Chuyển biến sau 5 năm thực hiện Chỉ thị 05 ở Xín Mần

Thứ Năm, 15/04/2021, 09:16 (GMT+7)

BHG - Những năm qua, BTV Huyện ủy Xín Mần tập trung lãnh, chỉ đạo triển khai thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” sâu rộng trong toàn Đảng bộ và đạt được những kết quả quan trọng. Sau 5 năm thực hiện, phong trào đã tạo sự chuyển biến mạnh mẽ từ nhận thức đến hành động của cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân, góp phần xây dựng Ðảng, xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh.

Người dân xã Chế Là thu hoạch chè vụ Xuân.
Người dân xã Chế Là thu hoạch chè vụ Xuân.

Nhằm triển khai thực hiện hiệu quả Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị, BTV Huyện ủy Xín Mần ban hành 21 văn bản; Ban Tuyên giáo Huyện ủy ban hành 15 văn bản chỉ đạo và hướng dẫn thực hiện Chỉ thị 05, cụ thể hóa các kế hoạch, hướng dẫn của cấp trên nhằm triển khai có hiệu quả các nội dung của chỉ thị. Đồng thời, nghiêm túc học tập, quán triệt các chuyên đề hàng năm với nhiều hình thức như: Hội nghị chủ chốt và đưa nội dung lồng ghép vào hội nghị cập nhật kiến thức mới cho cán bộ lãnh đạo diện BTV Huyện ủy quản lý; các lớp tập huấn chuyên đề của các Ban xây dựng Đảng, tổ chức chính trị - xã hội; sinh hoạt cơ quan, chi bộ hoặc thông qua đội ngũ báo cáo viên… Trên cơ sở kế hoạch và chỉ đạo của BTV Huyện ủy, các tổ chức cơ sở Đảng đã triển khai toàn diện, đồng bộ, kịp thời xây dựng các văn bản triển khai đến từng cán bộ, đảng viên.

Nhân dân xã Thu Tà làm đường giao thông nông thôn.
Nhân dân xã Thu Tà làm đường giao thông nông thôn.

Các tổ chức cơ sở đảng, MTTQ và các đoàn thể tập trung đẩy mạnh tuyên truyền được gần 1.700 buổi, bằng nhiều hình thức phong phú, phù hợp với điều kiện thực tế của địa phương như: Đẩy mạnh tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng; trên Trang thông tin điện tử huyện; tuyên truyền trực quan, sử dụng pano, áp phích; lồng ghép tuyên truyền những tấm gương học tập, làm theo Bác trong các buổi học tập nghị quyết, chỉ thị của Đảng. Chủ động đưa nội dung “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” vào trong sinh hoạt chi bộ và cơ quan. Trong đó, các buổi học tập đều do Bí thư chi bộ, chi ủy trực tiếp quán triệt. 

Quá trình triển khai thực hiện “Đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, BTV Huyện ủy Xín Mần đã xác định các vấn đề trọng tâm, đột phá, xây dựng và triển khai gắn với tổ chức thực hiện nhiệm vụ chính trị và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp gắn với Nghị quyết T.Ư 4, khóa XII. Cấp ủy từ huyện đến cơ sở chú trọng đưa nội dung tự phê bình và phê bình gắn với việc xây dựng phong trào thi đua; ý thức tôn trọng nhân dân. Trong 5 năm qua, cấp ủy, chính quyền, MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội tổ chức được 385 cuộc tiếp xúc, đối thoại với nhân dân. Qua đó, cụ thể hóa và tổ chức thực hiện các quy tắc ứng xử, chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp, đạo đức công vụ. Hàng năm, cấp ủy Đảng từ huyện đến cơ sở đều tổ chức hội nghị lấy phiếu đánh giá mức độ quyết liệt của cấp ủy viên, cán bộ lãnh đạo quản lý trong việc thực hiện nhiệm vụ, chức trách được giao.

Từ những việc làm cụ thể đã xuất hiện nhiều phong trào thi đua thiết thực, nhiều điển hình tiên tiến trên các lĩnh vực, góp phần tích cực vào công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh, tạo chuyển biến mạnh mẽ trong phát triển KT – XH địa phương. Nổi bật có các lĩnh vực: Cải cách thủ tục hành chính, nâng cao chất lượng công vụ; thi đua “Chung sức xây dựng NTM”. Kịp thời nêu gương điển hình tiên tiến, thực hiện mô hình hiệu quả trên các lĩnh vực như: Mô hình phát triển sản xuất hàng hóa, chăn nuôi hàng hóa, 148 mô hình dân vận khéo, mô hình “nhà sạch, vườn đẹp”… Trong đó, có 167 tập thể, 238 cá nhân có thành tích xuất sắc trong việc thực hiện việc “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” được BTV Huyện ủy Xín Mần khen thưởng.   

Không chỉ quan tâm chú trọng tới triển khai thực hiện các nội dung được nêu trong Chỉ thị 05, công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện chỉ thị được tăng cường, thực hiện nghiêm túc. BTV Huyện ủy đã chỉ đạo các tổ chức cơ sở Đảng tự kiểm tra, báo cáo việc thực hiện Chỉ thị 05 với thực hiện Nghị quyết T.Ư 4 gắn với phân loại, đánh giá tập thể, cá nhân cuối năm. Trong 5 năm, BTV Huyện ủy đã tiến hành 22 cuộc giám sát, 60 cuộc kiểm tra đối với các Chi, Đảng bộ trực thuộc, thực hiện giám sát 24 đảng viên, cấp ủy viên các cấp về thực hiện Chỉ thị 05. Qua kiểm tra, giám sát đã chỉ ra những hạn chế, những vấn đề cần lưu ý bổ sung để tiếp tục lãnh, chỉ đạo và triển khai có hiệu quả ở cơ sở. 

Những kết quả đã đạt được trong thực hiện “Đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” ở Đảng bộ huyện Xín Mần đã tạo sức lan tỏa mạnh mẽ, chuyển biến tích cực trong nhận thức và hành động của cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân, góp phần thực hiện hiệu quả nhiệm vụ phát triển KT - XH, đảm bảo QP – AN.

Bài, ảnh: VĂN LONG

.