Ngành Thuế phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2015

Thứ Ba, 30/12/2014, 08:04 (GMT+7)

HGĐT- Ngành thuế triển khai thực hiện dự toán thu ngân sách năm 2014 trong tình hình KT-XH cả nước nói chung và của tỉnh Hà Giang nói riêng vừa có những thuận lợi, nhưng cũng có không ít khó khăn, còn tiềm ẩn nhiều yếu tố phức tạp và diễn biến khó lường... ảnh hưởng đến nhiệm vụ thu ngân sách cũng như sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp, số doanh nghiệp tạm ngừng nghỉ hoạt động còn cao, mà trên địa bàn hầu hết là doanh nghiệp nhỏ và vừa, mặt khác quy mô sản xuất còn nhỏ, năng suất thấp, chất lượng và khả năng cạnh tranh của một số sản phẩm hàng hoá chưa cao.


Bám sát chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước, sự chỉ đạo điều hành quyết liệt của Tỉnh ủy, UBND tỉnh, Bộ Tài chính, Tổng cục Thuế, cùng với sự nỗ lực của cộng đồng doanh nghiệp và sự phối hợp chặt chẽ của cấp ủy, chính quyền các huyện, thành phố, các sở, ngành của tỉnh, Cục Thuế đã triển khai đồng bộ nhiều giải pháp quản lý thu, chống thất thu ngân sách và đẩy mạnh cải cách hành chính, tạo thuận lợi tốt nhất cho người nộp thuế và đã đạt được các kết quả quan trọng, cụ thể như sau:

 

Lãnh đạo Cục Thuế trao phần thưởng cho các tổ chức, cá nhân tại Hội nghị tuyên dương người nộp thuế năm 2013.

Nghị quyết HĐND tỉnh năm 2014 đề ra đối với công tác thu ngân sách trên địa bàn phải đạt 1.392 tỷ đồng, trong đó: thu thuế và phí 865 tỷ đồng, thu thuế xuất nhập khẩu 300 tỷ đồng, thu biện pháp tài chính 227 tỷ đồng. Kết quả năm 2014 ước thực hiện thu từ thuế, phí: 1.048 tỷ đồng đạt 122,6% dự toán T.Ư, 121% dự toán tỉnh và tăng 20,5% so cùng kỳ.


Nét nổi bật trong công tác thu NS năm nay phải kể đến là mặc dù nền kinh tế của cả nước nói chung, của tỉnh nhà nói riêng phải đối phó với rất nhiều khó khăn, thách thức nhưng tổng số thu thuế và phí đạt mức tăng trưởng cao, vượt 21% Nghị quyết HĐND đề ra (dồn lực vào câu lạc bộ 1.000 tỷ với số tuyệt đối vượt 183 tỷ đồng); trong đó khu vực doanh nghiệp NQD dẫn đầu về quy mô, số thu chiếm 65% tổng số thu NS trên địa bàn tăng trưởng 20,5% so cùng kỳ, doanh nghiệp T.Ư chiếm 6% tăng trưởng 22%, phí lệ phí chiếm 4% tăng trưởng 24%...


Năm 2015 là năm cuối thực hiện kế hoạch phát triển KT-XH giai đoạn 2011 - 2015, chủ trương của tỉnh năm 2015 tạo sự đột phá, quyết liệt trong cải cách hành chính, nâng cao chất lượng công vụ. Huy động, thu hút nguồn lực đầu tư thực hiện các chương trình, dự án trọng điểm, đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng hiệu quả, bền vững. Tăng cường các biện pháp phòng, chống tham nhũng, lãng phí, bảo vệ vững chắc chủ quyền lãnh thổ, đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội...; kết quả đạt đựơc trong năm 2014 sẽ tiếp tục được phát huy và là những điều kiện thuận lợi trong năm 2015. Bên cạnh những thuận lợi vẫn phải đối mặt với một số khó khăn, thách thức đó là: Lạm phát và lãi suất tuy đã giảm nhưng vẫn ở mức cao, chính sách về tài chính, tiền tệ và việc hạn chế khởi công mới các công trình dự án theo tinh thần Nghị quyết của Chính phủ tiếp tục được thực hiện trong năm 2015; mặt khác một số khu vực, sắc thuế tuy đạt được tốc độ tăng trưởng nhưng không ổn định, thiếu bền vững làm ảnh hưởng đến thực hiện dự toán thu NS và cũng là năm tiếp tục thực hiện đẩy mạnh tiến trình cải cách hiện đại hoá toàn diện hệ thống thuế; tiếp tục tổ chức triển khai thực hiện các Luật thuế sửa đổi, bổ sung và các chính sách liên quan về thuế có hiệu lực từ ngày 1.1.2015; do đó khả năng thực hiện nhiệm vụ thu NS năm 2015 vẫn bị ảnh hưởng bởi các yếu tố từ các khoản thu, sắc thuế được dự báo sẽ rất khó khăn nhiều khả năng hoàn thành dự toán mức độ thấp như: Thu từ khu vực doanh nghiệp NQD (doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực xây dựng cơ bản, khai thác khoáng sản, thủy điện), thuế Thu nhập cá nhân, lệ phí trước bạ... nhận thức trước tình hình đó ngành Thuế tỉnh xác định nhiệm vụ trọng tâm công tác thuế năm 2015 là:


1. Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ thu NSNN năm 2015 mà TCT - Bộ Tài chính giao thu nội địa trên địa bàn tỉnh: 1.166 tỷ đồng, trong đó thu thuế và phí: 1.105,7 tỷ đồng; HĐND, UBND giao thu từ thuế, phí: 1.116 tỷ đồng; ngành Thuế phấn đấu thu từ thuế, phí vượt dự toán pháp lệnh.


2. Thực hiện các chính sách của Chính phủ về những giải pháp tăng cường ổn định kinh tế vĩ mô. Đẩy mạnh thực hiện các đột phá chiến lược, tái cơ cấu kinh tế gắn với chuyển đổi mô hình tăng trưởng, nâng cao năng suất, hiệu quả và năng lực cạnh tranh, phấn đấu tăng trưởng kinh tế cao hơn và vững chắc hơn năm 2014.


3. Tiếp tục tổ chức triển khai thực hiện tốt Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thuế GTGT, Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thuế TNDN, Luật sửa đổi, bổ sung Luật Quản lý thuế...


4. Đẩy mạnh hiện đại hoá công tác quản lý thuế gắn với cải cách thủ tục hành chính.


5. Tăng cường kỷ luật, kỷ cương, nâng cao tinh thần trách nhiệm đội ngũ công chức trong thực thi công vụ, trong chấp hành Quy chế làm việc của cơ quan, kỷ luật lao động và thực hiện tốt công tác phòng, chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong cơ quan thuế.


NGUYỄN VĂN TUẤN
.