Lan tỏa sâu, rộng phong trào "Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh"

Thứ Sáu, 15/06/2018, 08:40 (GMT+7)

BHG - “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”  không ở đâu xa, mà từ những công việc rất đỗi đời thường, nhưng mang ý nghĩa nhân văn sâu sắc về ý thức tự giác và tinh thần trách nhiệm của mỗi người. Những năm qua, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) tỉnh xác định: Công tác tuyên truyền, giáo dục, vận động cán bộ, công chức, viên chức, người lao động (CBCCVC, NLĐ) nghiêm túc thực hiện các chỉ thị của Bộ Chính trị; các văn bản hướng dẫn của Tỉnh ủy Hà Giang, Tổng LĐLĐ Việt Nam về việc “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, và gần đây nhất là Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15.5.2016 của Bộ Chính trị và phong trào thi đua thực hiện Tám lời Bác Hồ căn dặn Đảng bộ, nhân dân các dân tộc Hà Giang trong tổ chức Công đoàn (CĐ) toàn tỉnh.

Căn cứ nội dung chuyên đề từng năm, LĐLĐ tỉnh đã chỉ đạo các cấp CĐ chủ động phối hợp với các cơ quan truyền thông xây dựng kế hoạch, hình thức tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng về nội dung, kết quả thực hiện trách nhiệm gương mẫu của CBCCVC, NLĐ trong các tổ chức CĐ toàn tỉnh. Kết quả, 100% CBCCVC, NLĐ khu vực hành chính sự nghiệp và doanh nghiệp nhà nước tự xây dựng kế hoạch và đăng ký cam kết theo chủ đề học tập của từng năm. Nhiều đơn vị đã triển khai đạt hiệu quả cao như: LĐLĐ thành phố, Bắc Quang, Vị Xuyên, Hoàng Su Phì, Xín Mần, Yên Minh; các CĐ ngành GD&ĐT, CĐ Viên chức, CĐ ngành Y tế...

Từ năm 2014 đến nay, đã có 98 tập thể, 97 cá nhân đăng ký mô hình điển hình, xuất sắc trong “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”. Tiêu biểu trong triển khai, xây dựng và nhân rộng các mô hình điểm về cá nhân, tập thể điển hình là LĐLĐ thành phố với các chủ đề: Nêu cao tinh thần trách nhiệm, chống chủ nghĩa cá nhân, nói đi đôi với làm; LĐLĐ huyện Bắc Quang với các mô hình: Thực hiện tốt Quy chế dân chủ, nâng cao chất lượng bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng cho NLĐ; LĐLĐ huyện Hoàng Su Phì với chủ đề: Trung thực, trách nhiệm, gắn bó với nhân dân, xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh…, cùng nhiều nhiều tấm gương tiêu biểu về tinh thần rèn luyện và ý thức trong “Học tập làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” đã thật sự là tấm gương sáng cho tập thể và đồng nghiệp học tập như: Tấm gương chị Đỗ Thị Nhung, Trưởng phòng Hành chính UBND tỉnh; cô giáo Đinh Thị Thảo, Chủ tịch CĐCS Trường THPT Tân Quang; Bác sĩ Vương Tiến Lương, Chủ tịch CĐCS Bệnh viện Đa khoa Hoàng Su Phì…

Tuy nhiên, việc triển khai và tổ chức thực hiện trong các cấp CĐ còn chưa đồng đều, đa phần chỉ tập trung ở những nơi trung tâm; việc kiểm tra, giám sát, đánh giá kết quả thực hiện còn chung chung; phong trào thi đua còn lồng ghép, dẫn đến việc không tách được các số liệu cụ thể về kết quả, các tấm gương điển hình tiên tiến “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” trong CBCCVC, NLĐ chưa nhiều...

Để tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05/CT-TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” thời gian tới, các cấp CĐ cần tập trung vào một số giải pháp cụ thể:

Một là, tiếp tục quán triệt Chỉ thị số 05/CT-TW gắn với chuyên đề hàng năm và kết quả việc triển khai thực hiện Nghị quyết TW 4 (khóa XI) của Đảng về “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay” tới toàn thể cán bộ, đảng viên, CCVC, NLĐ;

Hai là, tiếp tục thực hiện Quy định 47/QĐ-TW ngày 1.11.2011, Quy định 101/QĐ-TW ngày 7.6.2012, Quy định số 55/QĐ-TW ngày 10.1.2012 của Ban Bí thư TW Đảng về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, về công tác kiểm tra tổ chức Đảng, về “Những điều đảng viên không được làm”.

Ba là, nghiêm túc thực hiện Luật Cán bộ, công chức, viên chức. Không ngừng đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, cải tiến lề lối làm việc, khắc phục bệnh “hành chính hóa”; tích cực tham gia phòng, chống các tệ nạn xã hội; phòng, chống tham nhũng, lãng phí tại cơ quan, đơn vị.

Bốn là, theo dõi, hướng dẫn, đôn đốc cán bộ, đảng viên thực hiện nghiêm túc các chuẩn mực đạo đức đã đăng ký làm theo; chú trọng công tác phê và tự phê bình; làm tốt công tác thi đua khen thưởng, biểu dương những đảng viên tiêu biểu; phổ biến nhân rộng những tấm gương điển hình để cán bộ, đảng viên học tập và làm theo.

Thực tế cho thấy, ở đâu có đội ngũ lãnh đạo đoàn kết, gương mẫu, chăm lo quan tâm đến lợi ích của người lao động, thì ở đó, việc “Học và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” thật sự song hành và có chất lượng. Học và làm theo tấm gương của Người là suốt đời, là trách nhiệm của mỗi công dân Việt Nam; trong đó CNVCLĐ là lực lượng tiên phong, góp phần thực hiện tốt các chỉ thị, nghị quyết của Đảng và CĐ trong tình hình mới.

Đức Liên (LĐLĐ tỉnh)

.