Cải cách hành chính lĩnh vực khoa học và công nghệ

Thứ Ba, 31/08/2021, 08:20 (GMT+7)

BHG - Những năm qua, công tác cải cách hành chính (CCHC) được Sở Khoa học và Công nghệ (KH&CN) xác định là nhiệm vụ trọng tâm, thực hiện đồng bộ cải cách về thể chế, tổ chức bộ máy, hành chính công, hiện đại hóa hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin nhằm phục vụ tốt cho công tác quản lý, đơn giản hóa, giảm bớt thời gian thực hiện thủ tục hành chính, tiết kiệm chi phí quản lý hành chính.

Cán bộ Trung tâm thông tin và chuyển giao công nghệ mới giải quyết thủ tục hành chính trên hệ thông internet.
Cán bộ Trung tâm thông tin và chuyển giao công nghệ mới giải quyết thủ tục hành chính trên mạng.

Theo lãnh đạo Sở KH&CN, thực hiện các chỉ đạo, hướng dẫn của cấp trên, hàng năm Sở đều xây dựng kế hoạch CCHC xác định các nhiệm vụ, trách nhiệm triển khai của từng phòng, đơn vị trực thuộc. Các nhiệm vụ, mục tiêu đề ra đều đạt và vượt kế hoạch, qua đó đẩy mạnh công tác CCHC, góp phần nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước về lĩnh vực KH&CN.

Hiện nay Sở KH&CN tiếp nhận và giải quyết 57 thủ tục hành chính (TTHC) của 4 lĩnh vực theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông gồm: KH&CN 26 thủ tục; sở hữu trí tuệ 6 thủ tục; an toàn bức xạ 7 thủ tục; tiêu chuẩn đo lường chất lượng 18 thủ tục. Có 13 TTHC được thực hiện theo cơ chế một cửa liên thông với Văn phòng UBND tỉnh. Thực hiện việc kiểm soát TTHC, Sở KH&CN thường xuyên rà soát, đánh giá các TTHC, chủ động đơn giản hóa quy trình giải quyết các TTHC thuộc thẩm quyền quản lý, nhất là những thủ tục liên quan đến người dân và doanh nghiệp. Hiện nay, 100% các TTHC của Sở KH&CN được cắt giảm từ 40-50% thời gian thực hiện; 100% được tin học hóa đáp ứng mức độ 4; 100% được xây dựng quy trình nội bộ và thiết lập quy trình điện tử trong giải quyết TTHC; 100% TTHC sau khi công bố đã được cập nhật vào cơ sở dữ liệu quốc gia và niêm yết công khai tại nơi tiếp nhận và trả kết quả, Cổng thông tin điện tử của tỉnh, Trang thông tin điện tử của Sở phục vụ các tổ chức, cá nhân nhanh chóng, thuận lợi. Từ năm 2020 đến tháng 7 năm 2021, các đơn vị của Sở tiếp nhận 56 hồ sơ TTHC, 100% các hồ sơ được giải quyết sớm và đúng hạn. Ngoài ra, nhằm đổi mới và nâng cao chất lượng công tác xây dựng văn bản quy phạm pháp luật của ngành, từ năm 2020 Sở đã tham mưu cho UBND tỉnh bãi bỏ 2 quyết định không còn hiệu lực.

Để hiện đại hóa nền hành chính, Sở KH&CN tích cực ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của các phòng, đơn vị trực thuộc. 100% CCVC được trang bị máy tính cá nhân để làm việc. Hệ thống mạng nội bộ (mạng LAN), mạng Internet và máy vi tính cơ bản đáp ứng được yêu cầu. 100% CCVC trao đổi, xử lý thông tin phục vụ công việc qua hòm thư điện tử; trên 95% văn bản được thực hiện qua thư điện tử. Ứng dụng hệ thống quản lý văn phòng điện tử VNPT ioffice tác nghiệp trên môi trường mạng Internet để tăng hiệu quả trong thực thi công vụ, nâng cao hiệu lực quản lý điều hành của đơn vị, đáp ứng việc ứng dụng công nghệ thông tin trong CCHC công. Duy trì tốt việc sử dụng phần mềm một cửa điện tử; 100% TTHC được cung cấp trực tuyến ở mức độ 3,4… 

Có được những kết quả trên, Sở KH&CN đã làm tốt công tác xây dựng kế hoạch thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ; quan tâm đào đạo, bồi dưỡng, sắp xếp đúng vị trí việc làm, nâng cao nghiệp vụ chuyên môn cho đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức trong cơ quan, đơn vị trực thuộc. Đồng thời phát huy hiệu quả công tác tuyên truyền về tầm quan trọng, mục đích, ý nghĩa, mục tiêu và sự tác động của CCHC đối với phát triển KT-XH của tỉnh. Thẳng thắn chỉ ra những  hạn chế trong công tác CCHC, giải quyết TTHC của cơ quan tại các phòng, đơn vị và đưa ra các giải pháp khắc phục; chú trọng nêu gương các đơn vị, cá nhân điển hình trong thực hiện CCHC; tham khảo các cách làm hay, sáng kiến, giải pháp mới về về CCHC.

Bài, ảnh: Lương Hà

.