Ngân hàng CSXH Quang Bình phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu được giao

Thứ Năm, 08/03/2018, 15:02 (GMT+7)

BHG - Trong năm qua, dưới sự chỉ đạo của Ban Đại diện Hội đồng quản trị (HĐQT) Ngân hàng Chính sách xã hội (CSXH) Chi nhánh tỉnh; Ban Đại diện HĐQT Ngân hàng CSXH huyện Quang Bình đã xây dựng và triển khai thực hiện tốt công tác kiểm tra, giám sát, chỉ đạo hoạt động đối với Phòng Giao dịch Ngân hàng CSXH (PGD) huyện Quang Bình trong việc phối hợp với các cấp, ngành và các tổ chức chính trị - xã hội thực hiện có hiệu quả các chỉ tiêu, kế hoạch được giao; góp phần đáp ứng nhu cầu vốn sản xuất, kinh doanh cho hộ nghèo, cận nghèo và các đối tượng chính sách trên địa bàn.

Trưởng ban Đại diện HĐQT Ngân hàng CSXH huyện Quang Bình Nguyễn Tiến Dũng tặng Giấy khen cho các thành viên có thành tích xuất sắc trong hoạt động năm 2017.
Trưởng ban Đại diện HĐQT Ngân hàng CSXH huyện Quang Bình Nguyễn Tiến Dũng tặng Giấy khen cho các thành viên có thành tích xuất sắc trong hoạt động năm 2017.

Trao đổi với phóng viên về những kết quả đạt được trong công tác lãnh, chỉ đạo, đồng chí Nguyễn Tiến Dũng, Chủ tịch UBND huyện, Trưởng ban Đại diện HĐQT Ngân hàng CSXH huyện Quang Bình cho biết: Căn cứ vào các văn bản của trên, Ban Đại diện HĐQT Ngân hàng CSXH huyện đã ban hành các văn bản chỉ đạo về việc nâng cao chất lượng tín dụng (CLTD) chính sách trên địa bàn; đồng thời giao chỉ tiêu phải thu, xử lý nợ xấu, lãi tồn đọng, nhằm nâng cao CLTD trên địa bàn. Đồng thời, chỉ đạo PGD tập trung giải ngân nguồn vốn tín dụng được giao và vốn thu hồi… Thực hiện có hiệu quả các giải pháp củng cố nâng cao CLTD, trọng tâm là nâng cao chất lượng hoạt động tại Điểm giao dịch xã và hoạt động của các Tổ Tiết kiệm và vay vốn (TK&VV). Đồng thời, chỉ đạo các tổ chức chính trị - xã hội nhận ủy thác phối hợp với PGD trong củng cố nâng cao CLTD tại các xã có nợ quá hạn trên 0,3%. Tổ chức giao ban định kỳ, xử lý thu hồi nợ đến hạn, nợ quá hạn, lãi tồn, xử lý nợ bị rủi ro và kiện toàn hoạt động của Tổ TK&VV. Đặc biệt, trong năm qua, các thành viên Ban Đại diện HĐQT Ngân hàng CSXH huyện đã kiểm tra được 19 lượt xã, 38 lượt Tổ TK&VV; thành viên là Chủ tịch UBND các xã kiểm tra được 58 lượt thôn, 87 lượt Tổ TK&VV và 172 hộ vay vốn. Ban Đại diện HĐQT Ngân hàng CSXH Chi nhánh tỉnh do đồng chí Giám đốc xuống kiểm tra, giám sát tại thị trấn Yên Bình và xã Yên Thành được 4 lượt Tổ và 12 hộ vay vốn. Qua kiểm tra, giám sát cho thấy: Các hộ đều nhận đủ tiền vay trực tiếp từ PGD và xử dụng vốn vay đúng mục đích, có hiệu quả; tạo việc làm, tăng thu nhập cho người lao động. Thông qua các đợt kiểm tra, giám sát, các thành viên đã chỉ đạo đôn đốc UBND các xã, thị trấn và các tổ chức Hội nhận ủy thác cấp xã, thị trấn tập trung thực hiện các chỉ tiêu giảm nợ xấu, lãi tồn đọng và củng cố các Tổ TK&VV theo phương châm nâng cao CLTD trên địa bàn.

Với sự chỉ đạo chặt chẽ, sát sao của HĐQT Ngân hàng CSXH huyện, trong năm qua, việc thực hiện các chỉ tiêu, kế hoạch về tín dụng đã đạt được những kết quả tốt. Tổng nguồn vốn đạt 257.188 triệu đồng, tăng 14,6%; trong đó, nguồn vốn cân đối từ Trung ương là 245.229 triệu đồng, tăng 12,7%, chiếm tỷ trọng 95,4% tổng nguồn vốn; nguồn vốn huy động tại địa phương được Trung ương cấp bù lãi suất 10.680 triệu đồng, tăng 11,7%, chiếm 4,2 tổng nguồn vốn. Trong đó, huy động tiền gửi tiết kiệm thông qua Tổ TK&VV là 3.967 triệu đồng… Nguồn vốn ngân sách địa phương đạt 1.279 triệu đồng. Doanh số cho vay đạt 80.366 triệu đồng/2.574 lượt hộ vay, tập trung ở một số chương trình như: Cho vay hộ nghèo, hộ gia đình sản xuất, kinh doanh vùng khó khăn, hộ cận nghèo, hộ mới thoát nghèo… Doanh số thu nợ đạt 53.628 triệu đồng, chiếm 66,7% doanh số cho vay; tổng dư nợ đạt 246.506 triệu đồng/8.732 khách hàng, hoàn thành 100% kế hoạch, tỷ lệ tăng trưởng 12,6%; nợ quá hạn chiếm tỷ lệ 0,27%/tổng dư nợ.

Điều đáng ghi nhận trong năm qua đối với hoạt động tín dụng trên địa bàn huyện Quang Bình là: Hoạt động ủy thác qua các tổ chức chính trị - xã hội đạt cao, tổng dư nợ cho vay đến 31.12.2017 đạt 246.167 triệu đồng, với 225 Tổ TK&VV/8.721 hộ vay tại 15 xã, thị trấn. Bình quân 39 thành viên/tổ, dư nợ bình quân 1.094 triệu đồng/tổ và dư nợ bình quân 28,2 triệu đồng/hộ. Trong số 225 Tổ TK&VV, có 200 tổ được xếp loại tốt, chiếm 89%, 22 tổ loại khá, chiếm 9,8% và 3 tổ loại trung bình; không có tổ yếu kém.

Để tiếp tục triển khai có hiệu quả nguồn vốn tín dụng với hộ nghèo, cận nghèo và các đối tượng chính sách khác; năm 2018, Ban Đại diện HĐQT Ngân hàng CSXH huyện Quang Bình tiếp tục tăng cường công tác chỉ đạo, kiểm tra, giám sát hoạt động của PGD và việc thực hiện tín dụng chính sách trên địa bàn. Các thành viên Ban Đại diện HĐQT Ngân hàng CSXH huyện bám sát các chỉ tiêu, kế hoạch được giao năm 2018 để chỉ đạo và đưa ra các giải pháp nhằm hoàn thành tốt các chỉ tiêu đề ra. Cùng đó, chỉ đạo UBND các xã, thị trấn về việc rà soát các đối tượng người nghèo, đối tượng chính sách, hộ đồng bào dân tộc thiểu số đặc biệt khó khăn để triển khai cho vay. Chú trọng các xã có tỷ lệ hộ nghèo, hộ cận nghèo và hộ đồng bào dân tộc thiểu số cao mà mức vay bình quân còn thấp. Tiếp tục củng cố, nâng cao CLTD tại các xã có chất lượng hoạt động tín dụng thấp; chỉ đạo và chấn chỉnh kịp thời những tồn tại, giảm nợ quá hạn và lãi tồn đọng,… phấn đấu thực hiện hoàn thành 100% chỉ tiêu mà Ngân hàng CSXH Chi nhánh tỉnh giao; duy trì tỷ lệ nợ quá hạn dưới 0,23%/tổng dư nợ; duy trì nợ khoanh dưới 0,06%/tổng dư nợ; huy động tiền gửi đạt 100% kế hoạch tỉnh giao; củng cố, nâng cao chất lượng Tổ TK&VV và nâng tỷ lệ tổ xếp loại tốt đạt trên 95%...

Bài, ảnh: Hiến Chương

.