Công ty Cổ phần Xi măng Hà Giang Đại hội đồng cổ đông bất thường (nhiệm kỳ 2015 – 2018)

Thứ Tư, 06/05/2015, 08:10 (GMT+7)

BHG - Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh tại văn bản số 202/UBND-TD, ngày 20.01.2015 “Về việc giải quyết đề nghị của các cổ đông Công ty Cổ phần xi-măng Hà Giang”; căn cứ báo cáo kết quả kiểm toán số 554, ngày 24.7.2014; căn cứ quy định tại Điều 10.3 và 12.4 Điều lệ Công ty và Luật Doanh nghiệp hiện hành; ngày 4.5, đại diện cổ đông/nhóm cổ đông do ông Đoàn Văn An, cổ đông sở hữu 76,43% vốn điều lệ Công ty Cổ phần xi-măng Hà Giang từ năm 2010 đã tiến hành tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường (nhiệm kỳ 2015 – 2018). Tham dự có gần 100 cổ đông của Công ty, đại diện một số phòng nghiệp vụ Công an tỉnh.

HĐQT khóa mới (nhiệm kỳ 2015 – 2018) Công ty Cổ phần xi măng Hà Giang ra mắt.
HĐQT khóa mới (nhiệm kỳ 2015 – 2018) Công ty Cổ phần xi măng Hà Giang ra mắt.

Đại hội lần này được tiến hành sau khi đại diện nhóm cổ đông đã thông báo triệu tập Đại hội đến các cổ đông khi đã thực hiện đầy đủ các thủ tục theo quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ của Công ty. Tại Đại hội, các cổ đông  được nghe và làm rõ những mâu thuẫn nội bộ kéo dài từ nhiều năm trước, hiện Công ty đang gặp khó khăn, sản xuất đình trệ; việc làm và đời sống của gần 300 CBNV không được bảo đảm, đặc biệt con dấu pháp nhân của Công ty đang phải gửi cơ quan Công an giữ hộ... Hiện nay, Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát của Công ty không hoạt động thường xuyên tại nhiệm sở và thực tế cũng không có khả năng, nguồn lực để tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường...

Trên cơ sở những nguyên nhân như vậy, các cổ đông tham dự Đại hội đã có nhiều ý kiến và mong muốn những người có phẩm chất đạo đức, đủ năng lực về quản lý, điều hành, đứng ra lãnh đạo Công ty hoạt động trở lại, giúp người lao động có việc làm ổn định, đảm bảo cuộc sống...

Ngay sau khi thống nhất các nội dung theo trình tự quy định của pháp luật, các cổ đông đã bỏ phiếu bầu 5 người vào HĐQT, 3 người vào Ban kiểm soát của Công ty (nhiệm kỳ 2015 – 2018). Ông Đoàn Văn An, cổ đông sở hữu 76,43% vốn điều lệ có số phiếu cao nhất.

 

Hiến Chương

.