Đảng bộ Hoàng Su Phì tăng cường xây dựng ý thức tôn trọng nhân dân

Thứ Sáu, 22/11/2019, 08:49 (GMT+7)

BHG - Sau 3 năm triển khai Chỉ thị số 05-CT/TW, ngày 15.5.2016 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, Đảng bộ huyện Hoàng Su Phì đã có nhiều đổi mới, sáng tạo trong việc thực hiện Chỉ thị, gắn với công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, xây dựng hệ thống chính trị và phong trào thi đua ở các cơ quan, đơn vị. Năm 2019, Đảng bộ huyện tập trung đẩy mạnh thực hiện chuyên đề: “Xây dựng ý thức tôn trọng nhân dân, phát huy dân chủ, chăm lo đời sống nhân dân theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.

Tiếp tục gắn nội dung “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách của Hồ Chí Minh” với việc xây dựng kế hoạch, chương trình hành động, tổ chức thực hiện có hiệu quả các nghị quyết, chỉ thị, quy định của Trung ương; BTV Huyện ủy Hoàng Su Phì đã tổ chức quán triệt sâu rộng đến toàn thể cán bộ, đảng viên và quần chúng nhân dân, trong đó xác định rõ: Việc học tập phải được tiến hành tập trung, thống nhất từ trên xuống và bảo đảm tính sáng tạo. Những giải pháp đưa ra phải sát với đặc điểm, chức năng, nhiệm vụ của từng cơ quan, đơn vị và phù hợp với nhận thức của cán bộ, đảng viên và quần chúng nhân dân. Trong đó, việc học tập chuyên đề hàng năm luôn được gắn với việc thực hiện Tám lời Bác Hồ căn dặn Đảng bộ và nhân dân các dân tộc tỉnh Hà Giang năm 1961. Sau hội nghị cấp huyện các chi, đảng bộ trực thuộc, các cơ quan, đơn vị, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội của huyện đã xây dựng kế hoạch triển khai cụ thể tại địa phương, cơ quan đơn vị mình.

Bên cạnh đó, BTV Huyện ủy tập trung yêu cầu lãnh đạo chủ chốt, người đứng đầu các cơ quan, đơn vị phải tự giác xây dựng kế hoạch tu dưỡng, rèn luyện với những việc làm cụ thể; công khai kế hoạch, bản đăng ký, cam kết để mọi đảng viên trong chi bộ, cơ quan, đơn vị theo dõi, giám sát. Trước tiên là các đồng chí trong BCH Đảng bộ huyện làm gương trước, gắn những nội dung “nêu gương” trong quy định với việc lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm, cấp bách cần làm ngay đối với mỗi đơn vị gắn với thực hiện tốt việc “tự phê bình và phê bình” theo Nghị quyết Trung ương 4 (khoá XI, XII). Đồng thời, chỉ đạo cấp ủy và người đứng đầu cấp ủy các cấp thực hiện tốt Chỉ thị số 03 - CT/TƯ, ngày 10/11/2015 của Tỉnh ủy, tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát đối với tổ chức cơ sở đảng cấp dưới, đảng viên thuộc quyền quản lý, người đứng đầu các tổ chức đảng, chính quyền, đoàn thể cấp dưới trực tiếp trong việc thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao; thường xuyên kiểm điểm, đánh giá việc thực hiện nguyên tắc “tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách”, “tự phê bình và phê bình”; tăng cường phát huy dân chủ theo hướng tăng cường đối thoại trực tiếp với nhân dân; chỉ đạo tiếp nhận đơn thư khiếu nại, tố cáo giải quyết dứt điểm những vấn đề nổi cộm, thắc mắc của nhân dân.

Đồng chí Lù Văn Chung, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy Hoàng Su Phì cho biết: Qua việc học tập tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh theo chuyên đề năm 2019 trên địa bàn huyện đã có những tác động tích cực, tạo sự chuyển biến rõ nét đến nhận thức của các cấp ủy, chính quyền trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị tại cơ quan, đơn vị, địa phương. Đội ngũ cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức của các cơ quan đã có sự chuyển biến tích cực trong nhận thức và hành động; ý thức tự giác rèn luyện tu dưỡng đạo đức cách mạng được củng cố, tích cực hơn trong thực thi công vụ, mạnh dạn đấu tranh chống chủ nghĩa cá nhân và các hiện tượng tiêu cực...

Việc triển khai thực hiện học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh chuyên đề năm 2019  và thực hiện Tám lời Bác Hồ căn dặn Đảng bộ, nhân dân các dân tộc Hà Giang trên địa bàn huyện Hoàng Su Phì đã đi vào nề nếp, góp phần đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống và các tệ nạn, tiêu cực... trong cán bộ, đảng viên. Trên địa bàn huyện ngày càng xuất hiện nhiều mô hình tốt, cách làm hay trong học tập và làm theo gương Bác gắn với việc thực hiện cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” và phong trào “chung sức xây dựng Nông thôn mới”.

 ĐẠI TÂM

.