng kể vào nguồn thu ngân sách địa phương, tạo việc làm cho nhiều lao động. Bên cạnh sự lớn mạnh của kinh tế khu vực tư nhân, hoạt động của Hội Doanh nghiệp, Hội Doanh nhân trẻ đã có nhiều đổi mới, gắn liền với lợi ích doanh nghiệp, giúp đỡ, hỗ trợ hội viên tháo gỡ khó khăn, vướng mắc về tài chính; chủ động kết nối, tạo ra những mối liên hệ giao thương với cộng đồng doanh nghiệp trong và ngoài nước. Đội ngũ doanh nhân, tư thương của tỉnh ngày càng lớn mạnh, có khát vọng vươn lên làm giàu chính đáng, không ngừng nâng cao năng lực kinh doanh và quản trị doanh nghiệp; trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp, đạo đức, văn hóa kinh doanh của doanh nhân dần được nâng lên.

Nhằm đưa kinh tế khu vực tư nhân phát triển lành mạnh, hiệu quả, thực sự trở thành một động lực quan trọng của nền kinh tế, góp phần phát triển KT-XH nhanh, bền vững, khai thác tốt tiềm năng, lợi thế so sánh của địa phương, sản xuất kinh doanh có hiệu quả… cuối năm vừa qua, BCH Đảng bộ tỉnh đã xây dựng, ban hành Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 10-NQ/TW, UBND tỉnh xây dựng Kế hoạch thực hiện Chương trình hành động của BCH Đảng bộ tỉnh với giải pháp, quyết tâm và lộ trình cụ thể, phù hợp điều kiện thực tế của địa phương.

Theo đó, tỉnh ta xác định tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền, thống nhất nhận thức, tư tưởng, hành động trong triển khai các chủ trương, chính sách phát triển kinh tế tư nhân; tạo lập môi trường đầu tư, kinh doanh thuận lợi; hỗ trợ kinh tế tư nhân đổi mới, sáng tạo, hiện đại hóa công nghệ và phát triển nguồn lực, nâng cao năng suất… Đặc biệt, thống nhất tinh thần chỉ đạo từ tỉnh đến cơ sở, thực hiện hiệu quả “Ba đồng hành - Năm hỗ trợ” đối với doanh nghiệp gồm: Đồng hành cải cách hành chính, nâng cao năng lực cạnh tranh; đồng hành hoàn thiện thể chế pháp luật; xây dựng và thực hiện tốt cơ chế đối thoại, tham vấn ý kiến doanh nghiệp. Năm hỗ trợ là: Hỗ trợ khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo; nâng cao hiệu quả hoạt động; tạo môi trường thuận lợi, bảo đảm môi trường kinh doanh, bình đẳng tiếp cận nguồn lực và cơ hội kinh doanh; hỗ trợ xây dựng thương hiệu sản phẩm và hỗ trợ đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực.

Thực hiện đồng bộ các giải pháp trên, tỉnh ta kỳ vọng kinh tế tư nhân thực sự “cất cánh”; đến năm 2020, tỷ trọng đóng góp của khu vực kinh tế tư nhân đạt trên 60%, năm 2025 đạt khoảng 65% thu ngân sách nhà nước; tỷ trọng đóng góp của kinh tế tư nhân trong tổng sản phẩm trên địa bàn đạt 22% vào năm 2020, tăng lên 25% năm 2025; đến năm 2020, toàn tỉnh có 2.300 doanh nghiệp hoạt động, con số này tăng lên hơn 2.800 vào năm 2025.

Bài, ảnh: Thiên Thanh

.