Nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu 5 năm 2015 - 2020 trên các lĩnh vực cụ thể: Lĩnh vực văn hóa – xã hội

Thứ Bảy, 03/09/2016, 07:06 (GMT+7)

3. Văn hóa, thể thao, thông tin truyền thông

3.2. Nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu 5 năm 2015-2020

- Chỉ đạo triển khai thực hiện nghiêm túc, hiệu quả các Nghị quyết, chương trình về xây dựng và phát triển nền văn hoá, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước.

- Cần bảo tồn, kế thừa và phát huy các giá trị tốt đẹp của văn hóa dân tộc, gắn phát triển văn hóa với phát triển du lịch; nâng cao chất lượng xây dựng gia đình, thôn, tổ dân phố văn hoá, gắn với xây dựng nông thôn mới. Chăm lo xây dựng đời sống văn hoá cơ sở gắn với việc đẩy mạnh cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá”, phong trào “Chung sức xây dựng nông thôn mới”. Đẩy mạnh phong trào và thực hiện xã hội hoá các hoạt động thể dục, thể thao; giao lưu, thi đấu thể thao trong nước và quốc tế.

- Bảo vệ, tu bổ, tôn tạo các di tích văn hoá, lịch sử, địa chất, tâm linh, gắn với tạo lập môi trường, cảnh quan du lịch; gìn giữ và phát huy giá trị cảnh quan thiên nhiên, các danh lam thắng cảnh, đặc biệt là Công viên địa chất toàn cầu Cao nguyên đá Đồng Văn, các di sản cấp quốc gia.

- Bảo tồn, phát huy bản sắc văn hóa các dân tộc thiểu số. Khai thác giá trị các loại hình văn hóa nghệ thuật dân gian gắn với nghiên cứu, phát triển các loại hình nghệ thuật hiện đại; quan tâm sáng tác các tác phẩm văn học nghệ thuật ca ngợi về lịch sử, truyền thống cách mạng của địa phương. Tổ chức biểu dương và tôn vinh các nghệ sĩ, nghệ nhân tiêu biểu. Sưu tầm, phục dựng các lễ hội văn hóa dân gian độc đáo trở thành sản phẩm phục vụ du lịch. Đầu tư xây dựng, nâng cấp cơ sở vật chất cho các thiết chế văn hóa, thể thao ở cơ sở (Trung tâm văn hóa, thể thao, nhà văn hóa, sân vận động, bể bơi, khu vui chơi giải trí...).

- Tiếp tục đầu tư từng bước hiện đại hoá hệ thống thông tin, truyền thông, trong đó ưu tiên các địa bàn vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số.

- Đổi mới và nâng cao chất lượng hoạt động của các cơ quan báo chí, tuyên truyền, phát thanh truyền hình, cổng và các trang thông tin điện tử; tiếp tục đầu tư phát triển hệ thống hạ tầng viễn thông, thiết bị truyền hình, báo Hà Giang điện tử theo hướng hiện đại

4. Công tác giảm nghèo, đào tạo nghề, giải quyết việc làm và an sinh xã hội

4.2. Nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu 5 năm 2015-2020

- Triển khai đồng bộ, hiệu quả các chương trình, dự án giảm nghèo nhanh và bền vững; tạo động lực, khuyến khích các tầng lớp nhân dân làm giàu và cơ hội để hộ nghèo tự lực vươn lên thoát nghèo thông qua các chính sách hỗ trợ của nhà nước và thực hiện tốt việc lồng ghép, đa dạng hóa các nguồn lực, ưu tiên cho các vùng khó khăn, hạn chế thấp nhất tình trạng tái nghèo.

- Tập trung giải quyết tốt vấn đề việc làm cho người lao động, nhất là các huyện biên giới. Kết hợp chặt chẽ giữa hướng nghiệp với dạy nghề và giải quyết việc làm. Chủ động tham gia thị trường lao động trong nước và xuất khẩu; quan tâm đào tạo lao động phục vụ cho nhu cầu xuất khẩu, nhất là tại các thị trường chất lượng cao; xây dựng chương trình kết nghĩa, hợp tác, xuất khẩu lao động với một số địa phương của Nhật Bản.

- Thực hiện tốt chương trình bình đẳng giới; chăm lo, nâng cao mức sống cho các gia đình chính sách, người có công, đối tượng xã hội.

- Tạo lập môi trường sống an toàn phát triển toàn diện cho thanh thiếu niên, trẻ em; ngăn chặn kịp thời tình trạng xâm hại, bạo lực trẻ em, bạo lực gia đình.

5. Công tác dân tộc, công tác tôn giáo

5.2. Nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu 5 năm 2015-2020

- Đẩy mạnh tuyên truyền, giáo dục, vận động đồng bào dân tộc thiểu số, người theo tôn giáo phát huy nội lực, nỗ lực vươn lên, tích cực tham gia các phong trào phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương. Đây là nhiệm vụ cốt lõi để phát huy tinh thần đoàn kết các dân tộc trong phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao đời sống mọi mặt cho đồng bào các dân tộc thiểu số.

- Tập trung hỗ trợ phát triển giáo dục và đào tạo, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực là người dân tộc thiểu số, đa dạng hóa các loại hình đào tạo, nâng cao năng lực quản lý, trình độ chuyên môn cho đội ngũ cán bộ cơ sở; ưu tiên giải quyết việc làm cho sinh viên dân tộc thiểu số sau khi tốt nghiệp ra trường.

- Tập trung đầu tư, hoàn thiện hệ thống kết cấu hạ tầng thiết yếu phục vụ sản xuất và đời sống; cải thiện hệ thống phúc lợi xã hội, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho đồng bào vùng dân tộc đặc biệt khó khăn.

- Tiếp tục xây dựng, củng cố, phát huy vai trò của đội ngũ già làng, trưởng bản, người có uy tín, nghệ nhân dân gian trong vùng dân tộc, tôn giáo tham gia tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, phát triển kinh tế - xã hội, giữ gìn an ninh, trật tự.

- Thực hiện tốt công tác quản lý nhà nước về tôn giáo; vận động quần chúng tín đồ, giáo dân tích cực tham gia vào các phong trào thi đua yêu nước của địa phương, nâng cao cảnh giác trước âm mưu, thủ đoạn của các thế lực thù địch lợi dụng vấn đề dân tộc, tôn giáo, nhân quyền để chống phá sự nghiệp cách mạng của Đảng và Nhà nước ta.

(Còn nữa)

BTV (Theo tài liệu của B TG Tỉnh ủy)

.