Đại hội Cổ đông thành lập Công ty Cổ phần đường bộ II

Thứ Hai, 04/04/2016, 17:08 (GMT+7)

BHG - Công ty TNHH Một thành viên Đường bộ II Hà Giang vừa tổ chức Đại hội Cổ đông thành lập Công ty Cổ phần đường bộ II Hà Giang.

Theo chủ trương đổi mới, sắp xếp lại và cổ phần hoá các doanh nghiệp Nhà nước, Công ty được UBND tỉnh quyết định thành lập thành Công ty Cổ phần đường bộ II Hà Giang. Việc đổi mới, sắp xếp lại doanh nghiệp lần này nhằm hướng tới mô hình quản trị doanh nghiệp tiên tiến, có điều chỉnh phù hợp với đặc thù hoạt động của doanh nghiệp, tăng tính tự chủ, minh bạch của doanh nghiệp theo Luật Doanh nghiệp.

Trước khi chuyển đổi, giá trị thực tế của Công ty tại thời điểm công bố Quyết định là 32 tỷ 225 triệu 695 nghìn đồng; trong đó, giá trị phần vốn Nhà nước 10 tỷ 086 triệu 940 nghìn đồng. Theo đó, quá trình thành lập Công ty có số vốn điều lệ 11 tỷ đồng, tương đương 1 triệu 100 nghìn cổ phần; tổng số lao động chuyển sang Công ty Cổ phần 132 người. Trong đó, số cổ phần Nhà nước nắm giữ 773 nghìn 700 cổ phần, chiếm 70,34% vốn điều lệ, số còn lại do các cổ đông của Công ty nắm giữ.

  Đại hội thông qua kết quả sản xuất, kinh doanh năm 2015 và kế hoạch 3 năm sau cổ phần hóa (giai đoạn 2016-2018); thông qua các tờ trình, kế hoạch lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2015; Tờ trình đăng ký giao dịch cổ phiếu của Công ty trên hệ thống giao dịch Upcom của Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội và niêm yết cổ phiếu trên Sở Giao dịch Chứng khoán; thông qua Điều lệ tổ chức, hoạt động và bầu thành viên Hội đồng quản trị với 5 thành viên, bầu ban kiểm soát của Công ty với 3 thành viên...

                                                                                                                                     Chí Cường

.