123
Bông trắng như mây ở Bản Phùng (Hoàng Su Phì). - Báo Hà Giang điện tử